آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 337,264,588 2,907,625,477,150 Rls. 94,434,085 $
2 7 1395 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 30,087,947 151,956,182,680 Rls. 4,814,072 $
3 12 1395 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 21,053,914 102,328,334,974 Rls. 3,157,599 $
4 7 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 24,000 37,165,649,752 Rls. 1,231,303 $
5 10 1395 جلفا آذربايجان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 191,378 18,584,143,446 Rls. 574,134 $
6 5 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 195,520 18,143,473,920 Rls. 586,560 $
7 11 1395 جلفا آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 134,095 13,019,954,025 Rls. 402,285 $
8 7 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,172,160 11,069,299,026 Rls. 351,648 $
9 10 1395 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 83,683 8,119,164,552 Rls. 251,049 $
10 10 1395 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 82,430 7,992,412,800 Rls. 247,290 $
11 1 1395 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 83,250 7,560,117,450 Rls. 249,750 $
12 6 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 78,950 7,402,273,050 Rls. 236,850 $
13 12 1395 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 71,040 6,905,514,240 Rls. 213,101 $
14 7 1395 جلفا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 572,721 6,869,616,579 Rls. 217,634 $
15 6 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 655,030 6,127,901,187 Rls. 196,509 $
16 7 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 62,585 5,909,682,750 Rls. 187,750 $
17 2 1395 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 62,700 5,701,423,800 Rls. 188,100 $
18 8 1395 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 55,471 5,300,707,761 Rls. 166,413 $
19 3 1395 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 57,500 5,252,508,000 Rls. 172,500 $
20 8 1395 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 54,285 5,172,046,910 Rls. 162,815 $
21 8 1395 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 567,850 4,875,331,278 Rls. 153,152 $
22 2 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 53,500 4,864,204,500 Rls. 160,500 $
23 7 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 46,760 4,392,534,780 Rls. 140,280 $
24 8 1395 جلفا آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 376,208 4,193,483,057 Rls. 131,610 $
25 12 1395 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 43,000 4,181,664,000 Rls. 129,000 $
26 6 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,000 4,125,396,000 Rls. 132,000 $
27 8 1395 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 82,260 4,083,749,229 Rls. 128,326 $
28 6 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 43,330 4,056,293,070 Rls. 129,990 $
29 11 1395 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 40,000 3,919,680,000 Rls. 121,112 $
30 11 1395 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 40,000 3,885,480,000 Rls. 120,000 $
31 11 1395 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 40,000 3,883,680,000 Rls. 120,000 $
32 4 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 397,430 3,650,786,295 Rls. 119,229 $
33 9 1395 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 672,220 3,452,902,269 Rls. 107,554 $
34 2 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 37,900 3,445,548,300 Rls. 113,700 $
35 3 1395 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 27,320 3,327,639,800 Rls. 109,313 $
36 4 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 34,980 2,965,289,580 Rls. 104,940 $
37 1 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 30,000 2,725,050,000 Rls. 90,000 $
38 5 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 290,110 2,693,583,795 Rls. 87,033 $
39 7 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 28,320 2,681,762,400 Rls. 84,960 $
40 1 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 25,850 2,347,826,250 Rls. 77,550 $
41 8 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,420 2,224,853,160 Rls. 70,260 $
42 1 1395 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 18,050 2,184,623,000 Rls. 72,200 $
43 3 1395 جلفا آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 2,144,348,800 Rls. 70,400 $
44 11 1395 جلفا آذربايجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 42,020 2,121,524,928 Rls. 65,552 $
45 9 1395 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 21,415 2,058,235,695 Rls. 64,245 $
46 12 1395 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,800 1,983,032,100 Rls. 61,196 $
47 5 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,696 1,951,075,254 Rls. 68,088 $
48 9 1395 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 38,890 1,944,636,597 Rls. 60,668 $
49 3 1395 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 20,800 1,904,580,600 Rls. 62,412 $
50 4 1395 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,050 1,774,281,600 Rls. 57,800 $
