آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 517,500 61,945,152,840 Rls. 1,916,311 $
2 11 1395 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 517,500 22,608,118,575 Rls. 698,586 $
3 6 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 574,960 14,366,488,832 Rls. 459,968 $
4 7 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 423,440 10,655,860,864 Rls. 338,752 $
5 10 1395 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 247,500 9,749,801,752 Rls. 301,208 $
6 2 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 267,800 8,120,400,600 Rls. 267,800 $
7 9 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 312,000 8,015,048,370 Rls. 249,610 $
8 10 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 286,000 7,402,561,920 Rls. 228,800 $
9 8 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 234,000 5,934,777,216 Rls. 187,200 $
10 11 1395 تبريز چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 106,300 4,472,413,524 Rls. 138,191 $
11 12 1395 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,537,692,280 Rls. 109,215 $
12 1 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 104,000 3,147,040,000 Rls. 104,000 $
13 11 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 97,000 2,511,674,400 Rls. 77,600 $
14 12 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 95,000 2,461,912,000 Rls. 76,000 $
15 3 1395 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 70,200 2,133,588,600 Rls. 70,200 $
16 8 1395 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,996 1,433,452,644 Rls. 44,988 $
17 9 1395 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,781 1,234,126,896 Rls. 38,296 $
18 9 1395 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,104,900,636 Rls. 34,286 $
19 1 1395 تبريز چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,959 978,308,968 Rls. 32,344 $
20 3 1395 تبريز چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,547 767,397,629 Rls. 25,211 $
21 4 1395 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,861 725,997,410 Rls. 23,579 $
22 3 1395 تبريز چين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 17,500 536,943,960 Rls. 17,640 $
23 12 1395 تبريز چين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,830 488,109,681 Rls. 15,063 $
24 12 1395 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,387 319,695,055 Rls. 9,865 $
25 2 1395 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,286 279,327,744 Rls. 9,216 $
26 3 1395 تبريز چين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,560 189,695,848 Rls. 6,232 $
27 4 1395 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,841 176,826,970 Rls. 5,743 $
28 12 1395 تبريز چين 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 6,594 170,922,950 Rls. 5,275 $
29 12 1395 تبريز چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,268 153,877,098 Rls. 4,749 $
30 9 1395 تبريز چين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,188 153,137,952 Rls. 4,752 $
31 9 1395 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,560 140,730,942 Rls. 4,367 $
32 2 1395 تبريز چين 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 896 108,627,456 Rls. 3,584 $
33 4 1395 تبريز چين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 759 89,814,430 Rls. 2,917 $
34 3 1395 تبريز چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 85,807,541 Rls. 2,819 $
35 3 1395 تبريز چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,500 75,823,549 Rls. 2,491 $
36 2 1395 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 924 56,011,032 Rls. 1,848 $
37 12 1395 تبريز چين 09019090 غلاف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوي قهوه بجز رديفهاي 09019010و09019020 270 42,874,461 Rls. 1,323 $
38 12 1395 تبريز چين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,360 37,462,492 Rls. 1,156 $
39 3 1395 تبريز چين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 308 33,726,412 Rls. 1,108 $
40 12 1395 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 300 18,439,583 Rls. 569 $
41 4 1395 تبريز چين 21069080 کمكمل غذايي، 240 14,779,200 Rls. 480 $
مجموع کل
176,479,350,312 ريال
مجموع کل
5,523,342 دلار
[1]