آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 542,007 106,990,926,411 Rls. 3,370,326 $
2 11 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 519,560 102,496,228,251 Rls. 3,166,646 $
3 7 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 476,869 88,477,104,360 Rls. 2,811,242 $
4 6 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 411,150 73,266,145,179 Rls. 2,344,867 $
5 10 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 393,131 67,759,673,143 Rls. 2,096,222 $
6 9 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 254,233 52,605,328,998 Rls. 1,638,116 $
7 5 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 245,865 43,954,108,367 Rls. 1,417,889 $
8 2 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 236,798 38,504,130,807 Rls. 1,270,123 $
9 12 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 108,576 20,008,502,917 Rls. 617,503 $
10 9 1395 تبريز پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,982,810 17,846,393,220 Rls. 555,286 $
11 4 1395 تبريز پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 405,000 14,038,667,908 Rls. 456,646 $
12 1 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,920 11,320,250,445 Rls. 373,891 $
13 5 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 51,997 8,151,665,039 Rls. 262,944 $
14 3 1395 تبريز پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 225,000 7,734,054,312 Rls. 253,692 $
15 10 1395 تبريز پاكستان 08081000 سيب , تازه 928,894 7,549,941,680 Rls. 233,625 $
16 3 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 47,738 7,492,895,260 Rls. 246,572 $
17 10 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 97,018 7,328,026,929 Rls. 226,606 $
18 11 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 89,220 5,830,408,944 Rls. 180,120 $
19 8 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 85,308 5,662,885,028 Rls. 178,165 $
20 8 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 79,653 5,286,878,959 Rls. 166,672 $
21 2 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 42,196 4,985,422,675 Rls. 164,407 $
22 10 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 75,228 4,872,205,312 Rls. 150,544 $
23 3 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 31,962 4,537,519,770 Rls. 149,399 $
24 4 1395 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,678 4,174,491,840 Rls. 136,296 $
25 8 1395 تبريز پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 4,033,322,262 Rls. 126,846 $
26 9 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 52,254 3,894,984,381 Rls. 121,282 $
27 8 1395 تبريز پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,453 3,506,140,794 Rls. 110,038 $
28 7 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,250 3,442,195,087 Rls. 109,427 $
29 9 1395 تبريز پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,770 3,432,613,815 Rls. 106,965 $
30 10 1395 تبريز پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,500 3,417,840,000 Rls. 105,750 $
31 11 1395 تبريز پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,433 3,414,172,002 Rls. 105,448 $
32 6 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 55,140 3,388,347,804 Rls. 108,396 $
33 11 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 46,599 3,277,595,148 Rls. 101,268 $
34 7 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 48,452 3,192,391,735 Rls. 101,546 $
35 3 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,813 3,177,216,250 Rls. 104,280 $
36 5 1395 تبريز پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 3,141,119,058 Rls. 101,477 $
37 9 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,841 3,133,542,258 Rls. 97,573 $
38 3 1395 تبريز پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 38,400 2,826,936,000 Rls. 92,927 $
39 5 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 46,694 2,687,375,739 Rls. 86,727 $
40 12 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,980 2,270,492,448 Rls. 70,089 $
41 2 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,600 2,036,633,760 Rls. 67,200 $
42 10 1395 تبريز پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 1,966,268,430 Rls. 60,745 $
43 7 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 32,323 1,960,864,109 Rls. 62,357 $
44 8 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 26,129 1,684,804,022 Rls. 53,035 $
45 9 1395 تبريز پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,631,277,438 Rls. 50,738 $
46 5 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,973 1,616,490,900 Rls. 52,119 $
47 12 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,861 1,573,065,461 Rls. 48,548 $
48 7 1395 تبريز پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,898 1,405,936,665 Rls. 44,541 $
49 4 1395 تبريز پاكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,400,036,400 Rls. 45,360 $
50 2 1395 تبريز پاكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,373,727,600 Rls. 45,360 $
51 12 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,083 1,341,878,137 Rls. 41,416 $
52 5 1395 تبريز پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 16,470 1,226,169,576 Rls. 39,528 $
53 10 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,345 1,213,927,612 Rls. 37,585 $
54 2 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,728 1,138,182,841 Rls. 37,509 $
55 12 1395 تبريز پاكستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 15,461 931,376,512 Rls. 28,732 $
56 2 1395 تبريز پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 12,600 917,753,760 Rls. 30,240 $
57 6 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,378 906,040,461 Rls. 29,035 $
58 11 1395 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 19,800 893,248,800 Rls. 27,600 $
59 11 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,842 877,008,971 Rls. 27,097 $
60 7 1395 تبريز پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,450 848,477,128 Rls. 26,957 $
61 1 1395 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,391 745,850,825 Rls. 24,643 $
62 6 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,476 740,246,864 Rls. 23,650 $
63 6 1395 تبريز پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 9,300 697,566,960 Rls. 22,320 $
64 11 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,672 691,602,811 Rls. 21,370 $
65 3 1395 تبريز پاكستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,500 585,950,750 Rls. 19,250 $
66 3 1395 تبريز پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,648 577,179,710 Rls. 19,000 $
67 5 1395 تبريز پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 73,000 490,850,800 Rls. 15,880 $
68 4 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,365 467,946,787 Rls. 15,253 $
69 4 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,666 438,911,450 Rls. 14,255 $
70 11 1395 تبريز پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,160 335,549,952 Rls. 10,368 $
71 9 1395 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,791 326,025,252 Rls. 10,169 $
72 11 1395 تبريز پاكستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,680 325,235,885 Rls. 10,049 $
73 8 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,736 311,091,074 Rls. 9,814 $
74 6 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,457 305,807,970 Rls. 9,822 $
75 9 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,752 274,910,523 Rls. 8,553 $
76 12 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,622 269,701,120 Rls. 8,320 $
77 1 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,687 255,430,175 Rls. 8,437 $
78 2 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,126 225,104,943 Rls. 7,427 $
79 1 1395 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,007 206,752,005 Rls. 6,829 $
80 6 1395 تبريز پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,550 206,527,212 Rls. 6,588 $
81 8 1395 تبريز پاكستان 08081000 سيب , تازه 22,960 203,580,714 Rls. 6,429 $
82 7 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,066 199,894,159 Rls. 6,371 $
83 10 1395 تبريز پاكستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,970 163,560,557 Rls. 5,053 $
84 3 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,746 150,118,910 Rls. 4,943 $
85 5 1395 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,689 149,604,400 Rls. 4,840 $
86 9 1395 تبريز پاكستان 08105000 کيوي، تازه 3,026 38,792,919 Rls. 1,210 $
87 7 1395 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 840 31,769,136 Rls. 1,008 $
88 3 1395 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 796 29,108,400 Rls. 955 $
89 5 1395 تبريز پاكستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 208 25,753,728 Rls. 832 $
90 2 1395 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 600 21,846,000 Rls. 720 $
91 2 1395 تبريز پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 900 21,835,440 Rls. 720 $
92 7 1395 تبريز پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 158 19,950,261 Rls. 633 $
93 5 1395 تبريز پاكستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 640 15,895,040 Rls. 512 $
94 3 1395 تبريز پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 116 14,325,600 Rls. 470 $
95 5 1395 تبريز پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 540 13,372,128 Rls. 432 $
96 3 1395 تبريز پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 278 7,162,800 Rls. 235 $
97 12 1395 تبريز پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 100 2,722,188 Rls. 84 $
98 5 1395 تبريز پاكستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 5 804,804 Rls. 26 $
مجموع کل
799,641,649,370 ريال
مجموع کل
25,281,010 دلار
[1]