آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 986,950 719,657,266,450 Rls. 23,597,899 $
2 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 793,100 624,475,259,725 Rls. 19,279,262 $
3 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 487,000 520,281,050,675 Rls. 16,864,131 $
4 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85261000 دستگاههاي را دا ر 18,010 517,748,352,000 Rls. 15,972,000 $
5 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 531,000 445,728,422,840 Rls. 14,715,242 $
6 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 410,000 399,083,373,500 Rls. 12,663,100 $
7 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 170,000 385,456,695,650 Rls. 12,322,092 $
8 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 407,800 285,249,464,000 Rls. 8,851,532 $
9 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 396,000 249,570,720,000 Rls. 7,860,000 $
10 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 156,000 215,023,169,750 Rls. 7,102,334 $
11 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 464,000 214,525,968,000 Rls. 6,627,934 $
12 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 7,325 178,646,589,450 Rls. 5,527,432 $
13 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 181,000 96,791,238,000 Rls. 3,131,388 $
14 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 475 71,354,950,665 Rls. 2,343,745 $
15 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 182,000 69,952,550,000 Rls. 2,160,763 $
16 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 352 68,049,532,350 Rls. 2,210,118 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 7,881 65,840,989,004 Rls. 2,032,631 $
18 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,066 36,276,476,382 Rls. 1,167,572 $
19 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 1,100 24,246,145,000 Rls. 781,000 $
20 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 60,000 24,113,250,000 Rls. 750,000 $
21 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 62,765 23,973,661,576 Rls. 739,768 $
22 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 43,065 19,348,187,040 Rls. 607,231 $
23 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 65,124 19,161,920,064 Rls. 592,368 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 53,130 15,773,236,608 Rls. 486,588 $
25 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,805 15,437,758,047 Rls. 500,231 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,449 10,338,098,668 Rls. 341,131 $
27 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 832 8,441,987,442 Rls. 268,518 $
28 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,101 5,497,352,795 Rls. 171,404 $
29 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,740 5,025,290,400 Rls. 155,025 $
30 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 157 3,462,200,000 Rls. 106,974 $
31 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 680 3,122,574,000 Rls. 98,000 $
32 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 8,000 3,102,720,000 Rls. 96,000 $
33 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 784 2,958,271,800 Rls. 93,720 $
34 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 2,906 2,733,450,969 Rls. 84,364 $
35 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 672 2,372,543,384 Rls. 74,924 $
36 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 40 2,366,368,000 Rls. 73,000 $
37 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,959 2,328,011,957 Rls. 74,411 $
38 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 4,000 2,299,760,000 Rls. 76,000 $
39 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29411010 ک ک ک آمپيکسيلين تري هيدرات 260 1,966,315,120 Rls. 60,760 $
40 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 85 1,944,839,100 Rls. 60,350 $
41 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 897 1,819,411,896 Rls. 56,290 $
42 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,415 1,704,841,704 Rls. 52,593 $
43 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 10,900 1,587,454,200 Rls. 49,050 $
44 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 418 1,289,798,600 Rls. 39,800 $
45 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,703 1,261,645,399 Rls. 38,985 $
46 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 863 1,259,475,209 Rls. 39,649 $
47 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 293 1,253,889,000 Rls. 39,000 $
48 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 1,300 1,118,382,720 Rls. 36,941 $
49 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 50 1,019,706,500 Rls. 33,500 $
50 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 124 983,218,320 Rls. 30,380 $
51 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 608 982,170,175 Rls. 30,341 $
52 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 963 904,742,093 Rls. 27,955 $
53 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 485 833,944,788 Rls. 25,946 $
54 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 807 668,059,178 Rls. 20,728 $
55 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 25 554,740,750 Rls. 17,750 $
56 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 25 537,381,250 Rls. 17,750 $
57 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 8,765 531,352,308 Rls. 17,530 $
58 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,190 462,258,808 Rls. 14,284 $
59 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 3,000 437,616,000 Rls. 13,500 $
60 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,505 412,932,870 Rls. 13,545 $
61 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 120 405,102,600 Rls. 12,600 $
62 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 87 349,941,600 Rls. 10,800 $
63 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30033910 داروها دارا? هورمون ?ا سا?ر محصولات مشمول شماره 2937 حاو? آنت? ب?وت?ک دارا? تول?د داخل? مشابه 60 323,480,000 Rls. 10,000 $
64 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 50 321,307,392 Rls. 9,912 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 557 312,431,070 Rls. 9,695 $
66 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 896 257,023,126 Rls. 8,433 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 174 193,177,920 Rls. 6,240 $
68 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 36 181,969,632 Rls. 5,616 $
69 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 180 144,372,480 Rls. 4,480 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 280 142,042,500 Rls. 4,500 $
71 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 240 114,080,040 Rls. 3,540 $
72 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30 94,261,200 Rls. 2,910 $
73 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 400 92,874,000 Rls. 3,000 $
74 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 400 92,370,000 Rls. 3,000 $
75 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90212100 دندا نهاي مصنوعي 110 86,574,844 Rls. 2,734 $
76 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,300 78,741,000 Rls. 2,600 $
77 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 650 62,472,150 Rls. 1,950 $
78 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 450 60,878,000 Rls. 2,000 $
79 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 500 46,702,500 Rls. 1,500 $
80 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 604 43,472,874 Rls. 1,349 $
81 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 300 36,583,200 Rls. 1,200 $
82 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 13019030 سقز 360 27,940,500 Rls. 900 $
83 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 370 27,359,598 Rls. 854 $
84 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 30 15,782,500 Rls. 500 $
85 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 250 13,664,175 Rls. 425 $
86 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 135 11,438,280 Rls. 354 $
87 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 190 8,241,600 Rls. 255 $
88 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 10 7,037,200 Rls. 221 $
89 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 300 3,209,022 Rls. 102 $
90 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 135 587,328 Rls. 19 $
مجموع کل
5,386,904,150,510 ريال
مجموع کل
171,448,147 دلار
[1]