آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 765,000 23,055,108,273 Rls. 749,157 $
2 1 1395 تبريز هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 450,000 13,723,546,980 Rls. 453,596 $
3 10 1395 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 180,000 7,976,348,640 Rls. 246,580 $
4 4 1395 تبريز هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 180,000 5,831,384,161 Rls. 189,217 $
5 10 1395 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 129,804 5,448,170,180 Rls. 168,544 $
6 10 1395 تبريز هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 4,792,230,450 Rls. 148,050 $
7 12 1395 تبريز هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 4,781,059,200 Rls. 147,600 $
8 8 1395 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,171,369,286 Rls. 68,571 $
9 5 1395 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 2,043,243,730 Rls. 66,103 $
10 1 1395 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 1,998,593,970 Rls. 66,102 $
11 10 1395 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,750 1,894,756,616 Rls. 58,662 $
12 8 1395 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 26,000 1,076,937,537 Rls. 33,799 $
13 8 1395 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,675 552,504,420 Rls. 17,340 $
14 7 1395 تبريز هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 42,950 270,731,030 Rls. 8,590 $
15 2 1395 تبريز هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,185 148,103,120 Rls. 4,880 $
16 1 1395 تبريز هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 20,345 135,480,625 Rls. 4,475 $
مجموع کل
75,899,568,218 ريال
مجموع کل
2,431,266 دلار
[1]