آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,640 41,375,766,675 Rls. 1,298,855 $
2 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,456 21,073,729,375 Rls. 672,463 $
3 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,002 18,100,829,340 Rls. 596,558 $
4 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,013 17,438,131,668 Rls. 538,125 $
5 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 12,507,300,000 Rls. 390,000 $
6 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 12,291,630,000 Rls. 390,000 $
7 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 11,820,510,000 Rls. 390,000 $
8 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,249 10,962,876,984 Rls. 338,982 $
9 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 6,700 10,836,921,540 Rls. 334,401 $
10 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 140 10,647,240,000 Rls. 332,000 $
11 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 9,736,650,000 Rls. 315,000 $
12 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 8,910,550,000 Rls. 275,000 $
13 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 769 7,399,813,869 Rls. 232,241 $
14 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 6,530,086,212 Rls. 201,766 $
15 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 512 6,130,159,490 Rls. 202,670 $
16 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,520 5,720,434,453 Rls. 178,557 $
17 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 100 5,662,980,000 Rls. 180,000 $
18 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,305 5,400,760,890 Rls. 177,259 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 395 5,200,572,605 Rls. 169,017 $
20 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,436 5,166,778,254 Rls. 167,001 $
21 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 239 4,617,523,152 Rls. 152,168 $
22 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,790 3,971,907,040 Rls. 122,620 $
23 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,000 3,568,656,000 Rls. 112,000 $
24 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 10,570 3,168,555,714 Rls. 99,732 $
25 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 18 3,107,100,000 Rls. 100,000 $
26 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7,000 2,737,721,700 Rls. 86,100 $
27 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,920 2,563,094,240 Rls. 81,760 $
28 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,835 2,368,207,186 Rls. 77,752 $
29 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 432 2,262,481,594 Rls. 69,886 $
30 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 690 1,828,778,754 Rls. 60,302 $
31 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,794,072,000 Rls. 56,000 $
32 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 675 1,701,516,450 Rls. 52,550 $
33 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,270 1,567,540,512 Rls. 48,357 $
34 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 14 1,501,776,000 Rls. 48,000 $
35 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,825 1,459,350,750 Rls. 45,425 $
36 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,315 1,350,006,860 Rls. 41,768 $
37 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 35 1,316,007,000 Rls. 43,168 $
38 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 450 1,279,166,612 Rls. 40,587 $
39 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 550 1,196,726,220 Rls. 36,934 $
40 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 700 1,167,203,100 Rls. 37,100 $
41 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 700 1,116,798,150 Rls. 35,050 $
42 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 1,051,203,960 Rls. 34,364 $
43 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6 1,040,704,000 Rls. 32,200 $
44 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,000 978,629,421 Rls. 31,899 $
45 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 906,332,000 Rls. 28,000 $
46 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90154000 آلات و دستگاهکهاي فتوگرامتري 725 773,850,000 Rls. 25,000 $
47 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 950 756,746,250 Rls. 23,750 $
48 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08026200 802 721,982,856 Rls. 22,456 $
49 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 850 721,354,200 Rls. 23,800 $
50 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 243 668,792,042 Rls. 21,334 $
51 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 720 658,034,518 Rls. 21,585 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 404 648,532,530 Rls. 20,007 $
53 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,438 629,452,422 Rls. 19,507 $
54 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,150 606,541,185 Rls. 19,300 $
55 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,670 591,698,520 Rls. 18,635 $
56 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 852 591,613,183 Rls. 18,467 $
57 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,465 590,175,837 Rls. 18,215 $
58 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 300 583,236,000 Rls. 18,000 $
59 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 720 582,642,000 Rls. 18,000 $
60 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,500 581,760,000 Rls. 18,000 $
61 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 665 538,063,625 Rls. 16,625 $
62 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84821000 بلبرينگ. 470 509,904,425 Rls. 15,748 $
63 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,170 497,310,990 Rls. 16,089 $
64 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 130 465,614,358 Rls. 15,342 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 451,164,000 Rls. 14,000 $
66 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 55 435,345,840 Rls. 14,283 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 433,412,000 Rls. 14,000 $
68 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 544 381,927,678 Rls. 12,586 $
69 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طورساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 12 367,223,040 Rls. 12,048 $
70 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,324 357,421,349 Rls. 11,427 $
71 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 04090000 عسل طبيعي 600 341,650,225 Rls. 11,005 $
72 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 309,100,000 Rls. 10,000 $
73 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 300 291,618,000 Rls. 9,000 $
74 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 243 288,011,015 Rls. 9,195 $
75 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 700 284,921,378 Rls. 9,314 $
76 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 190 273,888,000 Rls. 8,449 $
77 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 300 236,737,500 Rls. 7,500 $
78 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 310 235,631,121 Rls. 7,521 $
79 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 312 233,463,772 Rls. 7,214 $
80 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10 231,886,820 Rls. 7,502 $
81 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 250 214,130,000 Rls. 7,000 $
82 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 275 210,306,250 Rls. 6,875 $
83 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 53 205,845,375 Rls. 6,625 $
84 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021040 گليم دورو پشمي 194 205,668,584 Rls. 6,358 $
85 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 120 203,144,500 Rls. 6,500 $
86 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 870 186,833,235 Rls. 5,919 $
87 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,600 186,405,120 Rls. 5,760 $
88 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 43021900 ساير پوستکهاي نرم طبيعي، به صورت كامل، با يا بدون سر، دم يا دست و پا، به هم متصل نشده: به غ?ر از مينك 340 185,002,321 Rls. 5,880 $
89 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 181,529,600 Rls. 5,600 $
90 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 465 168,934,500 Rls. 5,580 $
91 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,300 158,760,000 Rls. 5,000 $
92 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 3,600 152,964,720 Rls. 4,968 $
93 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,770 150,343,578 Rls. 4,857 $
94 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 60 146,832,000 Rls. 4,800 $
95 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 265 140,638,500 Rls. 4,500 $
96 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 50 133,691,106 Rls. 4,166 $
97 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6 128,623,950 Rls. 4,095 $
98 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 900 126,927,800 Rls. 4,100 $
99 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 637 99,637,792 Rls. 3,076 $
100 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 300 96,941,520 Rls. 3,120 $
مجموع کل
302,688,646,900 ريال
مجموع کل
9,593,300 دلار