آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,193 11,471,273,671 Rls. 360,341 $
2 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 925 5,910,020,202 Rls. 188,946 $
3 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 97 4,697,000,464 Rls. 152,776 $
4 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,234 4,645,664,340 Rls. 151,116 $
5 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 16043100 خاويار 55 4,340,281,560 Rls. 140,964 $
6 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 80 4,072,633,460 Rls. 125,649 $
7 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 67 3,353,315,400 Rls. 105,600 $
8 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 65 3,267,202,995 Rls. 100,905 $
9 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 55 2,888,049,450 Rls. 92,950 $
10 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 30 2,821,410,000 Rls. 90,000 $
11 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 28 2,681,203,050 Rls. 83,550 $
12 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,514,600,000 Rls. 82,500 $
13 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 53 2,501,896,800 Rls. 82,680 $
14 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 2,700 2,452,275,000 Rls. 81,000 $
15 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 178 2,375,683,960 Rls. 77,932 $
16 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 46 2,288,988,000 Rls. 75,140 $
17 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 4,000 2,135,892,000 Rls. 66,000 $
18 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 131 1,821,445,293 Rls. 60,057 $
19 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 36 1,703,164,320 Rls. 56,160 $
20 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 34 1,684,938,840 Rls. 52,260 $
21 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,000 1,577,218,500 Rls. 49,500 $
22 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 1,683 1,529,089,650 Rls. 50,490 $
23 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 400 1,495,776,000 Rls. 48,000 $
24 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 445 1,456,092,624 Rls. 45,007 $
25 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 230 1,401,486,000 Rls. 44,400 $
26 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 500 1,342,080,300 Rls. 43,230 $
27 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,300 1,228,177,940 Rls. 39,734 $
28 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 223 1,223,968,200 Rls. 38,600 $
29 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 1,300 1,214,265,000 Rls. 39,000 $
30 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 59 1,197,459,752 Rls. 36,937 $
31 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 515 1,120,203,000 Rls. 34,929 $
32 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 511 1,074,109,576 Rls. 33,136 $
33 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 1,065 991,887,750 Rls. 31,950 $
34 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 16043100 خاويار 12 983,945,372 Rls. 30,881 $
35 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 242 961,057,600 Rls. 31,760 $
36 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,029 938,938,530 Rls. 30,473 $
37 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 523 781,424,319 Rls. 25,174 $
38 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 200 776,760,000 Rls. 24,000 $
39 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,760 705,034,800 Rls. 23,280 $
40 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 579 670,894,446 Rls. 20,906 $
41 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 562 610,112,538 Rls. 19,194 $
42 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 530 600,444,950 Rls. 18,550 $
43 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 11 534,095,640 Rls. 17,004 $
44 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 800 466,185,600 Rls. 14,400 $
45 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 234 429,771,328 Rls. 13,258 $
46 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 152 415,651,253 Rls. 12,961 $
47 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 354 361,578,879 Rls. 11,269 $
48 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 900 326,667,600 Rls. 10,800 $
49 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 16 297,086,361 Rls. 9,789 $
50 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 400 291,563,553 Rls. 9,319 $
51 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 500 256,515,000 Rls. 8,402 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34 233,841,888 Rls. 7,212 $
53 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 264 231,728,418 Rls. 7,160 $
54 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 39 227,391,840 Rls. 7,020 $
55 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 162 226,334,129 Rls. 6,993 $
56 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 40 222,552,000 Rls. 7,200 $
57 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 600 211,662,000 Rls. 6,600 $
58 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 353 208,434,000 Rls. 6,441 $
59 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 5 197,268,500 Rls. 6,500 $
60 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 334 182,128,890 Rls. 5,997 $
61 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,430 174,929,730 Rls. 5,630 $
62 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 1,000 157,305,000 Rls. 5,000 $
63 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,476 140,597,856 Rls. 4,428 $
64 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 580 138,316,950 Rls. 4,350 $
65 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 262 137,136,888 Rls. 4,319 $
66 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 146 137,073,772 Rls. 4,468 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 440 124,284,000 Rls. 4,000 $
68 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 600 123,497,400 Rls. 3,900 $
69 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 64 119,312,640 Rls. 3,840 $
70 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 20 115,527,600 Rls. 3,600 $
71 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 114,168,354 Rls. 3,526 $
72 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 350 112,624,300 Rls. 3,700 $
73 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,740 109,094,520 Rls. 3,480 $
74 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 200 108,748,500 Rls. 3,500 $
75 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 800 100,675,200 Rls. 3,200 $
76 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 150 97,107,000 Rls. 3,000 $
77 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,416 93,921,570 Rls. 2,928 $
78 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 76 93,580,025 Rls. 3,091 $
79 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 740 89,111,000 Rls. 2,750 $
80 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 120 88,905,600 Rls. 2,800 $
81 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,000 84,897,504 Rls. 2,619 $
82 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 350 74,763,426 Rls. 2,361 $
83 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 850 64,832,000 Rls. 2,000 $
84 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 230 62,698,000 Rls. 2,000 $
85 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08109020 زرشك تازه 200 58,348,800 Rls. 1,800 $
86 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08109020 زرشك تازه 200 57,253,500 Rls. 1,800 $
87 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 140 54,379,920 Rls. 1,680 $
88 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 200 51,790,400 Rls. 1,600 $
89 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,000 51,561,600 Rls. 1,600 $
90 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 900 48,624,000 Rls. 1,500 $
91 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08109020 زرشك تازه 177 48,554,640 Rls. 1,593 $
92 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 674 47,563,085 Rls. 1,479 $
93 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 420 43,051,680 Rls. 1,329 $
94 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 43 42,600,831 Rls. 1,337 $
95 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 240 35,929,590 Rls. 1,110 $
96 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 600 35,149,260 Rls. 1,110 $
97 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 180 33,977,880 Rls. 1,080 $
98 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 95 31,826,808 Rls. 992 $
99 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 200 30,910,000 Rls. 1,000 $
100 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 504 30,723,840 Rls. 1,008 $
مجموع کل
102,193,177,200 ريال
مجموع کل
3,260,490 دلار