آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 80,000 25,063,442,000 Rls. 776,000 $
2 12 1395 جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 60,000 14,579,400,000 Rls. 449,977 $
3 9 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 156,000 12,266,767,800 Rls. 382,200 $
4 3 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 60,000 10,965,600,000 Rls. 360,000 $
5 3 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 90,000 9,591,134,000 Rls. 315,000 $
6 10 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 9,496,851,700 Rls. 294,000 $
7 2 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,000 6,573,973,000 Rls. 217,000 $
8 11 1395 جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 6,278,228,000 Rls. 194,000 $
9 9 1395 جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 6,237,294,000 Rls. 194,000 $
10 8 1395 جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 6,181,422,000 Rls. 194,000 $
11 7 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 4,727,550,000 Rls. 150,000 $
12 7 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 4,639,719,000 Rls. 147,000 $
13 8 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 4,314,891,000 Rls. 135,800 $
14 1 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 4,238,500,000 Rls. 140,000 $
15 10 1395 جلفا امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 20,000 3,884,880,000 Rls. 120,000 $
16 2 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 20,000 3,641,880,000 Rls. 120,000 $
17 11 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 66,000 3,418,694,400 Rls. 105,600 $
18 8 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 2,438,282,000 Rls. 77,000 $
19 12 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,000 2,064,007,400 Rls. 63,691 $
20 6 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,200 1,656,382,000 Rls. 53,200 $
21 11 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,297,786,600 Rls. 40,100 $
22 12 1395 جلفا امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 158,720,800 Rls. 4,900 $
مجموع کل
143,715,405,700 ريال
مجموع کل
4,533,468 دلار
[1]