آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 420 8,749,890,000 Rls. 270,000 $
2 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 200 6,016,728,000 Rls. 186,000 $
3 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 400 5,637,939,000 Rls. 186,000 $
4 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 201 5,374,537,500 Rls. 167,750 $
5 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,593 5,025,314,402 Rls. 155,382 $
6 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 150 5,012,735,000 Rls. 161,000 $
7 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 4,956,244,800 Rls. 156,000 $
8 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,513 4,703,457,990 Rls. 151,725 $
9 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 28469000 ترکيبات ; غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 132 4,451,049,504 Rls. 137,412 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,190 4,116,471,417 Rls. 129,461 $
11 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 28469000 ترکيبات ; غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 65 3,501,099,875 Rls. 112,775 $
12 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 211 3,360,895,050 Rls. 110,085 $
13 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 160 3,202,276,000 Rls. 103,600 $
14 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,435 1,149,327,375 Rls. 35,875 $
15 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 2,250 1,123,145,562 Rls. 35,469 $
16 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90192020 دستگاه ونتيلاتور 100 834,008,144 Rls. 26,552 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,650 641,836,800 Rls. 19,800 $
18 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 136 507,222,230 Rls. 15,670 $
19 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 660 491,108,226 Rls. 15,806 $
20 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 2,120 412,495,216 Rls. 13,088 $
21 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 100 318,630,000 Rls. 10,000 $
22 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,050 252,184,023 Rls. 7,782 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 20 226,648,000 Rls. 7,468 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,400 194,414,304 Rls. 5,996 $
25 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 30 186,133,940 Rls. 5,854 $
26 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 340 184,699,808 Rls. 5,699 $
27 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,500 182,220,000 Rls. 6,000 $
28 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 200 148,304,137 Rls. 4,861 $
29 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 500 136,348,206 Rls. 4,231 $
30 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 113,218,000 Rls. 3,500 $
31 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 109,721,500 Rls. 3,500 $
32 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 85 91,682,953 Rls. 2,909 $
33 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 130 89,872,728 Rls. 2,948 $
34 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 608 77,220,864 Rls. 2,432 $
35 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 400 77,018,400 Rls. 2,400 $
36 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 500 76,097,500 Rls. 2,500 $
37 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 700 66,954,841 Rls. 2,066 $
38 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 44140010 صنا?ع دست? شامل خراط?، معرق،مشبک، منبت نازک کار? ، نقاش? رو? چوب ، خاتم 180 64,696,000 Rls. 2,000 $
39 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 120 63,809,383 Rls. 1,969 $
40 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 200 58,358,404 Rls. 1,895 $
41 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 630 55,066,400 Rls. 1,700 $
42 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 2,824 54,824,616 Rls. 1,694 $
43 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 140 54,396,720 Rls. 1,680 $
44 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 99 54,119,340 Rls. 1,782 $
45 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 450 51,899,940 Rls. 1,620 $
46 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 500 48,055,500 Rls. 1,500 $
47 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 62 46,083,180 Rls. 1,430 $
48 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90261010 فلومتر 355 45,504,368 Rls. 1,456 $
49 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 780 45,439,056 Rls. 1,404 $
50 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,320 44,881,320 Rls. 1,452 $
51 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 2,100 44,819,500 Rls. 1,450 $
52 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 350 36,642,450 Rls. 1,150 $
53 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 180 34,953,120 Rls. 1,080 $
54 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,001 33,777,579 Rls. 1,101 $
55 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 320 29,366,400 Rls. 960 $
56 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90261010 فلومتر 180 24,836,000 Rls. 800 $
57 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31 22,811,580 Rls. 738 $
58 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18 21,259,227 Rls. 701 $
59 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 132 20,832,900 Rls. 660 $
60 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 803 19,885,440 Rls. 640 $
61 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84146010 ---هود آشپزخانه 100 17,476,560 Rls. 540 $
62 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 130 15,875,600 Rls. 520 $
63 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3 12,549,460 Rls. 406 $
64 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28 11,235,040 Rls. 368 $
65 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 80 9,709,200 Rls. 300 $
66 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 226 6,292,200 Rls. 200 $
67 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 340 3,964,345 Rls. 123 $
68 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 120 3,799,920 Rls. 120 $
69 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 18 2,798,136 Rls. 88 $
70 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 100 214,753 Rls. 7 $
مجموع کل
72,859,384,932 ريال
مجموع کل
2,303,129 دلار
[1]