آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 خارك عمان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 5,211,401 83,482,406,766 Rls. 2,579,643 $
2 11 1395 خارك عمان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,711,991 66,332,909,192 Rls. 2,049,716 $
مجموع کل
149,815,315,958 ريال
مجموع کل
4,629,359 دلار
[1]