آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,525,416 634,242,667,570 Rls. 20,919,493 $
2 1 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,401,482 298,562,255,283 Rls. 9,862,738 $
3 4 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,726,037 247,619,431,268 Rls. 8,068,311 $
4 3 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,164,211 187,133,395,145 Rls. 6,150,997 $
5 7 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,444,408 154,876,535,690 Rls. 4,920,616 $
6 12 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,892,011 151,283,208,290 Rls. 4,667,833 $
7 10 1395 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 10,103,120 134,805,330,610 Rls. 4,167,948 $
8 10 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,935,403 124,645,889,341 Rls. 3,853,550 $
9 5 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,102,391 109,546,886,820 Rls. 3,537,665 $
10 8 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,476,774 98,438,199,019 Rls. 3,100,371 $
11 9 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,480,234 97,863,507,459 Rls. 3,046,266 $
12 6 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,611,993 96,931,963,496 Rls. 3,102,782 $
13 9 1395 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,600,120 94,961,359,758 Rls. 2,957,119 $
14 10 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 536,127 90,402,232,182 Rls. 2,794,922 $
15 7 1395 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 1,193,547 86,167,172,625 Rls. 2,738,033 $
16 2 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,304,978 81,520,798,048 Rls. 2,688,799 $
17 11 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,251,218 78,457,249,018 Rls. 2,423,891 $
18 3 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,159,841 71,752,864,378 Rls. 2,356,114 $
19 6 1395 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 971,049 67,241,836,582 Rls. 2,150,942 $
20 5 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,095,917 66,186,299,058 Rls. 2,136,306 $
21 12 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,023,555 65,745,608,791 Rls. 2,028,900 $
22 7 1395 تبريز عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 576,789 63,032,556,561 Rls. 2,001,507 $
23 3 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 687,608 62,448,403,923 Rls. 2,050,536 $
24 5 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 532,435 57,627,527,973 Rls. 1,832,502 $
25 1 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 865,374 55,886,138,395 Rls. 1,846,282 $
26 4 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 600,943 55,097,897,005 Rls. 1,791,874 $
27 1 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 929,234 54,441,706,420 Rls. 1,798,583 $
28 2 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 514,094 53,632,528,022 Rls. 1,768,767 $
29 9 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 533,214 53,498,930,544 Rls. 1,665,256 $
30 12 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 630,136 51,543,346,256 Rls. 1,589,990 $
31 4 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 458,087 48,956,263,031 Rls. 1,592,300 $
32 2 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 814,733 47,426,533,407 Rls. 1,564,004 $
33 3 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 442,284 47,136,481,595 Rls. 1,547,993 $
34 3 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 812,877 46,895,263,740 Rls. 1,540,493 $
35 10 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 483,508 46,614,089,424 Rls. 1,441,547 $
36 10 1395 تبريز عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,372,500 46,486,799,996 Rls. 1,437,404 $
37 4 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 767,475 45,081,073,204 Rls. 1,466,676 $
38 5 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 465,666 42,960,084,188 Rls. 1,387,509 $
39 8 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 459,607 42,246,645,234 Rls. 1,329,774 $
40 2 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 450,341 40,977,659,508 Rls. 1,351,023 $
41 9 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 221,560 39,691,867,830 Rls. 1,235,615 $
42 7 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 263,835 39,265,746,662 Rls. 1,247,096 $
43 1 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 364,245 38,828,431,487 Rls. 1,282,854 $
44 7 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 551,425 38,490,407,936 Rls. 1,222,949 $
45 11 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 394,996 38,356,339,377 Rls. 1,184,988 $
46 6 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 343,048 37,458,792,845 Rls. 1,200,752 $
47 5 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 550,627 36,831,103,616 Rls. 1,189,214 $
48 6 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 385,885 36,140,531,727 Rls. 1,157,655 $
49 12 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 327,127 36,079,907,563 Rls. 1,113,409 $
50 2 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 370,575 35,425,037,694 Rls. 1,168,087 $
