آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,145 13,563,612,176 Rls. 430,832 $
2 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,373 10,776,067,137 Rls. 353,661 $
3 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,586 7,100,216,825 Rls. 234,129 $
4 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,328 4,477,202,145 Rls. 140,899 $
5 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,653 3,747,117,228 Rls. 120,334 $
6 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 750 3,681,728,600 Rls. 121,400 $
7 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,071 3,680,176,500 Rls. 115,500 $
8 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 45 3,552,430,500 Rls. 114,750 $
9 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 791 2,946,825,800 Rls. 91,050 $
10 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 10,676 2,871,771,863 Rls. 88,661 $
11 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,726 2,831,351,517 Rls. 88,187 $
12 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 32 2,521,106,460 Rls. 80,580 $
13 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,074 2,280,043,800 Rls. 70,545 $
14 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,093 2,180,509,600 Rls. 67,300 $
15 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,100 2,155,014,290 Rls. 69,719 $
16 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 30 2,023,126,875 Rls. 66,825 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,000 2,022,110,080 Rls. 62,380 $
18 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 25 1,959,030,360 Rls. 64,260 $
19 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,834 1,776,229,079 Rls. 54,820 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 624 1,733,738,820 Rls. 56,870 $
21 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 438 1,707,895,100 Rls. 55,250 $
22 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 988 1,690,576,535 Rls. 52,205 $
23 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 33 1,677,196,200 Rls. 55,035 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 960 1,541,407,094 Rls. 47,572 $
25 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 711 1,454,832,000 Rls. 48,000 $
26 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 27 1,445,389,692 Rls. 44,992 $
27 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 28 1,432,809,810 Rls. 46,272 $
28 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 107 1,416,239,625 Rls. 46,790 $
29 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 1,348,177,425 Rls. 41,595 $
30 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 24 1,308,140,421 Rls. 41,524 $
31 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 83 1,092,477,000 Rls. 34,500 $
32 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 13 998,330,355 Rls. 32,895 $
33 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 657 984,608,285 Rls. 32,323 $
34 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,813 953,807,972 Rls. 30,564 $
35 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 18 907,668,160 Rls. 29,960 $
36 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 18 896,477,515 Rls. 28,677 $
37 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 771,499,800 Rls. 23,850 $
38 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,754 708,237,340 Rls. 23,247 $
39 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,830 692,199,636 Rls. 22,152 $
40 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 34,774 676,187,272 Rls. 120,656 $
41 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,536 653,667,030 Rls. 20,189 $
42 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 647,068,950 Rls. 20,350 $
43 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,960 632,699,529 Rls. 19,679 $
44 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 510 630,000,000 Rls. 19,463 $
45 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 152 547,976,000 Rls. 17,600 $
46 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,719 546,126,921 Rls. 17,151 $
47 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 879 512,022,117 Rls. 15,818 $
48 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,945 510,672,806 Rls. 16,673 $
49 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,650 499,098,750 Rls. 15,550 $
50 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 488,909,619 Rls. 15,375 $
51 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 469,093,660 Rls. 14,480 $
52 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 500 454,905,000 Rls. 15,000 $
53 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 6 449,540,839 Rls. 14,242 $
54 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,036 446,560,439 Rls. 14,730 $
55 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,705 436,904,755 Rls. 14,107 $
56 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7 407,608,387 Rls. 13,258 $
57 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,275 398,636,254 Rls. 12,302 $
58 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 249 387,461,360 Rls. 12,584 $
59 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 950 369,120,600 Rls. 11,400 $
60 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,890 366,826,320 Rls. 11,340 $
61 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,373 352,567,602 Rls. 10,977 $
62 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,637 350,684,901 Rls. 10,911 $
63 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 608 348,076,492 Rls. 11,426 $
64 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 680 324,864,100 Rls. 10,510 $
65 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 438 324,828,772 Rls. 10,582 $
66 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 572 320,034,609 Rls. 10,287 $
67 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 238 316,557,824 Rls. 9,764 $
68 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 620 306,831,382 Rls. 9,471 $
69 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 305,622,565 Rls. 10,093 $
70 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,080 298,604,388 Rls. 9,231 $
71 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,425 295,823,925 Rls. 9,309 $
72 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,762 293,913,670 Rls. 9,080 $
73 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 539 287,786,973 Rls. 9,369 $
74 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,973 280,185,089 Rls. 8,905 $
75 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 4,050 274,101,104 Rls. 8,462 $
76 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 268,398,585 Rls. 8,853 $
77 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 15 264,754,434 Rls. 8,180 $
78 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,600 259,465,349 Rls. 8,007 $
79 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 835 258,561,216 Rls. 8,352 $
80 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,400 256,956,000 Rls. 8,400 $
81 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 800 250,255,125 Rls. 7,875 $
82 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 840 240,162,000 Rls. 7,800 $
83 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 950 228,111,345 Rls. 7,095 $
84 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,124 224,269,608 Rls. 7,328 $
85 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,379 223,394,490 Rls. 7,090 $
86 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 196 220,945,470 Rls. 7,014 $
87 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,173 215,775,549 Rls. 6,714 $
88 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,031 211,667,290 Rls. 6,948 $
89 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,928 210,554,706 Rls. 6,506 $
90 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,135 205,582,480 Rls. 6,352 $
91 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,400 201,427,600 Rls. 6,600 $
92 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 500 200,886,048 Rls. 6,624 $
93 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 224 196,543,120 Rls. 6,453 $
94 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,520 195,430,950 Rls. 6,435 $
95 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 500 192,906,000 Rls. 6,000 $
96 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 351 191,340,630 Rls. 6,318 $
97 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,470 190,300,320 Rls. 5,880 $
98 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 207 188,069,850 Rls. 6,210 $
99 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 500 186,426,000 Rls. 6,000 $
100 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 12,035 184,679,980 Rls. 5,917 $
مجموع کل
121,585,813,769 ريال
مجموع کل
3,985,380 دلار