آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 10,752,110 57,393,774,820 Rls. 1,837,480 $
2 4 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 11,314,800 55,626,388,568 Rls. 1,810,574 $
3 2 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 5,879,480 51,390,066,373 Rls. 1,694,537 $
4 5 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 10,313,592 51,087,431,934 Rls. 1,650,159 $
5 1 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 4,290,420 42,836,210,050 Rls. 1,415,368 $
6 3 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 7,798,166 40,290,969,091 Rls. 1,322,612 $
7 7 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 5,764,580 29,027,478,783 Rls. 922,323 $
8 9 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 5,357,602 28,525,261,986 Rls. 888,520 $
9 12 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 3,494,050 18,115,851,785 Rls. 559,046 $
10 10 1395 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 120,000 15,498,240,000 Rls. 480,000 $
11 8 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 3,024,840 15,475,555,978 Rls. 486,187 $
12 9 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,414,050 9,506,218,146 Rls. 296,107 $
13 12 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 1,513,200 7,849,147,160 Rls. 242,108 $
14 10 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 1,441,810 7,461,784,643 Rls. 230,687 $
15 11 1395 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 1,432,550 7,418,410,202 Rls. 229,206 $
16 9 1395 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,167,232,000 Rls. 192,000 $
17 1 1395 تبريز گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 124,000 4,964,221,000 Rls. 164,000 $
18 12 1395 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 4,665,168,000 Rls. 144,000 $
19 11 1395 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 4,661,040,000 Rls. 144,000 $
20 3 1395 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 43,280 4,350,836,589 Rls. 142,824 $
21 6 1395 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 34,169 4,259,866,644 Rls. 136,676 $
22 9 1395 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 53,940 4,241,966,211 Rls. 132,153 $
23 8 1395 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 43,616 4,131,788,478 Rls. 129,848 $
24 11 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 560,780 3,810,169,203 Rls. 117,714 $
25 10 1395 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 3,796,921,800 Rls. 117,600 $
26 10 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 539,960 3,533,066,296 Rls. 109,355 $
27 6 1395 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 34,230 3,531,735,933 Rls. 112,959 $
28 10 1395 تبريز گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 26,910 3,484,199,160 Rls. 107,640 $
29 7 1395 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 27,169 3,426,117,236 Rls. 108,676 $
30 4 1395 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 453,660 3,406,964,354 Rls. 110,917 $
31 6 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 78,088 3,356,100,291 Rls. 107,559 $
32 8 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 508,460 3,340,164,279 Rls. 104,828 $
33 10 1395 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 36,550 3,320,892,970 Rls. 102,895 $
34 8 1395 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 31,143 3,314,419,953 Rls. 104,021 $
35 11 1395 تبريز گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,000 3,106,752,000 Rls. 96,000 $
36 6 1395 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 21,423 3,041,270,165 Rls. 97,475 $
37 6 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 252,529 2,991,458,620 Rls. 95,668 $
38 4 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 236,956 2,914,844,985 Rls. 94,835 $
39 3 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 56,348 2,908,176,621 Rls. 95,397 $
40 4 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 455,305 2,850,512,841 Rls. 92,833 $
41 7 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 53,192 2,831,936,971 Rls. 90,045 $
42 3 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 450,315 2,825,443,916 Rls. 92,768 $
43 3 1395 تبريز گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 29,770 2,766,905,100 Rls. 90,900 $
44 10 1395 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,764,298,340 Rls. 85,455 $
45 12 1395 تبريز گرجستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 5,965 2,706,473,504 Rls. 83,510 $
46 3 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 243,485 2,678,810,994 Rls. 87,941 $
47 9 1395 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 78,750 2,653,647,966 Rls. 82,782 $
48 7 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 395,030 2,596,399,186 Rls. 82,531 $
49 8 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 183,083 2,502,783,090 Rls. 78,750 $
50 4 1395 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 22,478 2,439,647,108 Rls. 79,618 $