51 7 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 368,352 34,797,737,409 Rls. 1,105,056 $
52 6 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 310,081 34,609,066,553 Rls. 1,109,093 $
53 6 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 499,137 34,399,990,268 Rls. 1,101,169 $
54 6 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 371,887 33,718,553,472 Rls. 1,081,926 $
55 2 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 368,362 33,670,695,204 Rls. 1,110,486 $
56 3 1395 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 623,904 32,741,708,672 Rls. 1,075,024 $
57 9 1395 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 398,185 32,590,444,950 Rls. 1,014,802 $
58 12 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 326,734 31,488,544,704 Rls. 971,712 $
59 8 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 178,066 31,284,508,053 Rls. 985,017 $
60 1 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 318,776 30,198,410,764 Rls. 997,540 $
61 8 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 428,362 30,118,957,069 Rls. 948,748 $
62 12 1395 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 343,774 29,901,209,543 Rls. 922,718 $
63 3 1395 تبريز عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 349,257 29,711,323,039 Rls. 975,919 $
64 12 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 455,182 29,560,269,910 Rls. 912,203 $
65 9 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 4,499,350 29,253,653,514 Rls. 910,998 $
66 2 1395 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 395,089 29,185,336,324 Rls. 962,964 $
67 9 1395 تبريز عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 778,715 28,918,092,845 Rls. 899,972 $
68 4 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 442,154 28,489,390,736 Rls. 926,527 $
69 10 1395 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 334,321 28,338,334,559 Rls. 876,387 $
70 11 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 336,681 27,923,002,723 Rls. 862,483 $
71 11 1395 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 319,856 27,142,738,523 Rls. 838,556 $
72 9 1395 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 316,012 27,055,747,419 Rls. 842,210 $
73 8 1395 تبريز عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 259,868 26,855,974,330 Rls. 846,715 $
74 12 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 264,950 25,756,324,419 Rls. 794,838 $
75 12 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 219,924 25,509,658,044 Rls. 787,254 $
76 4 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 275,986 25,250,720,725 Rls. 820,965 $
77 10 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,587,190 23,922,206,353 Rls. 739,695 $
78 1 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 263,290 23,913,476,211 Rls. 790,070 $
79 2 1395 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 443,520 23,046,275,892 Rls. 759,828 $
80 11 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,443,130 22,760,067,215 Rls. 703,201 $
81 8 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,543,775 22,673,898,072 Rls. 713,822 $
82 7 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,509,750 22,324,874,024 Rls. 709,271 $
83 11 1395 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 247,903 22,171,783,678 Rls. 685,001 $
84 11 1395 تبريز عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 652,500 22,116,487,044 Rls. 683,356 $
85 11 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 143,827 22,085,319,146 Rls. 682,294 $
86 7 1395 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,057,670 22,082,187,023 Rls. 701,265 $
87 5 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 235,319 21,871,808,655 Rls. 705,957 $
88 5 1395 تبريز عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 697,500 21,780,985,423 Rls. 702,425 $
89 8 1395 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 220,672 21,092,649,608 Rls. 664,578 $
90 1 1395 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,116,651 20,951,593,300 Rls. 692,325 $
91 11 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 214,814 20,859,030,414 Rls. 644,445 $
92 3 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 227,389 20,776,845,201 Rls. 682,167 $
93 10 1395 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,785,730 20,213,343,930 Rls. 625,011 $
94 8 1395 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 260,479 19,908,348,513 Rls. 627,940 $
95 12 1395 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 217,872 19,730,343,187 Rls. 608,911 $
96 2 1395 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 320,000 19,404,511,256 Rls. 640,000 $
97 3 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 198,934 19,323,877,758 Rls. 634,644 $
98 9 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 263,077 18,452,560,508 Rls. 574,582 $
99 12 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,732,598 17,949,052,125 Rls. 553,884 $
100 8 1395 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,384,600 17,105,759,277 Rls. 536,879 $
مجموع کل
5,661,930,463,178 ريال
مجموع کل
181,423,068 دلار