آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,650 23,993,728,200 Rls. 748,600 $
2 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,275 7,948,302,852 Rls. 261,307 $
3 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,124 6,800,387,335 Rls. 215,465 $
4 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 450 5,371,110,000 Rls. 171,000 $
5 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 335 4,970,840,000 Rls. 164,000 $
6 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,406 4,444,258,479 Rls. 139,593 $
7 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 370 4,259,370,000 Rls. 138,000 $
8 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 487 3,910,773,945 Rls. 125,607 $
9 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,579 2,506,181,060 Rls. 82,436 $
10 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 195 2,226,094,250 Rls. 72,950 $
11 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 601 1,534,794,745 Rls. 50,651 $
12 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 110 1,409,496,000 Rls. 45,600 $
13 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 3,736 1,175,487,244 Rls. 37,071 $
14 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 800 1,152,388,800 Rls. 35,550 $
15 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,250 1,016,064,000 Rls. 32,000 $
16 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 60 985,446,400 Rls. 30,400 $
17 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 290 877,933,000 Rls. 28,700 $
18 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 752 876,641,757 Rls. 27,051 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 413 753,868,580 Rls. 24,582 $
20 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 2,444 715,206,803 Rls. 22,309 $
21 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 469 637,246,064 Rls. 21,034 $
22 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 410 600,704,020 Rls. 18,970 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 581,914,476 Rls. 19,188 $
24 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 360 541,545,708 Rls. 16,734 $
25 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 6 498,836,800 Rls. 15,400 $
26 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 602 482,945,480 Rls. 14,920 $
27 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 1,598 475,127,208 Rls. 14,657 $
28 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 310 460,737,794 Rls. 14,237 $
29 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 85 412,944,480 Rls. 12,960 $
30 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 90 391,502,584 Rls. 12,091 $
31 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 267 367,997,700 Rls. 12,030 $
32 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 900 344,120,400 Rls. 10,800 $
33 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 610 333,405,870 Rls. 10,370 $
34 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,060 327,032,145 Rls. 10,285 $
35 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 300 316,660,000 Rls. 10,000 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84723000 ماشينهاي اقدام و رسيدگي مراسلات پستي. 2,110 310,450,000 Rls. 10,000 $
37 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 200 287,178,120 Rls. 9,420 $
38 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 770 280,221,480 Rls. 9,240 $
39 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 700 272,176,800 Rls. 8,400 $
40 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 846 267,864,518 Rls. 8,263 $
41 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 25 236,889,840 Rls. 7,320 $
42 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 11 235,948,375 Rls. 7,475 $
43 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 270 233,339,400 Rls. 7,560 $
44 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 280 228,664,800 Rls. 7,280 $
45 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,750 198,859,500 Rls. 6,300 $
46 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 187 196,182,400 Rls. 6,070 $
47 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 600 191,608,722 Rls. 6,026 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08109010 انار تازه 3,770 178,372,635 Rls. 5,655 $
49 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 30 177,544,130 Rls. 5,735 $
50 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,800 161,226,300 Rls. 5,202 $
51 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 143,577,720 Rls. 4,680 $
52 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 130 139,095,000 Rls. 4,500 $
53 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 230 138,567,730 Rls. 4,570 $
54 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,000 136,712,400 Rls. 4,400 $
55 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 135,349,200 Rls. 4,200 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,150 129,628,000 Rls. 4,000 $
57 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,450 129,471,950 Rls. 4,205 $
58 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,300 119,874,690 Rls. 3,770 $
59 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 90 114,073,450 Rls. 3,650 $
60 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 840 99,249,696 Rls. 3,276 $
61 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 100 94,584,640 Rls. 2,920 $
62 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75 94,230,000 Rls. 3,000 $
63 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 965 91,199,580 Rls. 2,830 $
64 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 800 90,613,600 Rls. 2,800 $
65 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 28 89,037,900 Rls. 2,940 $
66 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,000 88,273,100 Rls. 2,900 $
67 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 730 84,384,828 Rls. 2,628 $
68 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 900 83,891,700 Rls. 2,700 $
69 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 230 83,046,660 Rls. 2,740 $
70 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 99 82,907,526 Rls. 2,602 $
71 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 900 81,820,890 Rls. 2,610 $
72 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 500 80,227,500 Rls. 2,500 $
73 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 77,817,600 Rls. 2,400 $
74 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 500 77,275,000 Rls. 2,500 $
75 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 620 73,601,502 Rls. 2,418 $
76 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 450 72,339,750 Rls. 2,250 $
77 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,007 70,297,916 Rls. 2,290 $
78 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 153 70,053,750 Rls. 2,250 $
79 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 630 68,831,532 Rls. 2,268 $
80 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 500 64,724,000 Rls. 2,000 $
81 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 700 63,621,600 Rls. 2,100 $
82 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,214 63,452,033 Rls. 2,049 $
83 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 19 63,373,280 Rls. 1,955 $
84 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 550 62,868,960 Rls. 1,980 $
85 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 19 61,287,295 Rls. 1,955 $
86 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 490 60,764,067 Rls. 1,911 $
87 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 350 58,674,000 Rls. 1,925 $
88 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 350 56,686,000 Rls. 1,750 $
89 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 900 54,532,800 Rls. 1,800 $
90 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 421 52,915,092 Rls. 1,642 $
91 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04090000 عسل طبيعي 300 48,226,500 Rls. 1,500 $
92 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,275 44,413,936 Rls. 1,466 $
93 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 350 43,463,000 Rls. 1,400 $
94 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 350 42,791,385 Rls. 1,365 $
95 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 42,721,800 Rls. 1,320 $
96 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,191 39,453,449 Rls. 1,301 $
97 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 120 39,114,907 Rls. 1,217 $
98 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150 38,581,200 Rls. 1,200 $
99 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 220 36,941,300 Rls. 1,210 $
100 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16043100 خاويار 1 30,865,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
91,067,127,613 ريال
مجموع کل
2,901,337 دلار