آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,844 7,054,311,874 Rls. 217,658 $
2 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,368 6,280,988,961 Rls. 195,696 $
3 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,920 5,349,897,118 Rls. 165,313 $
4 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,498 4,730,226,673 Rls. 148,900 $
5 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,555 3,653,574,781 Rls. 115,921 $
6 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 68 3,229,869,060 Rls. 106,500 $
7 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 63 3,180,832,200 Rls. 98,280 $
8 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,387 2,940,382,424 Rls. 95,838 $
9 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,113 2,693,840,610 Rls. 88,844 $
10 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,696 2,444,662,496 Rls. 75,536 $
11 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,560 2,378,135,140 Rls. 75,860 $
12 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 47 2,375,714,640 Rls. 73,320 $
13 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 103 1,786,893,000 Rls. 57,000 $
14 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 240 1,239,486,250 Rls. 38,317 $
15 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 692 1,238,262,795 Rls. 40,887 $
16 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 380 1,019,616,000 Rls. 32,000 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 504 675,718,357 Rls. 20,851 $
18 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 13 646,181,640 Rls. 20,280 $
19 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10 500,619,600 Rls. 15,600 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 304 489,121,656 Rls. 16,046 $
21 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,320 424,348,696 Rls. 13,709 $
22 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 8 397,490,625 Rls. 13,125 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 900 327,531,600 Rls. 10,800 $
24 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 504 285,309,360 Rls. 8,820 $
25 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 620 251,058,780 Rls. 7,980 $
26 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,380 219,132,160 Rls. 6,760 $
27 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 730 218,975,000 Rls. 7,000 $
28 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 205 196,616,106 Rls. 6,125 $
29 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 250 190,094,658 Rls. 5,966 $
30 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 72 187,699,911 Rls. 6,041 $
31 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 400 157,430,000 Rls. 5,200 $
32 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 42 155,779,724 Rls. 5,137 $
33 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 196 154,521,102 Rls. 4,773 $
34 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 157 149,689,909 Rls. 4,745 $
35 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 530 143,178,840 Rls. 4,536 $
36 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5 132,614,160 Rls. 4,090 $
37 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,000 129,568,000 Rls. 4,000 $
38 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 127,772,310 Rls. 4,035 $
39 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,152 124,822,656 Rls. 4,032 $
40 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 119,588,000 Rls. 3,691 $
41 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 187 118,593,720 Rls. 3,735 $
42 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,210 110,912,640 Rls. 3,640 $
43 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 110,113,500 Rls. 3,500 $
44 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 108,467,580 Rls. 3,380 $
45 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 570 102,003,000 Rls. 3,300 $
46 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 780 101,078,240 Rls. 3,120 $
47 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 364 97,122,000 Rls. 3,000 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 24 96,757,190 Rls. 3,070 $
49 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 96,439,200 Rls. 3,120 $
50 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 800 92,874,000 Rls. 3,000 $
51 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 950 88,734,750 Rls. 2,850 $
52 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 774 88,542,461 Rls. 2,786 $
53 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 617 88,111,800 Rls. 2,775 $
54 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 940 87,546,900 Rls. 2,820 $
55 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 300 87,458,400 Rls. 2,700 $
56 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 205 76,430,860 Rls. 2,524 $
57 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 350 70,024,000 Rls. 2,229 $
58 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,160 68,480,484 Rls. 2,204 $
59 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,030 62,270,000 Rls. 2,000 $
60 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 411 62,258,280 Rls. 2,055 $
61 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 07031000 پيازوموسير 650 61,009,650 Rls. 1,950 $
62 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 59,389,750 Rls. 1,951 $
63 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3 59,137,650 Rls. 1,950 $
64 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,350 57,269,400 Rls. 1,860 $
65 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 200 55,638,000 Rls. 1,800 $
66 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 48172000 نامه پاکتي,کارت پستال غيرمصوروکارت نامه گاري, ا زکاغذيامقوا 450 55,062,000 Rls. 1,800 $
67 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 54 52,657,855 Rls. 1,627 $
68 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 450 51,953,400 Rls. 1,620 $
69 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,550 51,372,710 Rls. 1,630 $
70 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 250 47,651,520 Rls. 1,470 $
71 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 150 45,885,000 Rls. 1,500 $
72 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 350 45,362,800 Rls. 1,400 $
73 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 68 45,362,003 Rls. 1,447 $
74 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 100 44,633,484 Rls. 1,446 $
75 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 950 44,281,449 Rls. 1,461 $
76 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 217 43,742,700 Rls. 1,350 $
77 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 350 43,274,000 Rls. 1,400 $
78 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 478 43,214,472 Rls. 1,361 $
79 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08109020 زرشك تازه 150 42,547,950 Rls. 1,350 $
80 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 45 42,403,500 Rls. 1,350 $
81 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 260 42,086,200 Rls. 1,300 $
82 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 350 40,832,820 Rls. 1,260 $
83 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 300 40,027,000 Rls. 1,300 $
84 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 400 38,836,800 Rls. 1,200 $
85 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 300 37,820,400 Rls. 1,200 $
86 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 96 36,576,000 Rls. 1,200 $
87 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 350 34,045,200 Rls. 1,050 $
88 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 200 31,045,000 Rls. 1,000 $
89 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 230 28,784,040 Rls. 920 $
90 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 450 28,365,300 Rls. 900 $
91 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,400 26,678,368 Rls. 823 $
92 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,500 26,456,640 Rls. 868 $
93 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51 24,200,946 Rls. 798 $
94 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 350 22,505,700 Rls. 700 $
95 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 195 22,085,622 Rls. 702 $
96 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 185 20,953,026 Rls. 666 $
97 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 300 20,000,672 Rls. 617 $
98 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 140 17,309,600 Rls. 560 $
99 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 200 17,298,930 Rls. 570 $
100 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 100 16,511,040 Rls. 520 $
مجموع کل
61,380,044,474 ريال
مجموع کل
1,936,897 دلار