آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,373 24,329,864,874 Rls. 778,330 $
2 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,653 20,990,141,720 Rls. 648,502 $
3 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,080 9,841,988,306 Rls. 303,662 $
4 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 667 9,715,098,235 Rls. 317,052 $
5 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 667 5,447,277,218 Rls. 171,949 $
6 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 721 4,418,847,846 Rls. 144,961 $
7 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 190 3,790,329,114 Rls. 124,982 $
8 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,700 2,051,216,640 Rls. 63,360 $
9 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 250 1,743,923,295 Rls. 53,883 $
10 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 27,200 1,648,631,700 Rls. 54,400 $
11 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,240 1,173,553,920 Rls. 36,960 $
12 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 162 894,294,875 Rls. 28,375 $
13 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 16 823,228,200 Rls. 25,500 $
14 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 900 806,012,275 Rls. 25,535 $
15 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 712,272,600 Rls. 23,400 $
16 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 185 541,924,920 Rls. 17,880 $
17 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10 484,768,050 Rls. 15,795 $
18 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,330 413,244,300 Rls. 13,300 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 520 398,827,000 Rls. 13,000 $
20 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 5,820 352,442,400 Rls. 11,640 $
21 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 770 239,981,777 Rls. 7,406 $
22 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,840 229,770,200 Rls. 7,100 $
23 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 205,232,000 Rls. 6,350 $
24 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,784 195,490,328 Rls. 6,422 $
25 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 70 193,356,000 Rls. 6,000 $
26 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4 188,741,280 Rls. 62,400 $
27 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 3,700 170,884,500 Rls. 5,550 $
28 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 16043100 خاويار 2 163,388,700 Rls. 5,100 $
29 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08091000 زردآلو ,تازه 3,307 161,287,632 Rls. 5,291 $
30 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 16043100 خاويار 2 154,453,500 Rls. 5,100 $
31 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,900 148,004,700 Rls. 4,740 $
32 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 3,000 124,028,000 Rls. 4,000 $
33 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 1,100 121,756,000 Rls. 4,000 $
34 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 724 110,189,180 Rls. 3,620 $
35 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 400 101,606,400 Rls. 3,200 $
36 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,290 90,258,786 Rls. 2,961 $
37 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,300 89,127,600 Rls. 2,800 $
38 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 88,382,000 Rls. 2,800 $
39 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 690 87,759,720 Rls. 2,760 $
40 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08091000 زردآلو ,تازه 1,790 87,609,760 Rls. 2,864 $
41 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1 77,776,800 Rls. 2,400 $
42 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 308 75,593,056 Rls. 2,464 $
43 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 38 75,367,200 Rls. 2,325 $
44 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 278 65,276,064 Rls. 2,016 $
45 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 500 62,270,000 Rls. 2,000 $
46 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 29 58,264,200 Rls. 1,800 $
47 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09083110 ک ک ک در بستهکبندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر 250 56,395,500 Rls. 1,750 $
48 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 1,400 47,628,000 Rls. 1,500 $
49 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 1,400 46,297,500 Rls. 1,500 $
50 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 1,410 44,360,010 Rls. 1,410 $
51 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,440 39,644,640 Rls. 1,296 $
52 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 1,000 39,186,250 Rls. 1,250 $
53 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 400 38,888,400 Rls. 1,200 $
54 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 170 38,795,400 Rls. 1,260 $
55 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,100 38,107,500 Rls. 1,250 $
56 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 1,100 37,856,250 Rls. 1,250 $
57 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 394 37,429,212 Rls. 1,182 $
58 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 450 34,296,750 Rls. 1,125 $
59 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 900 31,565,000 Rls. 1,000 $
60 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 900 31,135,000 Rls. 1,000 $
61 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 900 30,679,000 Rls. 1,000 $
62 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 320 30,002,880 Rls. 960 $
63 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 70 25,608,240 Rls. 840 $
64 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,670 25,200,261 Rls. 801 $
65 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 500 23,351,250 Rls. 750 $
66 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34 22,289,760 Rls. 720 $
67 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 200 12,814,800 Rls. 400 $
68 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,000 12,790,540 Rls. 412 $
69 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04090000 عسل طبيعي 67 12,669,834 Rls. 402 $
70 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,600 9,720,600 Rls. 300 $
71 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 140 8,522,920 Rls. 280 $
72 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 53 6,016,540 Rls. 190 $
73 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 900 3,340,700 Rls. 110 $
74 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 103 322,260 Rls. 10 $
مجموع کل
94,728,657,868 ريال
مجموع کل
3,061,083 دلار
[1]