آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارك) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 414,470 17,132,693,409 Rls. 538,812 $
2 7 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 388,559 15,907,219,394 Rls. 505,127 $
3 9 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 327,789 13,683,228,456 Rls. 426,127 $
4 6 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 272,372 11,073,175,995 Rls. 354,085 $
5 11 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 123,727 5,205,531,528 Rls. 160,846 $
6 2 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 111,783 4,574,606,879 Rls. 150,909 $
7 3 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 111,942 4,087,265,066 Rls. 134,333 $
8 12 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 93,708 3,947,214,180 Rls. 121,820 $
9 1 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 92,949 3,798,768,454 Rls. 125,482 $
10 10 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 75,473 3,174,346,269 Rls. 98,115 $
11 5 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 74,072 3,019,170,021 Rls. 97,211 $
12 4 1395 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 32,706 1,359,375,558 Rls. 44,154 $
13 4 1395 تبريز دانمارك 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,760 888,218,408 Rls. 28,952 $
14 2 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 787,696,000 Rls. 26,000 $
15 11 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 27,233 691,500,410 Rls. 21,367 $
16 10 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,167 574,110,356 Rls. 17,734 $
17 10 1395 تبريز دانمارك 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,970 514,019,720 Rls. 15,880 $
18 12 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,291 506,326,968 Rls. 15,624 $
19 8 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,497 367,591,078 Rls. 11,598 $
20 10 1395 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 15,501 326,150,044 Rls. 10,076 $
21 9 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,588 195,156,570 Rls. 6,070 $
22 8 1395 تبريز دانمارك 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 960 151,996,800 Rls. 4,800 $
23 6 1395 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,882 139,794,669 Rls. 4,473 $
24 6 1395 تبريز دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,090 136,149,800 Rls. 4,360 $
25 8 1395 تبريز دانمارك 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,254 119,620,314 Rls. 3,762 $
26 10 1395 تبريز دانمارك 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,445 74,837,128 Rls. 2,312 $
27 5 1395 تبريز دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 480 59,656,320 Rls. 1,920 $
28 1 1395 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 824 22,464,050 Rls. 742 $
29 7 1395 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 910 18,658,064 Rls. 592 $
30 5 1395 تبريز دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 208 5,432,875 Rls. 175 $
31 4 1395 تبريز دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 200 5,154,072 Rls. 168 $
32 8 1395 تبريز دانمارك 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 75 4,769,550 Rls. 150 $
مجموع کل
92,551,898,405 ريال
مجموع کل
2,933,776 دلار
[1]