آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,853 140,382,398,289 Rls. 4,340,197 $
2 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,692 38,068,689,173 Rls. 1,174,748 $
3 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,249 34,335,619,389 Rls. 1,068,109 $
4 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,633 29,471,611,371 Rls. 942,923 $
5 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 17,499 23,387,594,202 Rls. 728,784 $
6 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 18,022 21,945,433,280 Rls. 696,778 $
7 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,750 20,731,122,242 Rls. 651,985 $
8 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,220 19,287,226,000 Rls. 595,000 $
9 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 14,188 18,933,530,840 Rls. 617,036 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 15,217 18,411,203,832 Rls. 579,866 $
11 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,594 17,168,130,056 Rls. 563,490 $
12 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 10,943 15,408,745,800 Rls. 497,980 $
13 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 11,174 13,635,422,804 Rls. 421,282 $
14 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 850 12,552,939,000 Rls. 399,000 $
15 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,684 11,869,472,774 Rls. 366,706 $
16 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 9,389 11,699,804,270 Rls. 375,074 $
17 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 7,784 9,834,031,200 Rls. 322,770 $
18 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,841 9,638,121,168 Rls. 306,290 $
19 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 7,394 9,631,284,152 Rls. 297,192 $
20 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 7,467 9,570,940,848 Rls. 295,652 $
21 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,214 9,358,872,335 Rls. 309,113 $
22 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 770 8,990,550,000 Rls. 280,200 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,243 8,794,632,179 Rls. 290,085 $
24 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 382 7,266,703,910 Rls. 230,563 $
25 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 380 6,911,849,000 Rls. 213,500 $
26 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 128 6,841,190,400 Rls. 211,200 $
27 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 270 5,890,019,616 Rls. 181,701 $
28 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 410 5,777,583,000 Rls. 178,500 $
29 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 102 5,115,679,920 Rls. 159,120 $
30 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 5,027,256,000 Rls. 156,000 $
31 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 4,843,020,000 Rls. 156,000 $
32 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,850 4,577,797,600 Rls. 141,494 $
33 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,034 4,212,985,712 Rls. 132,599 $
34 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,096 4,029,095,639 Rls. 127,907 $
35 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 220 3,997,620,000 Rls. 132,000 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,680 3,524,530,000 Rls. 113,704 $
37 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,039 3,306,941,584 Rls. 102,014 $
38 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 195 3,169,296,000 Rls. 104,000 $
39 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 739 3,091,719,490 Rls. 100,701 $
40 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 230 3,062,794,000 Rls. 98,000 $
41 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 36 2,857,018,725 Rls. 92,565 $
42 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 640 2,781,600,000 Rls. 85,946 $
43 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 156 2,725,732,671 Rls. 89,884 $
44 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 35 2,721,853,170 Rls. 87,975 $
45 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,120 2,716,435,680 Rls. 83,790 $
46 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 57 2,713,463,370 Rls. 89,530 $
47 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 55 2,704,533,000 Rls. 85,800 $
48 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 53 2,675,690,160 Rls. 82,680 $
49 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 51 2,548,592,280 Rls. 79,560 $
50 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,130 2,219,835,187 Rls. 71,684 $
51 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 750 2,073,000,000 Rls. 68,305 $
52 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,693 2,010,167,592 Rls. 62,484 $
53 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 38 1,783,421,010 Rls. 58,590 $
54 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,838 1,778,774,160 Rls. 58,755 $
55 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 480 1,697,100,000 Rls. 55,318 $
56 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 931 1,645,502,903 Rls. 52,815 $
57 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,252 1,616,147,905 Rls. 49,870 $
58 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 674 1,587,086,000 Rls. 50,446 $
59 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 380 1,510,357,500 Rls. 47,500 $
60 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 700 1,376,880,000 Rls. 42,978 $
61 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,100 1,366,720,000 Rls. 42,180 $
62 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 550 1,357,480,000 Rls. 44,597 $
63 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 474 1,345,437,239 Rls. 43,796 $
64 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 66 1,336,451,272 Rls. 41,288 $
65 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,306 1,307,023,820 Rls. 42,572 $
66 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,040 1,250,604,000 Rls. 38,644 $
67 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 458 1,242,419,118 Rls. 40,742 $
68 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 280 1,228,000,000 Rls. 40,000 $
69 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 500 1,211,828,650 Rls. 38,450 $
70 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,446 1,195,643,124 Rls. 37,234 $
71 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,206 1,190,840,452 Rls. 36,796 $
72 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 1 1,097,891,886 Rls. 34,671 $
73 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,951 1,067,637,476 Rls. 35,216 $
74 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 21 1,019,235,366 Rls. 33,481 $
75 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,478 991,480,640 Rls. 30,677 $
76 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 485 987,670,200 Rls. 30,513 $
77 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 155 904,280,200 Rls. 28,439 $
78 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 330 880,425,000 Rls. 28,140 $
79 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 1,290 876,273,480 Rls. 27,052 $
80 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 375 853,486,000 Rls. 26,369 $
81 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 13019040 كتيرا 1,500 849,447,000 Rls. 27,000 $
82 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,130 819,423,633 Rls. 25,314 $
83 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 331 804,996,500 Rls. 25,363 $
84 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 900 804,731,130 Rls. 26,307 $
85 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,900 788,291,857 Rls. 25,503 $
86 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 519 730,764,560 Rls. 23,630 $
87 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,663 730,242,216 Rls. 23,659 $
88 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 709 696,397,168 Rls. 22,863 $
89 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 594 680,412,974 Rls. 21,840 $
90 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,289 678,708,852 Rls. 22,133 $
91 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,380 665,688,925 Rls. 21,725 $
92 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,240 644,221,023 Rls. 19,879 $
93 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 12 634,332,600 Rls. 19,800 $
94 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 760 625,060,000 Rls. 20,000 $
95 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 438 623,152,738 Rls. 19,228 $
96 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 2,400 580,742,400 Rls. 19,200 $
97 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 634 571,579,794 Rls. 18,012 $
98 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,974 567,158,392 Rls. 17,532 $
99 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 459 551,405,406 Rls. 17,826 $
100 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 144 532,270,944 Rls. 17,031 $
مجموع کل
673,786,504,423 ريال
مجموع کل
21,210,441 دلار