آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 5,602,500 194,844,911,427 Rls. 6,013,510 $
2 5 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 4,207,500 147,029,756,028 Rls. 4,747,421 $
3 5 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 4,145,000 129,647,922,962 Rls. 4,178,114 $
4 11 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,510,000 118,017,485,583 Rls. 3,646,271 $
5 12 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,970,000 117,319,762,360 Rls. 3,621,100 $
6 10 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,127,500 105,992,286,280 Rls. 3,275,824 $
7 2 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,970,000 101,495,998,001 Rls. 3,348,730 $
8 4 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,255,000 78,133,757,441 Rls. 2,542,557 $
9 3 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,175,000 74,739,677,431 Rls. 2,452,353 $
10 11 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,887,500 72,572,436,200 Rls. 2,242,003 $
11 12 1395 تبريز ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,065,250 71,066,811,821 Rls. 2,193,125 $
12 8 1395 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,092,500 70,873,017,653 Rls. 2,236,889 $
13 8 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,957,500 70,265,219,217 Rls. 2,206,806 $
14 2 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,906,250 58,236,918,831 Rls. 1,921,479 $
15 5 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,845,000 55,286,378,320 Rls. 1,784,760 $
16 12 1395 تبريز ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,567,500 55,194,482,593 Rls. 1,703,037 $
17 2 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,655,799 50,865,063,554 Rls. 1,677,672 $
18 9 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 617,040 48,536,902,470 Rls. 1,511,748 $
19 10 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,215,000 47,814,278,705 Rls. 1,480,011 $
20 2 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 444,000 47,116,279,000 Rls. 1,554,000 $
21 11 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 592,000 46,578,539,100 Rls. 1,439,040 $
22 9 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,282,500 46,328,585,982 Rls. 1,446,044 $
23 10 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 561,500 44,473,595,600 Rls. 1,375,675 $
24 4 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,417,500 43,919,779,261 Rls. 1,428,779 $
25 1 1395 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 9,235,537 43,178,989,085 Rls. 1,439,319 $
26 9 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,237,500 41,688,771,045 Rls. 1,297,447 $
27 7 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,282,500 39,604,292,593 Rls. 1,255,941 $
28 12 1395 تبريز ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,080,750 38,876,595,772 Rls. 1,199,751 $
29 11 1395 تبريز ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,064,250 36,773,222,845 Rls. 1,135,665 $
30 4 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,150,000 34,681,968,370 Rls. 1,126,183 $
31 9 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 945,000 31,505,553,573 Rls. 979,963 $
32 3 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 840,452 31,299,719,222 Rls. 1,028,996 $
33 12 1395 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 819,500 28,474,112,702 Rls. 878,643 $
34 3 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 855,000 26,278,596,441 Rls. 861,835 $
35 5 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 787,500 25,614,464,724 Rls. 827,828 $
36 11 1395 تبريز ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 731,500 25,525,483,368 Rls. 788,557 $
37 8 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 787,500 24,460,802,726 Rls. 771,190 $
38 3 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 789,350 24,038,337,748 Rls. 790,246 $
39 12 1395 تبريز ترکيه 08105000 کيوي، تازه 870,063 23,966,242,067 Rls. 739,554 $
40 2 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 573,708 23,487,552,404 Rls. 774,504 $
41 7 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 630,000 21,677,326,880 Rls. 686,752 $
42 9 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,321,470 21,334,532,136 Rls. 664,294 $
43 12 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 517,500 21,295,438,192 Rls. 657,339 $
44 12 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 436,118 18,370,557,290 Rls. 566,947 $
45 12 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 229,000 18,030,412,890 Rls. 556,470 $
46 8 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 229,000 17,842,940,850 Rls. 561,050 $
47 11 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 427,500 17,431,537,514 Rls. 538,560 $
48 7 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 414,097 16,775,617,654 Rls. 533,000 $
49 3 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 157,000 16,736,646,500 Rls. 549,500 $
50 1 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 538,888 16,467,827,025 Rls. 544,021 $
