آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 جلفا عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,400,000 16,669,380,000 Rls. 546,000 $
2 11 1395 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,130,000 14,630,788,000 Rls. 452,000 $
3 8 1395 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 810,063 10,057,642,993 Rls. 321,175 $
4 3 1395 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 130,000 8,928,245,724 Rls. 293,316 $
5 2 1395 جلفا عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 503,300 5,946,710,952 Rls. 196,287 $
6 7 1395 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 468,210 5,164,801,100 Rls. 163,874 $
7 12 1395 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 428,619 4,852,738,594 Rls. 150,017 $
8 2 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 59,860 4,175,215,622 Rls. 137,678 $
9 5 1395 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 251,095 3,487,528,945 Rls. 112,993 $
10 5 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,120 3,437,192,000 Rls. 111,200 $
11 2 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 3,032,700,000 Rls. 100,000 $
12 3 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,680 2,946,495,200 Rls. 96,800 $
13 9 1395 جلفا عراق 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 2,320,272,000 Rls. 72,000 $
14 3 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 25,560 1,791,858,240 Rls. 58,788 $
15 6 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 22,740 1,639,615,398 Rls. 52,302 $
16 1 1395 جلفا عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 115,000 1,355,703,076 Rls. 44,873 $
17 12 1395 جلفا عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,200 1,150,919,040 Rls. 35,515 $
18 3 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 22,000 1,149,802,786 Rls. 37,774 $
19 11 1395 جلفا عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,200 1,149,569,280 Rls. 35,520 $
20 2 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 22,000 1,148,149,893 Rls. 37,859 $
21 7 1395 منطقه ازاد جلفا عراق 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 48,330 718,944,000 Rls. 24,000 $
22 3 1395 جلفا عراق 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 15,630 571,795,416 Rls. 18,756 $
23 10 1395 جلفا عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 10,900 564,149,120 Rls. 17,440 $
24 11 1395 جلفا عراق 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 12,080 469,163,040 Rls. 14,496 $
25 8 1395 جلفا عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 11,362 307,085,887 Rls. 9,658 $
26 11 1395 جلفا عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,702 102,781,712 Rls. 3,176 $
27 3 1395 جلفا عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,760 87,799,680 Rls. 2,880 $
28 3 1395 جلفا عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 300 9,145,800 Rls. 300 $
مجموع کل
97,866,193,498 ريال
مجموع کل
3,146,677 دلار
[1]