آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,127 279,244,493,280 Rls. 8,616,796 $
2 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,348 274,924,071,450 Rls. 9,052,488 $
3 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 368 5,381,272,080 Rls. 176,537 $
4 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 257 4,198,132,408 Rls. 129,544 $
5 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 105 2,161,166,722 Rls. 66,781 $
6 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,743,560,000 Rls. 56,000 $
7 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,900 1,638,028,000 Rls. 53,200 $
8 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,700 1,448,896,400 Rls. 47,600 $
9 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,600 1,356,320,000 Rls. 44,800 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 1,072,963,584 Rls. 33,792 $
11 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 892,164,000 Rls. 28,000 $
12 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43 802,987,500 Rls. 26,250 $
13 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 700 634,295,200 Rls. 19,600 $
14 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 940 588,129,780 Rls. 19,413 $
15 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 525 512,393,400 Rls. 15,900 $
16 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10 347,296,350 Rls. 10,829 $
17 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 800 316,860,544 Rls. 9,790 $
18 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 900 312,309,946 Rls. 10,031 $
19 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 1,001 270,103,072 Rls. 8,336 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 800 219,499,200 Rls. 7,200 $
21 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 177,329,600 Rls. 5,600 $
22 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 98 164,104,385 Rls. 5,317 $
23 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,630 160,185,000 Rls. 5,000 $
24 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 35 120,412,680 Rls. 3,720 $
25 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 390 106,850,700 Rls. 3,300 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,158 104,626,668 Rls. 3,452 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 253 97,264,332 Rls. 3,036 $
28 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 780 92,718,290 Rls. 3,031 $
29 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 130 82,206,540 Rls. 2,580 $
30 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 650 73,862,100 Rls. 2,340 $
31 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,100 66,679,800 Rls. 2,200 $
32 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 600 65,383,500 Rls. 2,100 $
33 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08133000 سيب , خشک کرده 330 64,758,000 Rls. 2,000 $
34 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 193 64,302,000 Rls. 2,000 $
35 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 650 60,713,250 Rls. 1,950 $
36 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 400 56,255,400 Rls. 1,800 $
37 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 541 51,996,051 Rls. 1,623 $
38 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 850 48,624,000 Rls. 1,500 $
39 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 300 46,886,942 Rls. 1,506 $
40 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 150 31,517,000 Rls. 1,000 $
41 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 380 24,373,200 Rls. 760 $
42 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 1,117 22,371,120 Rls. 720 $
43 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 150 21,718,900 Rls. 710 $
44 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 139 21,716,196 Rls. 671 $
45 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 245 20,578,050 Rls. 675 $
46 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 140 18,876,600 Rls. 600 $
47 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 340 18,035,136 Rls. 568 $
48 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 60 17,821,080 Rls. 551 $
49 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 56 16,337,664 Rls. 504 $
50 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 250 16,208,000 Rls. 500 $
51 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 104 12,678,120 Rls. 405 $
52 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 285 12,184,090 Rls. 386 $
53 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 414 12,049,824 Rls. 372 $
54 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08028000 85 9,907,974 Rls. 306 $
55 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 372 9,029,835 Rls. 279 $
56 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 63 2,000,376 Rls. 63 $
57 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 28 1,282,260 Rls. 42 $
مجموع کل
580,058,787,579 ريال
مجموع کل
18,496,054 دلار
[1]