آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 750 35,777,167,500 Rls. 1,105,500 $
2 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 500 25,209,600,000 Rls. 780,000 $
3 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 150 7,416,552,000 Rls. 234,000 $
4 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 636 7,204,288,825 Rls. 222,707 $
5 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,200 6,694,915,024 Rls. 219,604 $
6 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,212 6,516,493,074 Rls. 210,028 $
7 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 128 6,470,067,240 Rls. 201,240 $
8 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,876 5,723,468,184 Rls. 178,542 $
9 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 5,267,301,039 Rls. 168,354 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,072 4,511,959,200 Rls. 142,100 $
11 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 174 3,868,955,600 Rls. 125,440 $
12 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 47 3,745,672,050 Rls. 119,850 $
13 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,936 3,386,654,810 Rls. 110,390 $
14 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,822 2,702,047,950 Rls. 85,932 $
15 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,835 2,501,874,048 Rls. 80,198 $
16 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,866 2,491,558,896 Rls. 78,944 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,830 2,272,188,024 Rls. 70,134 $
18 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,093 2,196,269,877 Rls. 69,172 $
19 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,684 2,163,707,980 Rls. 69,020 $
20 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,404 1,837,476,900 Rls. 56,700 $
21 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,224 1,735,625,780 Rls. 53,620 $
22 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 22 1,702,490,670 Rls. 55,845 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 820 1,462,348,632 Rls. 48,248 $
24 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 30 1,428,804,000 Rls. 46,800 $
25 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,000 1,314,401,862 Rls. 40,787 $
26 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,000 1,064,198,520 Rls. 34,380 $
27 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 20 1,010,942,400 Rls. 31,200 $
28 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 241 926,510,040 Rls. 28,920 $
29 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 16 804,898,224 Rls. 25,584 $
30 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 1,940 619,596,000 Rls. 19,340 $
31 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 410 569,775,705 Rls. 17,755 $
32 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 5 444,314,000 Rls. 14,683 $
33 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 410 431,287,416 Rls. 13,583 $
34 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 62 420,094,250 Rls. 12,967 $
35 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 108 419,929,920 Rls. 12,960 $
36 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,480 405,447,480 Rls. 13,320 $
37 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 560 402,387,005 Rls. 13,037 $
38 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 284 376,839,035 Rls. 11,642 $
39 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13019010 باريچه 50 334,561,500 Rls. 10,443 $
40 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 190 293,119,194 Rls. 9,134 $
41 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 235 277,860,132 Rls. 8,586 $
42 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 721 263,358,228 Rls. 8,652 $
43 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 246,994,800 Rls. 7,800 $
44 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 541 209,211,192 Rls. 6,492 $
45 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 320 207,658,080 Rls. 6,540 $
46 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,000 194,244,000 Rls. 6,000 $
47 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 510 189,169,200 Rls. 6,120 $
48 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 190 182,610,900 Rls. 5,700 $
49 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 1,296 169,235,376 Rls. 5,467 $
50 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 518 167,723,220 Rls. 5,180 $
51 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 135 136,949,733 Rls. 4,353 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 90 124,618,705 Rls. 3,847 $
53 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 1,860 124,061,538 Rls. 3,968 $
54 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 900 123,004,800 Rls. 3,796 $
55 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 78 80,307,192 Rls. 2,492 $
56 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,137 76,472,319 Rls. 2,387 $
57 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 350 65,383,500 Rls. 2,100 $
58 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 30 64,140,000 Rls. 2,000 $
59 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 235 61,772,705 Rls. 1,957 $
60 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 680 47,364,720 Rls. 1,562 $
61 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 48 40,323,052 Rls. 1,246 $
62 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 110 35,895,704 Rls. 1,109 $
63 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 165 31,396,260 Rls. 980 $
64 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 220 27,941,760 Rls. 880 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13 24,549,615 Rls. 765 $
66 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 492 21,388,325 Rls. 681 $
67 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 250 19,424,400 Rls. 600 $
68 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 140 12,584,400 Rls. 400 $
69 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 291 9,937,720 Rls. 323 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 250 9,770,270 Rls. 310 $
71 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 27101950 روغن صنعتي 1,000 7,647,120 Rls. 240 $
72 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 968 6,894,000 Rls. 214 $
73 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 260 3,147,596 Rls. 97 $
مجموع کل
157,388,830,416 ريال
مجموع کل
4,944,947 دلار
[1]