آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 خارك ساير كشورهاي خارجي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 21,015,434 201,239,887,950 Rls. 6,644,870 $
مجموع کل
201,239,887,950 ريال
مجموع کل
6,644,870 دلار
[1]