آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,040,730 143,979,786,300 Rls. 4,755,732 $
2 9 1395 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,634,214 90,583,159,779 Rls. 2,817,429 $
3 3 1395 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,548,972 67,992,111,763 Rls. 2,233,717 $
4 7 1395 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,039,178 56,019,816,577 Rls. 1,786,973 $
مجموع کل
358,574,874,419 ريال
مجموع کل
11,593,851 دلار
[1]