آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 710 8,957,472,344 Rls. 286,488 $
2 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,300 8,166,818,410 Rls. 251,993 $
3 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,020 6,189,801,176 Rls. 190,988 $
4 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,291 6,102,674,942 Rls. 200,783 $
5 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,948 5,284,744,500 Rls. 164,500 $
6 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 4,748,484,000 Rls. 156,000 $
7 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 552 4,208,968,726 Rls. 135,973 $
8 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,691 4,196,819,382 Rls. 132,194 $
9 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 206 3,966,476,239 Rls. 130,862 $
10 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 716 3,846,797,007 Rls. 119,882 $
11 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,744 3,756,619,440 Rls. 115,920 $
12 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,333 3,489,734,862 Rls. 110,017 $
13 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 179 3,442,429,224 Rls. 106,366 $
14 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,458 3,420,038,177 Rls. 108,613 $
15 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 152 2,963,432,628 Rls. 91,611 $
16 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 149 2,891,580,510 Rls. 91,910 $
17 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 405 2,876,164,620 Rls. 91,420 $
18 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,852 2,621,878,915 Rls. 84,601 $
19 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84723000 ماشينهاي اقدام و رسيدگي مراسلات پستي. 6,550 2,412,900,000 Rls. 75,049 $
20 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,143 1,790,768,763 Rls. 59,019 $
21 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 245 1,669,353,750 Rls. 54,558 $
22 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,004 1,595,511,876 Rls. 49,716 $
23 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 4,220 1,475,417,460 Rls. 46,420 $
24 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,480 1,439,993,660 Rls. 47,074 $
25 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 241 1,416,004,876 Rls. 46,690 $
26 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,022 1,323,714,000 Rls. 42,000 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 1,251,549,000 Rls. 39,000 $
28 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 1,163,149,800 Rls. 35,934 $
29 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 674 1,046,412,508 Rls. 33,694 $
30 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 60 890,628,600 Rls. 27,800 $
31 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 588 876,192,240 Rls. 28,560 $
32 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 576 871,780,000 Rls. 28,000 $
33 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 16043100 خاويار 11 862,690,373 Rls. 27,910 $
34 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,225 666,804,705 Rls. 20,755 $
35 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57023900 کف پوش هاي مخمل باف, ا زسايرموا دنسجي,آماده نشده برا ي مصرف, که درجاي ديگرگفته نشده. 900 629,711,212 Rls. 19,457 $
36 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,857 624,505,742 Rls. 19,650 $
37 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 700 597,525,600 Rls. 19,600 $
38 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 552,185,790 Rls. 17,330 $
39 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,550 526,248,250 Rls. 17,050 $
40 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 300 512,172,800 Rls. 15,800 $
41 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 940 500,716,958 Rls. 16,539 $
42 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 261 456,668,946 Rls. 14,363 $
43 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,690 443,269,080 Rls. 13,680 $
44 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 437,542,000 Rls. 14,000 $
45 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 770 405,088,001 Rls. 12,853 $
46 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,000 388,380,000 Rls. 12,000 $
47 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,000 310,869,372 Rls. 9,606 $
48 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 450 310,862,880 Rls. 9,590 $
49 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 225 268,400,112 Rls. 8,286 $
50 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08109020 زرشك تازه 900 262,156,500 Rls. 8,100 $
51 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 259,256,000 Rls. 8,000 $
52 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 380 254,931,600 Rls. 8,400 $
53 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,275 250,869,294 Rls. 8,229 $
54 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,493 220,707,906 Rls. 7,110 $
55 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 16043100 خاويار 5 220,665,611 Rls. 7,039 $
56 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,900 220,134,240 Rls. 6,840 $
57 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 125 217,993,269 Rls. 6,929 $
58 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,840 207,655,776 Rls. 6,624 $
59 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 153 205,574,271 Rls. 6,349 $
60 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 16043100 خاويار 2 198,098,280 Rls. 6,120 $
61 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 992 191,497,292 Rls. 6,076 $
62 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,920 190,650,486 Rls. 5,889 $
63 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 992 188,860,230 Rls. 5,889 $
64 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 150 186,082,550 Rls. 5,750 $
65 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 900 170,451,000 Rls. 5,400 $
66 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 816 164,780,712 Rls. 5,094 $
67 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 13,000 163,014,800 Rls. 5,200 $
68 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,350 152,518,080 Rls. 4,719 $
69 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 794 145,791,940 Rls. 4,766 $
70 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,450 131,574,450 Rls. 4,350 $
71 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 250 119,301,000 Rls. 3,900 $
72 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 116,647,200 Rls. 3,600 $
73 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 70 114,083,100 Rls. 3,525 $
74 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 20 113,196,678 Rls. 3,598 $
75 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 69 109,656,050 Rls. 3,622 $
76 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 200 105,962,500 Rls. 3,500 $
77 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 200 100,074,282 Rls. 3,233 $
78 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 55 98,694,948 Rls. 3,252 $
79 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 900 98,177,760 Rls. 3,240 $
80 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 529 95,989,534 Rls. 2,962 $
81 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 56 92,748,834 Rls. 2,862 $
82 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 500 90,968,865 Rls. 2,855 $
83 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100 85,652,000 Rls. 2,800 $
84 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 433 84,193,386 Rls. 2,598 $
85 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 2,375 83,352,900 Rls. 2,650 $
86 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 850 82,436,400 Rls. 2,600 $
87 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 350 81,688,320 Rls. 2,520 $
88 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33019012 ساير عرقيات سنتي 520 79,765,400 Rls. 2,600 $
89 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,334 78,749,752 Rls. 2,586 $
90 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 77,705,400 Rls. 2,400 $
91 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 900 77,590,800 Rls. 2,520 $
92 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 55 76,475,000 Rls. 2,500 $
93 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 800 76,312,800 Rls. 2,400 $
94 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 90 73,748,070 Rls. 2,430 $
95 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 450 72,904,500 Rls. 2,250 $
96 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 902 72,742,275 Rls. 2,325 $
97 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 600 65,702,700 Rls. 2,100 $
98 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,000 64,832,000 Rls. 2,000 $
99 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 525 63,686,700 Rls. 2,100 $
100 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 480 61,176,960 Rls. 1,920 $
مجموع کل
115,665,433,857 ريال
مجموع کل
3,668,425 دلار