51 12 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 629,800 15,641,256,468 Rls. 482,642 $
52 6 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 636,298 15,322,346,215 Rls. 491,621 $
53 4 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 472,500 15,251,294,234 Rls. 496,697 $
54 10 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,070,845 14,555,837,320 Rls. 450,105 $
55 1 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 69,800 14,269,364,250 Rls. 471,510 $
56 7 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 405,000 13,425,963,183 Rls. 425,739 $
57 6 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,136,570 13,360,351,510 Rls. 427,306 $
58 1 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 309,167 12,636,282,621 Rls. 417,373 $
59 3 1395 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 146,859 12,444,706,229 Rls. 408,936 $
60 11 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 477,537 11,945,491,444 Rls. 369,063 $
61 11 1395 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 332,750 11,511,313,356 Rls. 355,594 $
62 8 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 58,300 11,395,566,600 Rls. 358,200 $
63 7 1395 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 360,000 11,323,501,840 Rls. 358,736 $
64 10 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 114,509 11,110,046,640 Rls. 343,527 $
65 4 1395 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 119,678 10,989,437,470 Rls. 358,553 $
66 9 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 112,955 10,876,088,853 Rls. 338,865 $
67 3 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 14,232,884 10,835,661,699 Rls. 355,799 $
68 2 1395 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 2,122,540 9,645,218,729 Rls. 318,382 $
69 10 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 225,000 9,340,145,871 Rls. 288,586 $
70 4 1395 تبريز ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 477,190 9,053,362,270 Rls. 293,788 $
71 11 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 212,933 8,961,083,132 Rls. 276,813 $
72 2 1395 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 300,300 8,909,447,680 Rls. 294,080 $
73 3 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 409,645 8,735,216,650 Rls. 286,755 $
74 7 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 358,584 8,724,645,676 Rls. 277,293 $
75 10 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 206,835 8,701,264,854 Rls. 268,884 $
76 11 1395 تبريز ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 228,250 8,619,484,074 Rls. 266,206 $
77 9 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 330,616 8,438,042,574 Rls. 262,774 $
78 3 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,360,655 8,352,178,478 Rls. 274,344 $
79 12 1395 تبريز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 201,520 8,114,400,458 Rls. 250,429 $
80 8 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 194,561 8,033,069,839 Rls. 252,930 $
81 10 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 315,042 7,920,645,660 Rls. 244,864 $
82 12 1395 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 124,539 7,651,005,960 Rls. 236,080 $
83 6 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 192,028 7,608,040,998 Rls. 243,676 $
84 8 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 298,308 7,527,056,412 Rls. 237,084 $
85 9 1395 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,465,896,000 Rls. 232,800 $
86 9 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 520,315 7,451,853,171 Rls. 232,055 $
87 5 1395 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,227,276,000 Rls. 232,800 $
88 9 1395 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 171,674 7,171,428,216 Rls. 223,173 $
89 4 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 863,320 7,160,598,335 Rls. 233,094 $
90 3 1395 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 11,300 7,110,374,400 Rls. 233,280 $
91 8 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 1,014,460 7,093,762,919 Rls. 223,171 $
92 6 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 75,517 7,088,023,299 Rls. 226,551 $
93 2 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 9,385,000 7,059,226,569 Rls. 232,894 $
94 12 1395 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,500 6,945,610,000 Rls. 214,375 $
95 4 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 318,664 6,837,791,633 Rls. 223,068 $
96 9 1395 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 202,500 6,805,331,577 Rls. 212,421 $
97 8 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 71,466 6,804,662,388 Rls. 214,398 $
98 5 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 798,069 6,673,735,808 Rls. 215,477 $
99 3 1395 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,584,976,000 Rls. 216,000 $
100 8 1395 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 135,000 6,554,665,182 Rls. 205,714 $
مجموع کل
3,055,031,418,180 ريال
مجموع کل
96,835,008 دلار