آمار کل " صادرات به" کشور ((جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,500 4,717,046,250 Rls. 148,225 $
2 9 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 4,321,432,500 Rls. 134,750 $
3 2 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 83,392 3,414,366,264 Rls. 112,580 $
4 8 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,303,843,750 Rls. 103,750 $
5 3 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 28,000 2,983,022,000 Rls. 98,000 $
6 10 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 34,000 2,693,843,600 Rls. 83,300 $
7 1 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,000 2,574,225,000 Rls. 85,000 $
8 8 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,424,997,341 Rls. 76,107 $
9 10 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,850 2,168,410,520 Rls. 66,980 $
10 9 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 51,059 2,134,995,006 Rls. 66,376 $
11 7 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,017,088,000 Rls. 64,000 $
12 8 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,031 1,981,574,170 Rls. 62,439 $
13 11 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,481 1,618,958,645 Rls. 50,024 $
14 7 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,601,544,970 Rls. 50,738 $
15 9 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,575,399,000 Rls. 49,000 $
16 11 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,573,595,100 Rls. 48,600 $
17 8 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 31,000 1,573,568,000 Rls. 49,600 $
18 10 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 35,863 1,507,531,908 Rls. 46,621 $
19 5 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,485,792,000 Rls. 48,000 $
20 5 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 1,083,390,000 Rls. 35,000 $
21 1 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,892 1,057,836,227 Rls. 34,953 $
22 1 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,000 847,406,000 Rls. 28,000 $
23 11 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,000 734,504,760 Rls. 22,680 $
24 7 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 28,000 634,415,040 Rls. 20,160 $
25 5 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 26,000 583,540,848 Rls. 18,792 $
26 1 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 25,900 564,205,040 Rls. 18,640 $
27 6 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,000 540,639,360 Rls. 17,280 $
28 11 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 482,193,800 Rls. 14,900 $
29 12 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 460,108,400 Rls. 14,200 $
30 7 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,807 401,810,233 Rls. 12,749 $
31 3 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 11,898 362,163,222 Rls. 11,898 $
32 9 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 307,872,000 Rls. 9,600 $
33 1 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 11,000 299,821,500 Rls. 9,900 $
34 9 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,694 274,358,850 Rls. 8,555 $
35 1 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 136,111,500 Rls. 4,500 $
36 11 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 5,000 114,885,100 Rls. 3,550 $
37 10 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,869 113,281,600 Rls. 3,505 $
38 3 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,000 109,580,400 Rls. 3,600 $
39 11 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 3,000 69,901,920 Rls. 2,160 $
40 9 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,500 34,635,600 Rls. 1,080 $
41 8 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20029010 رب گوجه فرنگي 660 15,876,000 Rls. 500 $
مجموع کل
54,899,771,424 ريال
مجموع کل
1,740,292 دلار
[1]