آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,800 22,605,192,048 Rls. 698,385 $
2 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 388 7,255,195,740 Rls. 239,564 $
3 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,137 6,487,501,898 Rls. 214,042 $
4 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 123 2,075,083,100 Rls. 65,740 $
5 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 42,900 1,110,927,378 Rls. 36,465 $
6 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 1,072,694,700 Rls. 34,650 $
7 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 342 989,727,990 Rls. 32,465 $
8 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 25,450 946,244,992 Rls. 31,040 $
9 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 31,504 900,122,150 Rls. 28,922 $
10 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 33,747 881,738,839 Rls. 28,705 $
11 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 166 877,722,300 Rls. 27,300 $
12 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 23,220 793,124,888 Rls. 25,832 $
13 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,470 689,874,937 Rls. 21,286 $
14 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 13,400 505,893,252 Rls. 16,348 $
15 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 5,575 484,460,770 Rls. 15,550 $
16 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 5,882 481,737,438 Rls. 15,561 $
17 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08094000 آلو و گوجه , تازه 8,100 397,599,840 Rls. 12,960 $
18 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 9,520 370,996,080 Rls. 11,984 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 1,534 352,961,895 Rls. 11,505 $
20 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 14,772 338,564,714 Rls. 11,018 $
21 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 12,795 338,354,951 Rls. 11,151 $
22 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 1,411 284,744,740 Rls. 9,172 $
23 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 19,950 275,692,830 Rls. 8,970 $
24 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,970 239,358,000 Rls. 7,600 $
25 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,450 233,094,750 Rls. 7,250 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,159 231,032,505 Rls. 7,615 $
27 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 15,000 205,899,300 Rls. 6,750 $
28 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 4,800 204,865,920 Rls. 6,720 $
29 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 8,000 185,400,092 Rls. 5,992 $
30 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 101 183,557,385 Rls. 6,061 $
31 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 7,200 164,624,400 Rls. 5,400 $
32 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 1,750 147,197,842 Rls. 4,798 $
33 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 470 134,968,770 Rls. 4,297 $
34 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,200 129,516,000 Rls. 4,000 $
35 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 680 128,433,135 Rls. 4,105 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 4,800 121,661,760 Rls. 3,936 $
37 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 8,200 109,870,050 Rls. 3,606 $
38 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 428 105,681,760 Rls. 3,424 $
39 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 4,500 104,838,678 Rls. 3,370 $
40 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 2,400 103,706,400 Rls. 3,360 $
41 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 101,006,880 Rls. 3,120 $
42 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 804 91,179,228 Rls. 2,814 $
43 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,692 87,813,858 Rls. 2,894 $
44 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 790 86,102,100 Rls. 2,844 $
45 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 759 81,247,040 Rls. 2,656 $
46 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 620 72,321,264 Rls. 2,232 $
47 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 250 70,609,548 Rls. 2,204 $
48 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,000 69,847,608 Rls. 2,248 $
49 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,125 67,935,063 Rls. 2,113 $
50 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 4,200 57,359,610 Rls. 1,890 $
51 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 4,000 55,638,000 Rls. 1,800 $
52 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 465 52,665,714 Rls. 1,674 $
53 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 433 48,533,238 Rls. 1,559 $
54 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 3,290 45,675,245 Rls. 1,505 $
55 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,500 44,643,900 Rls. 1,470 $
56 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,925 43,792,188 Rls. 1,444 $
57 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 940 42,301,055 Rls. 1,307 $
58 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 1,000 38,806,250 Rls. 1,250 $
59 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 280 38,484,000 Rls. 1,200 $
60 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 357 37,381,575 Rls. 1,155 $
61 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,100 37,347,342 Rls. 1,202 $
62 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 36,708,000 Rls. 1,200 $
63 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 300 34,199,280 Rls. 1,080 $
64 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 51 33,174,125 Rls. 1,025 $
65 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 130 30,480,000 Rls. 1,000 $
66 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 225 30,327,000 Rls. 1,000 $
67 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 225 30,327,000 Rls. 1,000 $
68 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 67 27,833,900 Rls. 860 $
69 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 900 27,395,100 Rls. 900 $
70 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 560 27,172,320 Rls. 840 $
71 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08107000 خرمالوها 845 24,131,520 Rls. 760 $
72 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,495 21,337,344 Rls. 672 $
73 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27 19,101,120 Rls. 591 $
74 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 300 15,705,000 Rls. 500 $
75 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 300 10,501,998 Rls. 338 $
76 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 140 9,765,294 Rls. 322 $
77 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 40 3,215,100 Rls. 100 $
78 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 54 674,938 Rls. 22 $
مجموع کل
54,902,603,962 ريال
مجموع کل
1,749,690 دلار
[1]