آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 77,500 16,520,277,836 Rls. 509,741 $
2 11 1395 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 54,700 12,054,845,000 Rls. 372,500 $
3 10 1395 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 209,790 10,860,276,672 Rls. 335,664 $
4 9 1395 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 188,000 9,656,198,400 Rls. 300,800 $
5 10 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 357,000 9,595,260,600 Rls. 296,700 $
6 4 1395 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 31,500 7,337,351,136 Rls. 239,861 $
7 8 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 231,651 6,247,722,192 Rls. 196,721 $
8 9 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 231,000 5,928,501,600 Rls. 184,800 $
9 2 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 104,000 4,098,667,300 Rls. 135,200 $
10 12 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 143,140 3,571,412,968 Rls. 110,218 $
11 7 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 130,000 3,307,704,150 Rls. 105,150 $
12 11 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 106,971 2,801,422,124 Rls. 86,547 $
13 5 1395 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 15,010 2,665,758,480 Rls. 86,120 $
14 4 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 64,000 2,491,657,700 Rls. 81,200 $
15 8 1395 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 58,323 2,405,290,080 Rls. 75,820 $
16 11 1395 تبريز لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 2,203,067,160 Rls. 68,040 $
17 7 1395 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,016,704,000 Rls. 64,000 $
18 6 1395 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,000 1,750,168,000 Rls. 56,000 $
19 12 1395 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,113 1,605,617,265 Rls. 49,548 $
20 8 1395 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,068,379,200 Rls. 33,600 $
21 3 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 27,000 1,033,911,000 Rls. 33,900 $
22 1 1395 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 953,190,000 Rls. 31,500 $
23 10 1395 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,300 938,522,260 Rls. 28,990 $
24 5 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 847,528,500 Rls. 27,300 $
25 11 1395 تبريز لهستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 12,840 831,107,520 Rls. 25,680 $
26 1 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 826,507,500 Rls. 27,300 $
27 1 1395 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 826,098,000 Rls. 27,300 $
28 6 1395 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,950 772,282,615 Rls. 24,635 $
29 5 1395 تبريز لهستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 682,128,572 Rls. 22,034 $
30 3 1395 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 15,000 592,215,000 Rls. 19,500 $
31 1 1395 تبريز لهستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 19,245 494,584,130 Rls. 16,358 $
32 11 1395 تبريز لهستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 37,521 455,617,427 Rls. 14,068 $
33 10 1395 تبريز لهستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 43,070 306,743,650 Rls. 9,475 $
34 11 1395 تبريز لهستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,000 291,276,000 Rls. 9,000 $
35 6 1395 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,000 240,648,100 Rls. 7,700 $
36 7 1395 تبريز لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,360 223,480,200 Rls. 7,080 $
37 11 1395 تبريز لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,790 212,961,700 Rls. 6,580 $
38 1 1395 تبريز لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 20,754 185,901,513 Rls. 6,641 $
39 1 1395 تبريز لهستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 95 179,898,250 Rls. 5,950 $
40 11 1395 تبريز لهستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,125 113,468,184 Rls. 3,506 $
41 7 1395 تبريز لهستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,120 104,038,240 Rls. 3,296 $
42 11 1395 تبريز لهستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 15,000 97,092,000 Rls. 3,000 $
43 7 1395 تبريز لهستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,000 94,695,000 Rls. 3,000 $
44 7 1395 تبريز لهستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 560 79,543,800 Rls. 2,520 $
45 7 1395 تبريز لهستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 71,336,900 Rls. 2,260 $
46 7 1395 تبريز لهستان 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 270 68,180,400 Rls. 2,160 $
47 12 1395 تبريز لهستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 59,564,066 Rls. 1,838 $
48 6 1395 تبريز لهستان 08109020 زرشك تازه 210 59,249,610 Rls. 1,890 $
49 7 1395 تبريز لهستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,020 54,733,710 Rls. 1,734 $
50 12 1395 تبريز لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 52,513,920 Rls. 1,620 $
51 7 1395 تبريز لهستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,000 45,453,600 Rls. 1,440 $
52 7 1395 تبريز لهستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 36,741,660 Rls. 1,164 $
53 1 1395 تبريز لهستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 70 12,698,700 Rls. 420 $
54 1 1395 تبريز لهستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 27 695,405 Rls. 23 $
مجموع کل
120,030,888,995 ريال
مجموع کل
3,769,092 دلار
[1]