آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,171,010 20,509,341,606 Rls. 651,303 $
2 5 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,660,200 15,423,075,843 Rls. 498,060 $
3 6 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,527,600 14,306,971,452 Rls. 458,280 $
4 4 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,235,860 11,372,615,307 Rls. 370,758 $
5 2 1395 جلفا ارمنستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 257,000 10,422,959,140 Rls. 343,900 $
6 3 1395 جلفا ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 392,988 7,146,643,975 Rls. 235,793 $
7 8 1395 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 776,210 7,113,274,884 Rls. 224,031 $
8 3 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 735,260 6,721,519,404 Rls. 220,578 $
9 6 1395 جلفا ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,500 5,643,026,054 Rls. 180,560 $
10 1 1395 جلفا ارمنستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 132,000 5,356,221,200 Rls. 176,880 $
11 9 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 25,055 4,017,008,025 Rls. 125,275 $
12 10 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 24,800 4,011,061,000 Rls. 124,000 $
13 7 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 357,850 3,648,507,080 Rls. 117,179 $
14 4 1395 جلفا ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 81,000 3,322,600,886 Rls. 108,674 $
15 9 1395 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 8,823 3,237,451,464 Rls. 100,945 $
16 8 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 74,000 3,170,445,300 Rls. 99,900 $
17 7 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 67,300 2,856,582,330 Rls. 90,822 $
18 9 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 64,000 2,775,440,700 Rls. 86,400 $
19 6 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,700 2,755,447,500 Rls. 88,500 $
20 1 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 66,000 2,677,521,000 Rls. 88,440 $
21 9 1395 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 69,100 2,666,304,720 Rls. 82,920 $
22 2 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 64,980 2,659,833,531 Rls. 87,723 $
23 2 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,484 2,648,869,580 Rls. 87,420 $
24 2 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 282,110 2,564,467,365 Rls. 84,633 $
25 4 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,585 2,237,266,075 Rls. 72,925 $
26 7 1395 جلفا ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,206,837,500 Rls. 70,000 $
27 11 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,270 2,147,241,650 Rls. 66,350 $
28 5 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 218,130 2,031,553,755 Rls. 65,439 $
29 1 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 214,460 1,946,528,658 Rls. 64,338 $
30 12 1395 جلفا ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,000 1,925,510,400 Rls. 59,400 $
31 12 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 198,000 1,924,414,800 Rls. 59,397 $
32 7 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,200 1,918,687,500 Rls. 61,000 $
33 8 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 198,000 1,859,011,440 Rls. 58,520 $
34 6 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 44,000 1,853,874,000 Rls. 59,400 $
35 3 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 200,960 1,837,939,968 Rls. 60,288 $
36 3 1395 جلفا ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 44,000 1,800,048,800 Rls. 58,960 $
37 3 1395 جلفا ارمنستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 44,000 1,790,615,200 Rls. 58,960 $
38 7 1395 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 27,000 1,699,705,000 Rls. 54,000 $
39 5 1395 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 20,500 1,591,056,250 Rls. 51,250 $
40 5 1395 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 10,100 1,563,450,000 Rls. 50,500 $
41 2 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 163,990 1,491,983,127 Rls. 49,197 $
42 9 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 154,000 1,483,119,000 Rls. 46,200 $
43 3 1395 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,000 1,275,540,000 Rls. 42,000 $
44 8 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 130,540 1,240,103,892 Rls. 39,162 $
45 4 1395 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 39,410 1,211,326,900 Rls. 39,410 $
46 11 1395 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 45,670 1,182,378,032 Rls. 36,536 $
47 2 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 128,970 1,173,381,957 Rls. 38,691 $
48 7 1395 جلفا ارمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,800 1,143,324,000 Rls. 36,400 $
49 7 1395 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 45,230 1,141,289,336 Rls. 36,184 $
50 8 1395 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 44,000 1,124,614,944 Rls. 35,200 $
51 10 1395 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 28,000 1,085,367,600 Rls. 33,600 $
