آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 52,970 20,442,183,390 Rls. 673,992 $
2 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 472 8,341,481,000 Rls. 270,680 $
3 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 18,630 7,907,119,560 Rls. 261,306 $
4 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,118 2,975,191,192 Rls. 96,124 $
5 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 130 2,646,387,939 Rls. 83,967 $
6 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 470 2,124,025,984 Rls. 65,524 $
7 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 146 1,871,046,199 Rls. 61,651 $
8 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 1,450,778,080 Rls. 44,755 $
9 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 194 1,421,265,046 Rls. 43,909 $
10 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 21,349 1,210,083,657 Rls. 37,389 $
11 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 700 1,080,086,857 Rls. 33,320 $
12 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 836,230,980 Rls. 27,430 $
13 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,700 788,505,554 Rls. 25,904 $
14 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 30,000 365,418,020 Rls. 11,822 $
15 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 75 353,975,556 Rls. 10,938 $
16 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 280 319,877,820 Rls. 10,060 $
17 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51 279,167,456 Rls. 8,816 $
18 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,948 270,007,320 Rls. 8,844 $
19 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 227 266,687,600 Rls. 8,240 $
20 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 884 235,052,290 Rls. 7,255 $
21 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 820 225,057,000 Rls. 7,000 $
22 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,902 203,395,170 Rls. 6,285 $
23 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 400 192,717,000 Rls. 6,300 $
24 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 10 191,848,400 Rls. 6,340 $
25 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 350 163,331,280 Rls. 5,040 $
26 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 350 157,522,296 Rls. 4,863 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87112029 ----موتورسيكلت ها داراي موتورپيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندربيشتراز50 سي سي وحداكثر250 سي سي غيراز نوع دوزمانه بجزمورداستفاده در پيست وانواع كارتينگ 1,000 147,522,000 Rls. 4,600 $
28 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 118 141,921,051 Rls. 4,503 $
29 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 161 139,868,332 Rls. 4,522 $
30 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,000 129,476,000 Rls. 4,000 $
31 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 250 126,694,400 Rls. 3,920 $
32 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 88 122,174,100 Rls. 3,775 $
33 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 380 121,369,149 Rls. 3,817 $
34 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 6,000 109,580,400 Rls. 3,600 $
35 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 890 108,362,840 Rls. 3,560 $
36 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,150 104,397,000 Rls. 3,450 $
37 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,000 97,122,000 Rls. 3,000 $
38 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 670 96,273,000 Rls. 3,000 $
39 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 580 89,639,000 Rls. 2,900 $
40 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 159 86,065,012 Rls. 2,677 $
41 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 96019090 استخوان ،كاسه لاك پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وساير موادحيواني تراش پذير ،كارشده ،واشياء ازاين مواد غيرازاشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف وغير مذكور درجاي ديگر 1,350 83,457,000 Rls. 2,700 $
42 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,010 80,287,425 Rls. 2,525 $
43 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 600 77,817,600 Rls. 2,400 $
44 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 400 76,804,590 Rls. 2,370 $
45 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,800 74,851,200 Rls. 2,400 $
46 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 20 63,504,000 Rls. 2,000 $
47 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 650 59,533,500 Rls. 1,950 $
48 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 600 58,273,200 Rls. 1,800 $
49 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 300 47,377,200 Rls. 1,560 $
50 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 330 42,171,595 Rls. 1,303 $
51 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 450 41,148,000 Rls. 1,350 $
52 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 300 38,940,132 Rls. 1,258 $
53 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 322 36,234,177 Rls. 1,127 $
54 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,850 36,121,500 Rls. 1,150 $
55 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 300 32,424,000 Rls. 1,000 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 870 32,416,000 Rls. 1,000 $
57 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 2 32,037,000 Rls. 1,000 $
58 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 900 31,565,000 Rls. 1,000 $
59 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 335 31,505,745 Rls. 1,005 $
60 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,307 30,743,390 Rls. 1,010 $
61 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 245 27,750,415 Rls. 858 $
62 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 300 27,294,300 Rls. 900 $
63 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57021040 گليم دورو پشمي 28 25,899,200 Rls. 800 $
64 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 600 25,691,820 Rls. 830 $
65 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 150 23,439,750 Rls. 750 $
66 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 260 22,654,800 Rls. 700 $
67 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 150 21,371,000 Rls. 700 $
68 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 210 21,070,400 Rls. 650 $
69 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 600 18,519,000 Rls. 600 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 300 17,334,350 Rls. 550 $
71 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 160 17,068,800 Rls. 560 $
72 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 150 13,929,300 Rls. 450 $
73 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 123 13,042,428 Rls. 431 $
74 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 130 12,770,987 Rls. 420 $
75 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 150 12,666,400 Rls. 400 $
76 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 55 12,036,470 Rls. 389 $
77 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 72 7,629,300 Rls. 252 $
78 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 7 7,513,408 Rls. 248 $
79 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 90 6,430,200 Rls. 200 $
80 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 580 6,414,000 Rls. 200 $
81 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 120 5,025,600 Rls. 160 $
82 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 236 3,235,230 Rls. 103 $
مجموع کل
59,294,906,342 ريال
مجموع کل
1,922,137 دلار
[1]