آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 5,620 382,967,277,400 Rls. 11,832,760 $
2 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 3,420 110,080,940,320 Rls. 3,396,820 $
3 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 179,275 62,205,007,360 Rls. 1,918,960 $
4 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 2,900 54,443,133,360 Rls. 1,758,840 $
5 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 3,100 45,233,690,600 Rls. 1,395,800 $
6 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 200 32,976,669,990 Rls. 1,087,370 $
7 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 140 21,483,150,000 Rls. 690,000 $
8 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 860 13,256,523,200 Rls. 408,950 $
9 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 660 12,816,540,000 Rls. 396,000 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29391110 كدئين فسفات 500 11,205,575,000 Rls. 355,000 $
11 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,600 8,378,760,000 Rls. 260,000 $
12 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,400 7,767,600,000 Rls. 240,000 $
13 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,000 6,483,200,000 Rls. 200,000 $
14 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,000 6,303,400,000 Rls. 200,000 $
15 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 3,200 6,173,000,000 Rls. 200,000 $
16 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,000 6,118,000,000 Rls. 200,000 $
17 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 2,000 6,087,800,000 Rls. 200,000 $
18 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 120 3,850,920,000 Rls. 120,000 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 123 3,426,687,200 Rls. 112,240 $
20 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90192010 ---نبولايزر 610 2,338,238,500 Rls. 75,100 $
21 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 200 2,027,369,860 Rls. 64,545 $
22 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 29 1,453,377,276 Rls. 45,708 $
23 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 2 1,395,988,206 Rls. 43,114 $
24 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 170 1,254,086,800 Rls. 41,200 $
25 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 100 1,220,371,020 Rls. 37,710 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 200 1,193,774,130 Rls. 39,418 $
27 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,000 1,166,976,000 Rls. 36,000 $
28 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 280 1,106,415,000 Rls. 34,500 $
29 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 21 1,042,424,775 Rls. 33,075 $
30 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52 883,207,800 Rls. 27,540 $
31 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 402 862,426,535 Rls. 27,595 $
32 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 54 849,686,250 Rls. 26,250 $
33 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 682 809,919,444 Rls. 25,696 $
34 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 38 786,617,754 Rls. 25,142 $
35 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,100 685,054,500 Rls. 21,500 $
36 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 4,260 663,175,500 Rls. 21,300 $
37 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 14 663,063,648 Rls. 21,216 $
38 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 150 651,082,470 Rls. 20,810 $
39 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,500 637,260,000 Rls. 20,000 $
40 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 265 508,370,436 Rls. 15,988 $
41 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 545 497,614,629 Rls. 15,357 $
42 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 95 415,665,000 Rls. 13,500 $
43 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 70 400,728,860 Rls. 12,908 $
44 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 398,052,600 Rls. 12,300 $
45 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,500 298,252,500 Rls. 9,750 $
46 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84729030 ماشين پرفرا ژ 300 290,736,000 Rls. 9,600 $
47 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 27 228,577,567 Rls. 7,291 $
48 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 275 210,971,558 Rls. 6,662 $
49 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 91 204,974,465 Rls. 6,641 $
50 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 100 197,853,348 Rls. 6,524 $
51 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 14 162,010,000 Rls. 5,000 $
52 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 80 144,580,590 Rls. 4,774 $
53 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,500 143,086,500 Rls. 4,500 $
54 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 42 135,352,980 Rls. 4,473 $
55 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 260 135,300,861 Rls. 4,199 $
56 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,560 112,097,640 Rls. 3,540 $
57 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 09083110 ک ک ک در بستهکبندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر 450 100,160,550 Rls. 3,150 $
58 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 60 98,768,000 Rls. 3,200 $
59 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 300 97,248,000 Rls. 3,000 $
60 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 150 95,476,750 Rls. 2,950 $
61 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 90,825,000 Rls. 3,000 $
62 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25 80,870,000 Rls. 2,500 $
63 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 280 79,543,800 Rls. 2,520 $
64 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 730 68,899,590 Rls. 2,190 $
65 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49060000 نقشهکها و رسمکها براي معماري، مهندسي و ساير نقشهکها و رسمکهاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخهکبرداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخهکبرداري با كاربن از نقشهکها و رسمکها با متون مذكور در ف 710 65,932,020 Rls. 2,130 $
66 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 150 64,814,000 Rls. 2,000 $
67 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 270 63,726,000 Rls. 2,000 $
68 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 270 62,922,000 Rls. 2,000 $
69 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 70 61,730,000 Rls. 2,000 $
70 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5 53,987,454 Rls. 1,728 $
71 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 440 53,655,360 Rls. 1,760 $
72 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 300 51,826,500 Rls. 1,650 $
73 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 09083110 ک ک ک در بستهکبندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر 225 49,639,275 Rls. 1,575 $
74 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 380 48,561,000 Rls. 1,500 $
75 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 380 46,800,800 Rls. 1,520 $
76 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 490 45,508,260 Rls. 1,470 $
77 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 550 44,539,000 Rls. 1,375 $
78 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3 43,343,344 Rls. 1,342 $
79 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 80 42,226,416 Rls. 1,328 $
80 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 180 41,666,211 Rls. 1,341 $
81 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 300 36,814,800 Rls. 1,200 $
82 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 800 32,380,400 Rls. 1,040 $
83 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 366 32,379,000 Rls. 1,000 $
84 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 500 31,797,000 Rls. 1,000 $
85 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 250 30,865,000 Rls. 1,000 $
86 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 280 26,474,280 Rls. 840 $
87 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2 23,282,820 Rls. 726 $
88 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 30 22,897,500 Rls. 750 $
89 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 72111300 ک ک نورد شده از چهار طرف يا نورد شده در دستگاه شياردار بسته (Closed box pass)، با پهناي بيش از 150 ميليمتر و ضخامت 4 ميليمتر يا بيشتر، به صورت غير طومار و بدون طرح و نقش برجسته 580 22,681,400 Rls. 700 $
90 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 230 22,331,160 Rls. 690 $
91 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 700 21,944,300 Rls. 700 $
92 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 100 21,877,100 Rls. 700 $
93 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 140 21,307,300 Rls. 700 $
94 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1 21,004,885 Rls. 649 $
95 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 06029020 ک ک ک قلمه ريشهکدار گل محمدي 40 20,751,992 Rls. 664 $
96 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 15 20,389,950 Rls. 630 $
97 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 15 20,389,950 Rls. 630 $
98 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 168 19,435,200 Rls. 600 $
99 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,850 16,174,000 Rls. 500 $
100 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 200 15,730,500 Rls. 500 $
مجموع کل
829,466,193,299 ريال
مجموع کل
25,867,614 دلار