آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 خارك امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 17,007,405 429,037,752,375 Rls. 14,166,675 $
2 4 1395 خارك امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 12,584,387 124,350,907,058 Rls. 4,050,914 $
3 6 1395 خارك امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,105,140 110,985,240,890 Rls. 3,540,312 $
4 4 1395 خارك امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 10,000,872 89,197,899,841 Rls. 2,905,753 $
5 7 1395 خارك امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,301,506 63,202,600,659 Rls. 2,008,919 $
6 4 1395 خارك امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 5,904,227 57,779,950,099 Rls. 1,882,267 $
7 5 1395 خارك امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,399,521 33,673,724,457 Rls. 1,083,767 $
8 7 1395 خارك امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,474,212 22,616,620,758 Rls. 718,878 $
9 5 1395 خارك امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,302,589 11,759,348,157 Rls. 378,467 $
مجموع کل
942,604,044,294 ريال
مجموع کل
30,735,952 دلار
[1]