آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 315,000 34,182,277,500 Rls. 1,102,500 $
2 8 1395 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 105,000 24,964,065,000 Rls. 787,500 $
3 7 1395 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 105,000 22,205,977,500 Rls. 703,500 $
4 6 1395 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 189,000 20,623,438,500 Rls. 661,500 $
5 4 1395 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 189,000 20,326,792,500 Rls. 661,500 $
6 3 1395 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 126,000 13,443,003,000 Rls. 441,000 $
7 8 1395 تبريز فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,550 3,471,693,258 Rls. 109,147 $
8 12 1395 تبريز فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,250 1,830,898,279 Rls. 56,497 $
9 10 1395 تبريز فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,275 1,766,778,676 Rls. 54,574 $
10 9 1395 تبريز فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,600 1,701,430,920 Rls. 52,920 $
11 11 1395 تبريز فرانسه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 43 27,845,940 Rls. 860 $
مجموع کل
144,544,201,073 ريال
مجموع کل
4,631,498 دلار
[1]