آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 315,000 9,728,407,612 Rls. 308,476 $
2 5 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 317,500 9,640,129,279 Rls. 310,925 $
3 4 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 315,000 9,464,562,741 Rls. 308,480 $
4 11 1395 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 198,750 8,508,843,420 Rls. 262,875 $
5 9 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 105,000 8,260,525,350 Rls. 257,250 $
6 8 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,011,405 7,072,415,063 Rls. 222,500 $
7 9 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 847,835 5,970,231,534 Rls. 186,058 $
8 9 1395 تبريز روماني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,615,925,000 Rls. 175,000 $
9 8 1395 تبريز روماني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 157,500 5,338,285,946 Rls. 168,581 $
10 12 1395 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 118,750 5,165,578,744 Rls. 159,353 $
11 12 1395 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 4,834,905,666 Rls. 149,195 $
12 11 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 116,250 4,789,657,992 Rls. 147,995 $
13 7 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 687,410 4,763,838,477 Rls. 151,225 $
14 12 1395 تبريز روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 132,000 4,701,839,075 Rls. 145,067 $
15 9 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 87,000 4,464,748,800 Rls. 139,200 $
16 8 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 177,860 4,272,347,238 Rls. 134,494 $
17 2 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 4,243,260,000 Rls. 140,000 $
18 5 1395 تبريز روماني 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 135,000 4,226,372,640 Rls. 136,080 $
19 8 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 4,203,690,588 Rls. 132,158 $
20 4 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 146,150 4,158,897,650 Rls. 135,535 $
21 5 1395 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 110,000 3,587,950,584 Rls. 115,632 $
22 8 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 3,580,765,650 Rls. 112,700 $
23 12 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 3,543,705,450 Rls. 109,350 $
24 11 1395 تبريز روماني 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 35,520 3,450,306,240 Rls. 106,560 $
25 5 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 115,000 3,163,589,100 Rls. 102,250 $
26 5 1395 تبريز روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 3,144,056,277 Rls. 101,476 $
27 10 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 36,000 2,855,203,050 Rls. 88,200 $
28 10 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 52,000 2,692,395,200 Rls. 83,200 $
29 3 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 2,665,495,000 Rls. 87,500 $
30 1 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 2,649,272,500 Rls. 87,500 $
31 7 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 110,800 2,497,323,165 Rls. 79,295 $
32 3 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,200 2,427,269,400 Rls. 79,680 $
33 5 1395 تبريز روماني 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,280 2,378,010,096 Rls. 76,824 $
34 12 1395 تبريز روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,860 2,028,030,060 Rls. 62,580 $
35 6 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 287,655 1,976,615,203 Rls. 63,283 $
36 12 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,857,606,660 Rls. 57,330 $
37 2 1395 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 405,446 1,843,188,159 Rls. 60,814 $
38 9 1395 تبريز روماني 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,416 1,839,118,290 Rls. 57,347 $
39 3 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,827,750,000 Rls. 60,000 $
40 12 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 70,140 1,730,969,970 Rls. 53,409 $
41 9 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,358 1,596,226,629 Rls. 49,757 $
42 1 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,000 1,589,107,500 Rls. 52,500 $
43 8 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 31,000 1,574,899,200 Rls. 49,600 $
44 12 1395 تبريز روماني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 44,000 1,549,961,996 Rls. 47,828 $
45 12 1395 تبريز روماني 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,539,980,640 Rls. 47,520 $
46 4 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 213,235 1,439,650,772 Rls. 46,908 $
47 11 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,415,562,480 Rls. 43,740 $
48 3 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,341,385,852 Rls. 44,068 $
49 11 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 178,225 1,254,264,689 Rls. 38,751 $
50 8 1395 تبريز روماني 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,455 1,186,413,480 Rls. 37,365 $
51 6 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 1,152,075,750 Rls. 36,750 $
52 7 1395 تبريز روماني 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 40,375 1,141,345,170 Rls. 36,337 $
53 12 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,103,064,480 Rls. 34,020 $
54 9 1395 تبريز روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,078,257,600 Rls. 33,600 $
55 8 1395 تبريز روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,068,379,200 Rls. 33,600 $
56 7 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,055,376,000 Rls. 33,600 $
57 12 1395 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 43,060 1,051,142,112 Rls. 32,436 $
58 6 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,000,096,000 Rls. 32,000 $
59 5 1395 تبريز روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 993,440,000 Rls. 32,000 $
60 12 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 132,540 945,339,376 Rls. 29,158 $
61 5 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 130,045 885,552,140 Rls. 28,608 $
62 11 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 32,250 780,377,568 Rls. 24,112 $
63 2 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 764,240,400 Rls. 25,200 $
64 7 1395 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 745,440,084 Rls. 23,652 $
65 7 1395 تبريز روماني 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 713,535,480 Rls. 22,680 $
66 7 1395 تبريز روماني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,500 707,718,865 Rls. 22,421 $
67 2 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 102,970 686,589,777 Rls. 22,653 $
68 12 1395 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 16,250 685,014,912 Rls. 21,132 $
69 12 1395 تبريز روماني 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 22,000 641,836,800 Rls. 19,800 $
70 12 1395 تبريز روماني 27102090 22,000 641,559,600 Rls. 19,800 $
71 5 1395 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,850 607,845,150 Rls. 19,665 $
72 11 1395 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 582,552,000 Rls. 18,000 $
73 9 1395 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,000 578,718,000 Rls. 18,000 $
74 8 1395 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,780 569,887,188 Rls. 17,914 $
75 8 1395 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,475 535,211,712 Rls. 16,856 $
76 6 1395 تبريز روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 18,871 531,378,408 Rls. 16,984 $
77 11 1395 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 524,264,400 Rls. 16,200 $
78 6 1395 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,335 520,470,321 Rls. 16,751 $
79 6 1395 تبريز روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,800 496,568,160 Rls. 15,840 $
80 12 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 65,720 468,519,432 Rls. 14,457 $
81 12 1395 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,240 466,790,400 Rls. 14,400 $
82 11 1395 تبريز روماني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 440,123,200 Rls. 13,600 $
83 1 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 64,165 426,797,260 Rls. 14,116 $
84 12 1395 تبريز روماني 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 42,240 410,579,424 Rls. 12,672 $
85 10 1395 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,900 385,514,790 Rls. 11,910 $
86 12 1395 تبريز روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,427 340,662,384 Rls. 10,512 $
87 12 1395 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,040 338,812,032 Rls. 10,452 $
88 4 1395 تبريز روماني 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 305,300,000 Rls. 10,000 $
89 7 1395 تبريز روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 302,563,200 Rls. 9,600 $
90 5 1395 تبريز روماني 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 44,365 302,080,086 Rls. 9,759 $
91 12 1395 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 40,000 298,264,000 Rls. 9,200 $
92 7 1395 تبريز روماني 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 42,605 295,610,268 Rls. 9,372 $
93 1 1395 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 64,340 292,184,025 Rls. 9,651 $
94 5 1395 تبريز روماني 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 11,000 289,419,900 Rls. 9,350 $
95 3 1395 تبريز روماني 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 42,460 284,524,260 Rls. 9,341 $
96 6 1395 تبريز روماني 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 41,020 282,893,376 Rls. 9,024 $
97 3 1395 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 41,610 278,796,070 Rls. 9,153 $
98 11 1395 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,750 236,904,480 Rls. 7,320 $
99 7 1395 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 231,649,950 Rls. 7,350 $
100 8 1395 تبريز روماني 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 10,000 225,439,200 Rls. 7,100 $
مجموع کل
215,341,240,497 ريال
مجموع کل
6,811,522 دلار