آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 430 21,605,529,360 Rls. 667,887 $
2 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 9,861 15,862,189,812 Rls. 493,682 $
3 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 300 14,911,884,000 Rls. 468,000 $
4 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,286 11,122,577,920 Rls. 343,120 $
5 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,640 10,506,929,357 Rls. 330,412 $
6 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 200 10,031,112,000 Rls. 312,000 $
7 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,060 9,850,659,272 Rls. 314,736 $
8 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,634 9,363,716,769 Rls. 291,754 $
9 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,986 9,315,180,112 Rls. 293,412 $
10 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,132 8,036,706,888 Rls. 263,634 $
11 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,564 7,140,728,980 Rls. 230,762 $
12 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,072 7,115,753,232 Rls. 228,032 $
13 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 9,992 6,278,228,580 Rls. 195,968 $
14 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,206 5,717,927,600 Rls. 186,620 $
15 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,583 5,010,858,160 Rls. 159,194 $
16 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 100 4,847,076,000 Rls. 156,000 $
17 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 300 4,833,144,000 Rls. 152,000 $
18 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 4,755,816,000 Rls. 156,000 $
19 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 4,734,444,000 Rls. 156,000 $
20 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 4,282,600,000 Rls. 140,000 $
21 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,130 4,132,311,680 Rls. 127,680 $
22 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 260 3,694,800,000 Rls. 120,000 $
23 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,640 3,405,799,026 Rls. 105,084 $
24 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 49 3,402,400,000 Rls. 109,918 $
25 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 441 3,374,266,912 Rls. 104,323 $
26 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,053 3,042,790,470 Rls. 96,677 $
27 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 144 2,505,412,080 Rls. 79,920 $
28 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,674 2,284,309,440 Rls. 70,560 $
29 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,878 2,179,886,861 Rls. 71,541 $
30 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,517 2,130,125,908 Rls. 65,724 $
31 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,489 1,965,215,535 Rls. 60,723 $
32 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 1,845,603,000 Rls. 57,000 $
33 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 963 1,716,080,278 Rls. 52,954 $
34 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 20 1,582,267,508 Rls. 50,628 $
35 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 1,190,670,000 Rls. 39,000 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 987 1,042,907,416 Rls. 33,592 $
37 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 12 988,055,245 Rls. 31,827 $
38 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,286 964,068,158 Rls. 31,798 $
39 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 90 943,376,000 Rls. 29,140 $
40 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 300 862,680,000 Rls. 27,075 $
41 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 10 831,706,332 Rls. 25,809 $
42 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 11 821,470,710 Rls. 26,907 $
43 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 190 781,549,505 Rls. 24,145 $
44 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 752,333,400 Rls. 23,400 $
45 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 722 751,616,667 Rls. 23,652 $
46 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 649 751,123,712 Rls. 24,528 $
47 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 862 669,071,522 Rls. 22,107 $
48 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10 648,040,000 Rls. 20,000 $
49 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 450 513,540,000 Rls. 15,842 $
50 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 73 492,665,706 Rls. 15,462 $
51 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 489,440,000 Rls. 16,000 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 408 391,474,469 Rls. 12,077 $
53 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 595 381,799,000 Rls. 12,333 $
54 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 300 381,674,052 Rls. 11,799 $
55 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 92 356,229,500 Rls. 11,012 $
56 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 5 354,445,971 Rls. 11,679 $
57 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,500 318,630,000 Rls. 10,000 $
58 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 160 316,530,000 Rls. 10,097 $
59 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 49 299,671,515 Rls. 9,405 $
60 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,096 290,105,500 Rls. 8,968 $
61 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 270 285,842,788 Rls. 9,003 $
62 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 58 279,153,898 Rls. 8,614 $
63 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 72 273,951,000 Rls. 9,000 $
64 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 298 268,812,275 Rls. 8,519 $
65 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,420 264,260,875 Rls. 8,726 $
66 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,000 252,136,000 Rls. 8,000 $
67 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 165 233,084,874 Rls. 7,458 $
68 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 400 225,964,200 Rls. 7,300 $
69 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 350 215,411,700 Rls. 6,700 $
70 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 198 190,780,009 Rls. 5,887 $
71 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39269060 پريفرم (PET) 2,000 183,180,000 Rls. 6,000 $
72 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 303 182,206,125 Rls. 5,678 $
73 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 68 170,959,074 Rls. 5,434 $
74 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 1,600 152,625,600 Rls. 4,800 $
75 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 149,118,840 Rls. 4,680 $
76 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 410 130,114,105 Rls. 4,015 $
77 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 200 121,894,500 Rls. 4,019 $
78 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 350 117,255,420 Rls. 3,660 $
79 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 1,117 112,792,025 Rls. 3,485 $
80 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2 110,884,032 Rls. 3,431 $
81 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 62 110,477,500 Rls. 3,500 $
82 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 28 108,971,460 Rls. 3,420 $
83 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 56 106,998,690 Rls. 3,306 $
84 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 72 101,179,236 Rls. 3,324 $
85 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 264 92,530,152 Rls. 2,904 $
86 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 37 85,707,500 Rls. 2,646 $
87 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 83 85,278,270 Rls. 2,755 $
88 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 220 84,577,680 Rls. 2,640 $
89 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,260 77,458,800 Rls. 2,520 $
90 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 67 75,445,941 Rls. 2,351 $
91 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 25 74,556,800 Rls. 2,300 $
92 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,514 74,009,000 Rls. 2,400 $
93 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 151 69,400,123 Rls. 2,163 $
94 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 112 64,804,000 Rls. 2,000 $
95 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 126 63,536,209 Rls. 2,071 $
96 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 21 61,081,371 Rls. 1,917 $
97 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 15 60,763,125 Rls. 1,875 $
98 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35 55,360,980 Rls. 1,828 $
99 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 891 55,165,420 Rls. 1,782 $
100 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 290 55,107,200 Rls. 1,700 $
مجموع کل
234,652,041,917 ريال
مجموع کل
7,413,410 دلار