آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,900 362,024,605,500 Rls. 11,184,738 $
2 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,025 19,973,992,500 Rls. 645,750 $
3 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,000 19,837,125,000 Rls. 630,000 $
4 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,000 15,704,880,000 Rls. 510,000 $
5 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,400 14,451,441,508 Rls. 446,073 $
6 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 9,603,090,000 Rls. 315,000 $
7 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 6,961,500,000 Rls. 219,246 $
8 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 6,887,955,000 Rls. 215,000 $
9 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 6,719,395,000 Rls. 215,000 $
10 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 500 6,402,060,000 Rls. 210,000 $
11 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 5,910,255,000 Rls. 195,000 $
12 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 400 5,791,500,000 Rls. 178,618 $
13 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 16,768 5,502,483,312 Rls. 174,832 $
14 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 13,104 3,448,486,788 Rls. 110,676 $
15 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 766 2,498,733,394 Rls. 81,955 $
16 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 187 2,383,299,859 Rls. 77,626 $
17 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 140 2,130,847,600 Rls. 70,304 $
18 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 196 2,126,223,135 Rls. 65,775 $
19 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 163 1,869,720,440 Rls. 59,901 $
20 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 159 1,854,240,831 Rls. 61,170 $
21 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 172 1,829,527,187 Rls. 56,458 $
22 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 160 1,738,765,047 Rls. 53,719 $
23 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 148 1,666,349,928 Rls. 53,796 $
24 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 157 1,659,606,705 Rls. 54,521 $
25 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 500 1,621,080,000 Rls. 50,421 $
26 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 135 1,518,257,440 Rls. 47,324 $
27 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 135 1,515,318,204 Rls. 48,132 $
28 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 108 1,272,450,610 Rls. 40,061 $
29 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 160 1,164,865,320 Rls. 36,360 $
30 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 14,685 1,001,812,930 Rls. 32,620 $
31 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 88 930,945,312 Rls. 28,720 $
32 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90153000 ترا زها 540 886,655,074 Rls. 27,352 $
33 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90154000 آلات و دستگاهکهاي فتوگرامتري 460 845,075,538 Rls. 27,882 $
34 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 793 838,489,771 Rls. 27,677 $
35 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 65 773,224,935 Rls. 25,548 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,000 698,512,500 Rls. 22,500 $
37 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 182 596,610,065 Rls. 18,901 $
38 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 49 593,232,610 Rls. 18,794 $
39 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 120 577,920,600 Rls. 18,600 $
40 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 62034200 شلوار،شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 640 494,496,000 Rls. 15,300 $
41 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391110 كدئين فسفات 23 485,950,440 Rls. 15,640 $
42 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 200 485,460,000 Rls. 15,000 $
43 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90153000 ترا زها 200 465,031,125 Rls. 14,625 $
44 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 5 405,087,500 Rls. 12,500 $
45 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 198 349,542,000 Rls. 10,800 $
46 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90153000 ترا زها 110 333,359,500 Rls. 10,300 $
47 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 390 332,471,700 Rls. 10,890 $
48 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 55102000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,100 320,680,800 Rls. 9,900 $
49 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 100 270,750,000 Rls. 8,364 $
50 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,130 270,527,040 Rls. 8,520 $
51 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 140 269,371,872 Rls. 8,316 $
52 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1,400 212,190,269 Rls. 6,971 $
53 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 148 188,318,189 Rls. 6,156 $
54 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 390 185,190,000 Rls. 6,000 $
55 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 99 168,678,001 Rls. 5,397 $
56 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,813 166,379,010 Rls. 5,439 $
57 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 250 140,791,500 Rls. 4,500 $
58 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,200 139,877,280 Rls. 4,320 $
59 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,700 137,536,700 Rls. 4,514 $
60 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 250 134,426,800 Rls. 4,150 $
61 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,100 125,737,920 Rls. 3,960 $
62 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,200 116,564,400 Rls. 3,600 $
63 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 330 112,512,400 Rls. 3,640 $
64 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 891 111,385,692 Rls. 3,564 $
65 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 500 110,192,610 Rls. 3,405 $
66 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,075 109,798,110 Rls. 3,540 $
67 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 100,925,760 Rls. 3,120 $
68 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08105000 کيوي، تازه 4,970 98,153,719 Rls. 3,131 $
69 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 800 95,791,893 Rls. 3,083 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 94,695,000 Rls. 3,000 $
71 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 610 93,936,800 Rls. 2,900 $
72 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 540 82,296,000 Rls. 2,700 $
73 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 18 80,742,182 Rls. 2,491 $
74 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 1,895 80,233,668 Rls. 2,586 $
75 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 3,750 79,238,575 Rls. 2,545 $
76 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 145 76,097,500 Rls. 2,500 $
77 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 583 66,059,147 Rls. 2,041 $
78 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 50071010 ک ک ک ترمه 500 63,034,000 Rls. 2,000 $
79 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 162 61,591,309 Rls. 1,902 $
80 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 500 61,358,000 Rls. 2,000 $
81 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,800 61,060,000 Rls. 2,000 $
82 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 90 58,971,640 Rls. 1,820 $
83 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 80 49,191,040 Rls. 1,522 $
84 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08105000 کيوي، تازه 2,200 43,534,260 Rls. 1,386 $
85 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 850 40,184,175 Rls. 1,275 $
86 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 302 33,965,400 Rls. 1,050 $
87 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 395 29,346,165 Rls. 969 $
88 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 55102000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 100 29,088,000 Rls. 900 $
89 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 90 28,423,927 Rls. 932 $
90 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 300 28,408,500 Rls. 900 $
91 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 60 27,649,908 Rls. 858 $
92 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 70 27,148,800 Rls. 840 $
93 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 150 25,168,800 Rls. 800 $
94 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 350 24,881,950 Rls. 815 $
95 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 150 24,296,000 Rls. 800 $
96 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 140 21,605,500 Rls. 700 $
97 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 51 18,252,837 Rls. 590 $
98 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 122 16,690,576 Rls. 547 $
99 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 25 13,332,000 Rls. 413 $
100 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391110 كدئين فسفات 1 11,279,100 Rls. 350 $
مجموع کل
532,199,473,632 ريال
مجموع کل
16,620,827 دلار