آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 434,813 103,246,460,782 Rls. 3,186,029 $
2 12 1395 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 392,266 76,268,777,592 Rls. 2,353,490 $
3 11 1395 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 299,095 74,270,981,460 Rls. 2,294,265 $
4 11 1395 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 278,470 54,077,435,880 Rls. 1,670,820 $
5 10 1395 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 184,245 35,759,001,780 Rls. 1,105,470 $
6 9 1395 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 99,829 25,158,509,634 Rls. 783,974 $
7 4 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 288,090 21,922,928,775 Rls. 720,225 $
8 8 1395 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 70,000 20,203,455,000 Rls. 635,000 $
9 10 1395 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 69,930 19,483,195,080 Rls. 604,580 $
10 10 1395 جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 244,000 19,341,750,400 Rls. 597,800 $
11 2 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 226,160 17,136,708,600 Rls. 565,400 $
12 6 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 205,600 16,081,518,000 Rls. 514,000 $
13 10 1395 جلفا ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 68,274 13,233,469,896 Rls. 409,644 $
14 9 1395 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 68,200 13,139,917,200 Rls. 409,200 $
15 5 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 439,518 9,751,422,748 Rls. 314,705 $
16 8 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 40,000 9,499,800,000 Rls. 300,000 $
17 11 1395 جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 112,500 8,922,920,825 Rls. 275,625 $
18 3 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 230,270 8,412,989,610 Rls. 276,324 $
19 12 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 196,914 7,017,805,978 Rls. 216,573 $
20 10 1395 جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 80,240 6,494,224,400 Rls. 200,600 $
21 8 1395 جلفا ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 282,639 6,125,799,868 Rls. 193,133 $
22 2 1395 جلفا ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 162,530 5,919,147,564 Rls. 195,036 $
23 5 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 295,000 5,479,509,476 Rls. 177,002 $
24 4 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 288,477 5,307,489,951 Rls. 173,086 $
25 9 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 236,331 5,233,903,622 Rls. 163,085 $
26 8 1395 جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 61,680 4,882,897,200 Rls. 154,200 $
27 8 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 4,876,564,000 Rls. 154,000 $
28 12 1395 جلفا ترکيه 27102090 187,894 4,869,764,605 Rls. 150,315 $
29 7 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 4,727,550,000 Rls. 150,000 $
30 7 1395 جلفا ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 212,455 4,718,898,073 Rls. 149,906 $
31 6 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 208,162 4,652,249,452 Rls. 149,268 $
32 11 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 97,707 4,428,124,509 Rls. 136,791 $
33 2 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 242,740 4,413,933,996 Rls. 145,644 $
34 11 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 164,378 4,257,916,210 Rls. 131,502 $
35 2 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 116,500 4,238,693,880 Rls. 139,800 $
36 8 1395 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 22,000 4,191,264,000 Rls. 132,000 $
37 12 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 165,732 4,027,784,765 Rls. 124,283 $
38 10 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 156,718 3,541,719,076 Rls. 109,703 $
39 4 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 138,299 3,510,128,331 Rls. 114,436 $
40 9 1395 جلفا ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 68,050 3,494,068,080 Rls. 108,880 $
41 9 1395 جلفا ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,100 3,460,321,800 Rls. 108,600 $
42 8 1395 جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 3,431,274,000 Rls. 107,800 $
43 3 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 41,120 3,119,877,200 Rls. 102,800 $
44 12 1395 جلفا ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,187 3,024,311,472 Rls. 93,366 $
45 10 1395 جلفا ترکيه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 18,535 2,997,850,900 Rls. 92,675 $
46 10 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 147,064 2,856,649,386 Rls. 88,239 $
47 12 1395 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,990 2,429,177,940 Rls. 74,958 $
48 10 1395 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,400 2,365,824,000 Rls. 73,200 $
49 8 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 120,745 2,299,235,244 Rls. 72,448 $
50 8 1395 جلفا ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 2,217,945,600 Rls. 69,800 $
51 7 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 91,886 1,734,507,852 Rls. 55,132 $
52 4 1395 جلفا ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 68,839 1,487,301,015 Rls. 48,187 $
53 1 1395 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 43,200 1,469,885,895 Rls. 48,585 $
54 4 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 145,140 1,337,778,180 Rls. 43,542 $
55 11 1395 جلفا ترکيه 27102090 45,845 1,188,008,992 Rls. 36,676 $
56 10 1395 جلفا ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 1,139,388,800 Rls. 35,200 $
57 9 1395 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 48,460 932,467,320 Rls. 29,076 $
58 6 1395 جلفا ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 23,734 558,027,875 Rls. 17,801 $
59 11 1395 جلفا ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,741 384,169,302 Rls. 11,871 $
60 9 1395 جلفا ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 250,548,660 Rls. 7,813 $
61 9 1395 جلفا ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 24,437 156,726,090 Rls. 4,887 $
62 8 1395 جلفا ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 151,996,800 Rls. 4,800 $
63 11 1395 جلفا ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 140 13,592,040 Rls. 420 $
64 11 1395 جلفا ترکيه 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 250 8,090,500 Rls. 250 $
مجموع کل
691,335,637,161 ريال
مجموع کل
21,613,920 دلار
[1]