آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 100 69,119,756,000 Rls. 2,232,983 $
2 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 6,906 11,436,170,900 Rls. 368,900 $
3 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,200 8,748,810,000 Rls. 287,000 $
4 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,999 8,655,172,260 Rls. 269,780 $
5 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,862 8,404,790,100 Rls. 259,700 $
6 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,990 6,778,089,500 Rls. 217,700 $
7 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,601 5,726,940,000 Rls. 186,000 $
8 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,250 3,743,033,000 Rls. 119,000 $
9 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,498 3,176,768,000 Rls. 98,000 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,400 2,118,889,500 Rls. 66,500 $
11 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 930 1,856,775,200 Rls. 57,400 $
12 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 600 808,637,195 Rls. 24,986 $
13 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 790 335,683,350 Rls. 10,815 $
14 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 540 266,120,870 Rls. 8,210 $
15 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,760 257,949,050 Rls. 7,970 $
16 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 105 226,849,000 Rls. 7,000 $
17 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 120 199,355,000 Rls. 6,549 $
18 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 08109020 زرشك تازه 1,000 191,178,000 Rls. 6,000 $
19 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 400 129,197,280 Rls. 4,080 $
20 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 310 126,446,076 Rls. 3,906 $
21 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 180 116,159,200 Rls. 3,680 $
22 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 150 63,819,300 Rls. 1,990 $
23 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 6,000 62,698,000 Rls. 2,000 $
24 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 170 51,004,500 Rls. 1,589 $
25 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 92 29,174,400 Rls. 900 $
26 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 93 14,558,142 Rls. 479 $
27 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 48 4,660,416 Rls. 144 $
28 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 1,380 1,965,786 Rls. 61 $
مجموع کل
132,650,650,025 ريال
مجموع کل
4,253,322 دلار
[1]