آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,449 96,958,276,921 Rls. 2,998,116 $
2 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36,016 94,142,995,530 Rls. 2,967,949 $
3 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36,095 84,904,856,169 Rls. 2,697,806 $
4 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,819 53,529,671,121 Rls. 1,667,122 $
5 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,608 49,620,054,315 Rls. 1,636,612 $
6 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,928 41,200,553,881 Rls. 1,272,978 $
7 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,280 35,094,419,965 Rls. 1,123,219 $
8 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,328 24,149,026,838 Rls. 745,494 $
9 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,500 10,175,417,620 Rls. 330,478 $
10 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 411 8,638,897,852 Rls. 274,300 $
11 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,028 7,291,312,630 Rls. 239,473 $
12 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,039 7,024,622,801 Rls. 226,934 $
13 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,326 5,759,661,323 Rls. 190,060 $
14 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,800 2,269,010,125 Rls. 70,000 $
15 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08026200 2,000 1,923,279,906 Rls. 59,681 $
16 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 300 1,856,752,720 Rls. 57,362 $
17 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 699 1,754,978,032 Rls. 55,747 $
18 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 40,190 1,563,358,848 Rls. 48,228 $
19 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 363 1,505,993,488 Rls. 46,556 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 820 1,358,340,375 Rls. 44,625 $
21 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,289,040,000 Rls. 40,000 $
22 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 584 1,246,969,950 Rls. 41,180 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 971,168,000 Rls. 32,000 $
24 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 971,168,000 Rls. 32,000 $
25 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 85 913,088,703 Rls. 28,248 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,030 909,754,944 Rls. 30,016 $
27 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 754 877,862,644 Rls. 28,966 $
28 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 92 845,097,131 Rls. 27,879 $
29 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 75 761,090,956 Rls. 23,958 $
30 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 75 757,557,732 Rls. 23,613 $
31 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 80 752,589,055 Rls. 24,502 $
32 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 11,853 718,603,176 Rls. 23,706 $
33 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 68 712,322,981 Rls. 22,809 $
34 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 73 678,631,689 Rls. 22,294 $
35 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 65 666,104,502 Rls. 21,161 $
36 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 782 632,990,100 Rls. 19,550 $
37 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 57 585,764,011 Rls. 18,913 $
38 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 470 554,333,416 Rls. 17,108 $
39 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 470 552,930,560 Rls. 17,108 $
40 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 586 523,632,724 Rls. 16,639 $
41 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,000 512,671,500 Rls. 16,500 $
42 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 246 511,641,455 Rls. 16,433 $
43 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 108 509,086,622 Rls. 15,731 $
44 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 1,154 507,459,960 Rls. 16,156 $
45 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 500 491,865,438 Rls. 15,263 $
46 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 79 475,692,300 Rls. 14,680 $
47 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 101 460,466,100 Rls. 14,620 $
48 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 67 440,744,960 Rls. 13,617 $
49 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 580 435,902,845 Rls. 14,041 $
50 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 219 427,975,849 Rls. 13,501 $
51 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 630 371,608,650 Rls. 11,970 $
52 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 750 312,178,880 Rls. 9,659 $
53 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,012 308,318,928 Rls. 10,072 $
54 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,000 290,034,000 Rls. 9,000 $
55 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 720 273,261,250 Rls. 8,875 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 49 266,765,666 Rls. 8,233 $
57 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 690 246,290,934 Rls. 8,126 $
58 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84729030 ماشين پرفرا ژ 230 242,730,000 Rls. 7,500 $
59 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 2,300 212,190,269 Rls. 6,971 $
60 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21 200,472,500 Rls. 6,625 $
61 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 3,000 194,088,000 Rls. 6,000 $
62 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 237 191,815,950 Rls. 5,925 $
63 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 34 189,957,760 Rls. 5,860 $
64 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 230 183,001,431 Rls. 5,712 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90212100 دندا نهاي مصنوعي 120 148,561,860 Rls. 4,610 $
66 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,150 143,221,000 Rls. 4,600 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 28 131,377,500 Rls. 4,228 $
68 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 700 128,276,200 Rls. 4,120 $
69 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 258 126,458,700 Rls. 3,925 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,113 126,079,740 Rls. 4,014 $
71 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,227 118,623,906 Rls. 3,681 $
72 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 957 117,287,040 Rls. 3,848 $
73 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 90 104,616,660 Rls. 3,260 $
74 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 100 101,106,536 Rls. 3,208 $
75 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,530 92,662,500 Rls. 3,060 $
76 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 630 78,014,160 Rls. 2,520 $
77 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 170 77,619,450 Rls. 2,550 $
78 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 400 75,640,800 Rls. 2,400 $
79 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 28 56,629,800 Rls. 1,800 $
80 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 554 53,770,720 Rls. 1,660 $
81 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 24 50,665,600 Rls. 1,600 $
82 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 508 49,458,600 Rls. 1,620 $
83 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 55161400 ک ک چاپکشده 500 47,023,500 Rls. 1,500 $
84 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 950 44,109,450 Rls. 1,425 $
85 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 270 38,758,400 Rls. 1,280 $
86 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 178 38,514,088 Rls. 1,189 $
87 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 138 36,407,250 Rls. 1,125 $
88 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 140 34,551,000 Rls. 1,100 $
89 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 170 28,408,500 Rls. 900 $
90 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 40 28,189,587 Rls. 901 $
91 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 400 26,622,404 Rls. 823 $
92 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 250 25,168,800 Rls. 800 $
93 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 850 25,082,100 Rls. 775 $
94 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 110 23,800,700 Rls. 770 $
95 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 143 23,637,747 Rls. 729 $
96 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 285 22,175,904 Rls. 712 $
97 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 44 19,603,574 Rls. 622 $
98 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 170 19,539,200 Rls. 640 $
99 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 120 19,389,440 Rls. 640 $
100 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 473 17,556,464 Rls. 542 $
مجموع کل
557,197,010,861 ريال
مجموع کل
17,598,637 دلار