51 5 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 51,300 1,748,075,890 Rls. 56,430 $
52 3 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 188,660 1,721,929,800 Rls. 56,598 $
53 1 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,500 1,679,548,500 Rls. 55,500 $
54 6 1395 جلفا آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,220 1,666,381,417 Rls. 53,305 $
55 5 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 19,550 1,657,273,050 Rls. 58,650 $
56 11 1395 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 32,700 1,655,953,050 Rls. 51,155 $
57 8 1395 جلفا آذربايجان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 46,275 1,621,922,289 Rls. 50,903 $
58 6 1395 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 17,100 1,602,535,500 Rls. 51,300 $
59 7 1395 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,880 1,593,264,360 Rls. 50,640 $
60 2 1395 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 13,076 1,586,300,448 Rls. 52,306 $
61 6 1395 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,910 1,583,946,450 Rls. 50,730 $
62 8 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 163,680 1,554,927,264 Rls. 49,104 $
63 7 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 162,800 1,541,634,600 Rls. 48,840 $
64 4 1395 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,720 1,540,067,460 Rls. 50,167 $
65 4 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 16,200 1,483,758,000 Rls. 48,600 $
66 4 1395 جلفا آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,260 1,467,661,280 Rls. 47,717 $
67 8 1395 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,360 1,462,368,060 Rls. 46,080 $
68 2 1395 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,490 1,408,853,910 Rls. 46,471 $
69 2 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 37,500 1,352,476,060 Rls. 44,610 $
70 1 1395 جلفا آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,000 1,332,100,000 Rls. 44,000 $
71 12 1395 جلفا آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,400 1,322,001,600 Rls. 40,800 $
72 1 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 30,500 1,269,230,175 Rls. 41,937 $
73 5 1395 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,400 1,262,879,400 Rls. 40,800 $
74 6 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 35,500 1,220,947,090 Rls. 39,050 $
75 4 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 35,500 1,199,245,740 Rls. 39,050 $
76 6 1395 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 12,500 1,171,987,500 Rls. 37,500 $
77 11 1395 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 23,140 1,168,317,386 Rls. 36,095 $
78 10 1395 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 21,610 1,090,513,592 Rls. 33,712 $
79 7 1395 جلفا آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,537 1,090,013,040 Rls. 34,674 $
80 12 1395 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 21,500 1,086,774,000 Rls. 33,540 $
81 4 1395 جلفا آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 1,086,448,000 Rls. 35,200 $
82 4 1395 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 1,083,808,000 Rls. 35,200 $
83 4 1395 جلفا آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 1,079,900,800 Rls. 35,200 $
84 3 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 31,300 1,077,929,600 Rls. 35,379 $
85 3 1395 جلفا آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 22,000 1,072,896,000 Rls. 35,200 $
86 6 1395 جلفا آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,800 1,072,135,800 Rls. 34,200 $
87 12 1395 جلفا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,270 1,025,026,336 Rls. 31,621 $
88 7 1395 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 20,850 1,024,907,910 Rls. 32,526 $
89 1 1395 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 11,050 1,003,539,750 Rls. 33,150 $
90 12 1395 جلفا آذربايجان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 14,500 939,658,000 Rls. 29,000 $
91 5 1395 جلفا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,100 936,744,600 Rls. 30,300 $
92 9 1395 جلفا آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,000 934,554,000 Rls. 29,000 $
93 1 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 908,550,000 Rls. 30,000 $
94 6 1395 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 10,838 906,093,433 Rls. 29,019 $
95 7 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 25,480 882,932,908 Rls. 28,045 $
96 11 1395 جلفا آذربايجان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 8,880 862,203,600 Rls. 26,640 $
97 3 1395 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 9,350 852,810,000 Rls. 28,050 $
98 2 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 93,590 851,491,179 Rls. 28,077 $
99 10 1395 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,310 847,325,220 Rls. 26,200 $
100 12 1395 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 19,600 822,477,470 Rls. 25,382 $
مجموع کل
3,494,663,279,906 ريال
مجموع کل
113,062,170 دلار