52 9 1395 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 41,500 1,067,413,200 Rls. 33,200 $
53 7 1395 جلفا ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,900 1,062,600,300 Rls. 33,830 $
54 1 1395 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 40,140 971,709,120 Rls. 32,112 $
55 1 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 106,290 965,509,515 Rls. 31,887 $
56 10 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 961,359,300 Rls. 29,700 $
57 11 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 961,151,400 Rls. 29,700 $
58 2 1395 جلفا ارمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,364 932,685,468 Rls. 30,732 $
59 7 1395 جلفا ارمنستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 22,000 930,536,200 Rls. 29,480 $
60 6 1395 جلفا ارمنستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 22,000 924,168,520 Rls. 29,480 $
61 5 1395 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 922,808,700 Rls. 29,700 $
62 4 1395 جلفا ارمنستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 22,000 907,689,200 Rls. 29,480 $
63 1 1395 جلفا ارمنستان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 12,240 907,050,000 Rls. 30,000 $
64 2 1395 جلفا ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 22,000 899,791,200 Rls. 29,700 $
65 5 1395 جلفا ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 47,900 889,732,920 Rls. 28,740 $
66 11 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 88,000 854,495,400 Rls. 26,400 $
67 10 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 88,000 852,007,200 Rls. 26,400 $
68 7 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 88,000 829,224,000 Rls. 26,400 $
69 6 1395 جلفا ارمنستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 17,600 827,613,600 Rls. 26,400 $
70 2 1395 جلفا ارمنستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 17,839 810,660,368 Rls. 26,758 $
71 1 1395 جلفا ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,500 800,377,000 Rls. 26,450 $
72 8 1395 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,650 789,565,140 Rls. 24,780 $
73 12 1395 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 15,000 777,984,000 Rls. 24,000 $
74 5 1395 جلفا ارمنستان 72022190 ک ک ک داراي بيش از 90 درصد وزني سيليسيوم 23,950 773,268,860 Rls. 24,908 $
75 2 1395 جلفا ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 11,000 766,210,500 Rls. 25,300 $
76 12 1395 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,500 758,206,800 Rls. 23,400 $
77 4 1395 جلفا ارمنستان 72022190 ک ک ک داراي بيش از 90 درصد وزني سيليسيوم 24,000 755,575,200 Rls. 24,480 $
78 9 1395 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,500 745,516,350 Rls. 23,250 $
79 7 1395 جلفا ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 9,367 735,543,675 Rls. 23,418 $
80 12 1395 جلفا ارمنستان 72022190 ک ک ک داراي بيش از 90 درصد وزني سيليسيوم 22,000 727,415,040 Rls. 22,440 $
81 11 1395 جلفا ارمنستان 72022190 ک ک ک داراي بيش از 90 درصد وزني سيليسيوم 22,000 726,203,280 Rls. 22,440 $
82 2 1395 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,550 707,890,425 Rls. 23,325 $
83 11 1395 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,500 704,115,750 Rls. 21,750 $
84 9 1395 جلفا ارمنستان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 5,450 698,406,600 Rls. 21,800 $
85 10 1395 جلفا ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 7,200 696,081,600 Rls. 21,600 $
86 7 1395 جلفا ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 694,430,000 Rls. 22,000 $
87 9 1395 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 132,070 677,283,030 Rls. 21,130 $
88 1 1395 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 46,650 635,757,863 Rls. 20,993 $
89 3 1395 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 20,900 634,733,000 Rls. 20,900 $
90 2 1395 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 20,870 632,924,490 Rls. 20,870 $
91 8 1395 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 12,000 609,638,400 Rls. 19,200 $
92 9 1395 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 75,060 604,007,828 Rls. 18,766 $
93 10 1395 جلفا ارمنستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 22,000 602,626,200 Rls. 18,700 $
94 1 1395 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 64,600 586,116,525 Rls. 19,380 $
95 12 1395 جلفا ارمنستان 39269060 پريفرم (PET) 6,015 584,946,720 Rls. 18,045 $
96 5 1395 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 23,100 573,711,600 Rls. 18,480 $
97 10 1395 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 572,606,400 Rls. 17,689 $
98 12 1395 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 88,000 570,336,800 Rls. 17,598 $
99 5 1395 جلفا ارمنستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 9,000 558,810,000 Rls. 18,000 $
100 4 1395 جلفا ارمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,400 558,357,800 Rls. 18,200 $
مجموع کل
228,650,211,617 ريال
مجموع کل
7,339,672 دلار