آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 تبريز يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 301,000 20,805,889,934 Rls. 654,623 $
2 9 1395 تبريز يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 234,478 16,173,542,433 Rls. 503,947 $
3 12 1395 تبريز يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 93,363 6,476,878,880 Rls. 199,805 $
4 9 1395 تبريز يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 70,459 5,202,735,372 Rls. 162,132 $
5 8 1395 تبريز يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 70,667 4,985,102,983 Rls. 157,025 $
6 12 1395 تبريز يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,921 4,828,492,864 Rls. 148,954 $
7 8 1395 تبريز يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,696 3,209,225,508 Rls. 100,968 $
8 9 1395 تبريز يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 624,894,894 Rls. 19,500 $
9 9 1395 تبريز يمن 20029010 رب گوجه فرنگي 3,000 115,333,200 Rls. 3,600 $
مجموع کل
62,422,096,068 ريال
مجموع کل
1,950,554 دلار
[1]