آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,077 20,897,565,815 Rls. 663,265 $
2 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,478 11,524,292,982 Rls. 362,751 $
3 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,502 8,679,954,690 Rls. 277,528 $
4 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,315 7,363,200,550 Rls. 242,851 $
5 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,159 6,933,506,975 Rls. 227,453 $
6 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,001 6,674,869,689 Rls. 206,244 $
7 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,754 6,211,603,828 Rls. 191,704 $
8 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,436 6,155,178,118 Rls. 190,156 $
9 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 645 4,701,799,242 Rls. 145,942 $
10 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,881 4,664,002,053 Rls. 150,575 $
11 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 195 4,161,755,349 Rls. 132,049 $
12 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,618 4,088,278,630 Rls. 135,012 $
13 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 81 4,075,446,120 Rls. 126,500 $
14 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,586 2,249,892,710 Rls. 69,437 $
15 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 1,208 1,386,265,842 Rls. 43,017 $
16 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 820 1,358,371,680 Rls. 44,566 $
17 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,692 1,251,052,965 Rls. 39,345 $
18 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,000 1,101,240,000 Rls. 36,000 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 318 1,023,334,520 Rls. 33,333 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,520 975,677,220 Rls. 32,046 $
21 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,309 963,888,534 Rls. 30,027 $
22 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39 899,057,760 Rls. 27,735 $
23 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 337 842,403,225 Rls. 26,025 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 393 765,828,000 Rls. 23,625 $
25 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,100 759,921,960 Rls. 23,470 $
26 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,560 754,478,640 Rls. 23,952 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 14 740,774,025 Rls. 23,097 $
28 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,354 720,665,379 Rls. 22,464 $
29 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 16043100 خاويار 9 702,763,878 Rls. 22,618 $
30 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 13 678,513,528 Rls. 20,962 $
31 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 800 653,805,360 Rls. 21,528 $
32 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,353 646,719,588 Rls. 19,991 $
33 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,918 627,485,385 Rls. 19,365 $
34 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,574 570,390,777 Rls. 17,617 $
35 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 545,886,000 Rls. 18,000 $
36 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,000 495,613,566 Rls. 15,309 $
37 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,363 481,187,880 Rls. 15,136 $
38 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 914 421,602,399 Rls. 13,569 $
39 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,290 406,867,302 Rls. 13,038 $
40 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,200 395,919,760 Rls. 12,560 $
41 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,016 394,143,900 Rls. 13,006 $
42 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,223 387,479,210 Rls. 12,554 $
43 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 270 385,332,385 Rls. 11,904 $
44 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7 374,430,984 Rls. 12,290 $
45 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 363,300,000 Rls. 12,000 $
46 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 1,400 362,532,800 Rls. 11,200 $
47 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,547 355,275,175 Rls. 11,401 $
48 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,600 351,966,060 Rls. 11,340 $
49 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 1,040 346,057,760 Rls. 11,360 $
50 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 419 339,504,125 Rls. 10,475 $
51 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 316,565,600 Rls. 10,400 $
52 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 210 293,458,230 Rls. 9,210 $
53 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,320 282,959,460 Rls. 9,135 $
54 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,832 281,707,680 Rls. 9,246 $
55 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,620 276,680,250 Rls. 8,700 $
56 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 190 276,279,716 Rls. 8,534 $
57 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,723 267,813,656 Rls. 8,418 $
58 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 261,954,000 Rls. 8,250 $
59 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 251,395,461 Rls. 8,091 $
60 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,925 249,443,557 Rls. 7,698 $
61 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 670 245,091,600 Rls. 8,040 $
62 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 1,327 237,930,597 Rls. 7,731 $
63 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 807 235,326,780 Rls. 7,270 $
64 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,180 229,137,120 Rls. 7,080 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 44190010 مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازكکكاري، نقاشي روي چوب، خاتم 80 224,490,000 Rls. 7,000 $
66 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 270 217,497,000 Rls. 7,000 $
67 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,232 216,783,240 Rls. 6,696 $
68 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 214,727,250 Rls. 6,810 $
69 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 800 213,603,000 Rls. 6,900 $
70 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 177 194,352,000 Rls. 6,000 $
71 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,966 188,869,680 Rls. 6,196 $
72 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,190 186,956,856 Rls. 6,168 $
73 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 235 183,591,450 Rls. 5,845 $
74 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,555 174,020,820 Rls. 5,420 $
75 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 215 173,998,750 Rls. 5,375 $
76 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,850 171,848,700 Rls. 5,580 $
77 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 20079900 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,250 170,713,125 Rls. 5,625 $
78 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 197 168,881,759 Rls. 5,505 $
79 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,775 166,899,372 Rls. 5,157 $
80 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 42 163,458,750 Rls. 5,250 $
81 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,740 163,171,680 Rls. 5,220 $
82 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 900 161,424,960 Rls. 4,980 $
83 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 400 160,185,000 Rls. 5,000 $
84 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 438 159,478,616 Rls. 4,920 $
85 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 700 153,139,700 Rls. 4,900 $
86 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 186 150,560,025 Rls. 4,650 $
87 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 565 147,775,920 Rls. 4,560 $
88 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 145,628,100 Rls. 4,770 $
89 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 140,536,550 Rls. 4,642 $
90 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 550 140,197,200 Rls. 4,400 $
91 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 500 129,664,000 Rls. 4,000 $
92 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 128,000,600 Rls. 4,225 $
93 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,000 127,008,000 Rls. 4,000 $
94 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 50071010 ک ک ک ترمه 140 126,886,480 Rls. 3,920 $
95 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,300 126,278,100 Rls. 3,900 $
96 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 125,640,000 Rls. 4,000 $
97 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 12 123,721,338 Rls. 4,082 $
98 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 123,089,600 Rls. 3,800 $
99 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,300 122,261,100 Rls. 3,900 $
100 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 62 117,860,852 Rls. 3,722 $
مجموع کل
131,720,027,603 ريال
مجموع کل
4,179,313 دلار