آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 461,192 28,001,041,317 Rls. 865,031 $
2 5 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 305,416 17,264,096,848 Rls. 557,420 $
3 10 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 275,589 16,661,962,473 Rls. 515,328 $
4 12 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 244,126 14,596,774,145 Rls. 450,485 $
5 9 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 188,221 10,947,970,974 Rls. 341,300 $
6 8 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 175,338 10,401,271,685 Rls. 326,980 $
7 6 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 176,919 9,931,488,554 Rls. 318,446 $
8 7 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 152,072 8,696,660,406 Rls. 276,519 $
9 4 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 137,742 7,630,146,356 Rls. 247,921 $
10 3 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 116,295 7,010,231,045 Rls. 230,117 $
11 1 1395 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 71,987 3,922,540,174 Rls. 129,622 $
12 9 1395 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,856 3,731,573,664 Rls. 116,064 $
13 9 1395 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 53,256 2,056,337,157 Rls. 63,907 $
14 10 1395 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,241 1,032,062,883 Rls. 31,918 $
15 3 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,243 1,016,883,266 Rls. 33,393 $
16 2 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,555 739,767,728 Rls. 24,418 $
17 1 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,401 736,816,920 Rls. 24,360 $
18 12 1395 تبريز ساحل عاج 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,337 719,629,842 Rls. 22,206 $
19 12 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,030 701,568,104 Rls. 21,652 $
20 7 1395 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 16,724 632,236,052 Rls. 20,068 $
21 6 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,556 329,937,921 Rls. 10,557 $
22 11 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,242 326,662,028 Rls. 10,094 $
23 4 1395 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,564 326,273,915 Rls. 10,571 $
24 11 1395 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,219 210,994,901 Rls. 6,518 $
25 12 1395 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 960 202,172,880 Rls. 6,240 $
26 4 1395 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 4,000 146,901,600 Rls. 4,800 $
27 8 1395 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 3,680 139,837,056 Rls. 4,416 $
28 11 1395 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 792 102,529,152 Rls. 3,168 $
29 11 1395 تبريز ساحل عاج 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,300 36,633,784 Rls. 1,132 $
30 6 1395 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 84 3,128,700 Rls. 100 $
مجموع کل
148,256,131,530 ريال
مجموع کل
4,674,751 دلار
[1]