51 6 1395 تبريز گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 368,018 2,359,858,592 Rls. 75,524 $
52 5 1395 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,030 2,349,129,090 Rls. 75,999 $
53 11 1395 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,500 2,281,662,000 Rls. 70,500 $
54 7 1395 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,238,590,844 Rls. 70,956 $
55 7 1395 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 21,400 2,221,775,820 Rls. 70,620 $
56 9 1395 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,809 2,211,946,665 Rls. 68,875 $
57 7 1395 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 46,495 2,189,359,499 Rls. 69,742 $
58 9 1395 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,650 2,183,161,365 Rls. 68,145 $
59 4 1395 تبريز گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 23,536 2,166,153,729 Rls. 70,608 $
60 6 1395 تبريز گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 22,811 2,145,306,117 Rls. 68,433 $
61 9 1395 تبريز گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 22,190 2,132,703,090 Rls. 66,570 $
62 11 1395 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,500 2,101,297,625 Rls. 64,925 $
63 9 1395 تبريز گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,930 2,100,962,256 Rls. 65,488 $
64 12 1395 تبريز گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 21,570 2,098,157,040 Rls. 64,710 $
65 6 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 318,405 2,088,796,514 Rls. 66,860 $
66 3 1395 تبريز گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,071,364,400 Rls. 68,040 $
67 6 1395 تبريز گرجستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 21,980 2,063,064,780 Rls. 65,940 $
68 12 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 318,500 2,062,973,356 Rls. 63,652 $
69 4 1395 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,257 2,044,479,239 Rls. 66,641 $
70 5 1395 تبريز گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 21,650 2,018,061,450 Rls. 64,950 $
71 12 1395 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,362 1,995,233,750 Rls. 61,570 $
72 6 1395 تبريز گرجستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 32,271 1,993,441,352 Rls. 63,784 $
73 10 1395 تبريز گرجستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 20,520 1,992,635,640 Rls. 61,560 $
74 2 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 180,590 1,990,463,750 Rls. 65,665 $
75 7 1395 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,350 1,978,960,425 Rls. 62,855 $
76 5 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 184,838 1,969,084,052 Rls. 63,585 $
77 10 1395 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 46,100 1,966,379,031 Rls. 60,744 $
78 2 1395 تبريز گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 19,022 1,930,708,914 Rls. 63,654 $
79 12 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,812 1,921,921,196 Rls. 59,327 $
80 5 1395 تبريز گرجستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 20,470 1,901,130,780 Rls. 61,410 $
81 9 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,880 1,830,091,257 Rls. 57,012 $
82 1 1395 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 290,530 1,818,374,073 Rls. 60,080 $
83 10 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,586 1,795,632,245 Rls. 55,506 $
84 5 1395 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 13,933 1,730,199,940 Rls. 55,732 $
85 12 1395 تبريز گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,727,870,048 Rls. 53,303 $
86 7 1395 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 143,460 1,698,728,615 Rls. 53,955 $
87 11 1395 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,472 1,682,413,440 Rls. 51,970 $
88 6 1395 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 233,800 1,675,568,920 Rls. 53,704 $
89 3 1395 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,483 1,651,726,440 Rls. 54,191 $
90 5 1395 تبريز گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 4,210 1,646,092,616 Rls. 53,156 $
91 2 1395 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,307 1,628,787,700 Rls. 53,734 $
92 3 1395 تبريز گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,593 1,623,681,960 Rls. 53,390 $
93 2 1395 تبريز گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20,408 1,607,505,760 Rls. 53,060 $
94 10 1395 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 123,794 1,556,652,680 Rls. 48,110 $
95 4 1395 تبريز گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,556,591,102 Rls. 50,738 $
96 11 1395 تبريز گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,526,570,176 Rls. 47,128 $
97 2 1395 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,140 1,525,947,720 Rls. 50,280 $
98 10 1395 تبريز گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,523,176,960 Rls. 47,128 $
99 3 1395 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 217,774 1,517,539,078 Rls. 49,766 $
100 11 1395 تبريز گرجستان 70193910 پشم شيشه 38,720 1,503,994,596 Rls. 46,464 $
مجموع کل
653,440,929,010 ريال
مجموع کل
20,920,826 دلار