آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 تبريز تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,087,805 9,804,464,367 Rls. 304,584 $
2 2 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,392,900 9,031,217,056 Rls. 297,929 $
3 5 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,063,090 6,857,499,809 Rls. 221,404 $
4 10 1395 تبريز تركمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 180,000 6,102,887,488 Rls. 188,512 $
5 10 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 51,604 5,342,582,692 Rls. 165,130 $
6 12 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 51,431 5,336,890,312 Rls. 164,684 $
7 4 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 821,185 5,285,475,406 Rls. 171,844 $
8 6 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 795,440 5,182,366,919 Rls. 165,939 $
9 7 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 776,225 4,997,520,294 Rls. 158,808 $
10 10 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 694,400 4,613,897,913 Rls. 142,606 $
11 8 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 638,825 4,175,728,534 Rls. 131,300 $
12 3 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 545,220 3,496,246,478 Rls. 114,770 $
13 11 1395 تبريز تركمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 3,050,807,516 Rls. 94,256 $
14 11 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 375,495 2,492,199,846 Rls. 77,007 $
15 10 1395 تبريز تركمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 21,340 2,207,068,160 Rls. 68,288 $
16 9 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 324,775 2,190,938,076 Rls. 68,202 $
17 7 1395 تبريز تركمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 67,500 2,123,156,595 Rls. 67,263 $
18 8 1395 تبريز تركمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 66,000 2,114,442,000 Rls. 66,000 $
19 8 1395 تبريز تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,306 2,104,155,930 Rls. 65,765 $
20 3 1395 تبريز تركمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 67,500 2,047,418,457 Rls. 67,263 $
21 1 1395 تبريز تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,800 1,979,985,000 Rls. 65,400 $
22 12 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,777 1,901,652,224 Rls. 58,664 $
23 12 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 289,860 1,878,698,252 Rls. 57,972 $
24 6 1395 تبريز تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,050 1,863,610,155 Rls. 59,565 $
25 5 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,610 1,804,118,085 Rls. 58,113 $
26 7 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,278 1,793,811,837 Rls. 57,017 $
27 8 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 16,770 1,752,428,106 Rls. 55,341 $
28 9 1395 تبريز تركمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,518,746,928 Rls. 47,128 $
29 10 1395 تبريز تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,007 1,448,485,440 Rls. 44,817 $
30 1 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 74,080 1,390,836,720 Rls. 45,930 $
31 12 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 122,370 1,387,761,302 Rls. 42,831 $
32 9 1395 تبريز تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,082 1,267,681,779 Rls. 39,429 $
33 3 1395 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,903 1,266,749,424 Rls. 41,616 $
34 11 1395 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 103,600 1,173,890,916 Rls. 36,260 $
35 1 1395 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 159,630 1,034,096,622 Rls. 34,161 $
36 4 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 112,500 928,209,664 Rls. 30,190 $
37 10 1395 تبريز تركمنستان 08081000 سيب , تازه 98,300 886,988,424 Rls. 27,524 $
38 6 1395 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 48,180 876,028,996 Rls. 27,944 $
39 2 1395 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 63,830 766,808,713 Rls. 25,277 $
40 2 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 113,570 757,315,125 Rls. 24,983 $
41 1 1395 تبريز تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 12,428 752,515,400 Rls. 24,856 $
42 3 1395 تبريز تركمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 718,311,240 Rls. 23,652 $
43 2 1395 تبريز تركمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 717,814,548 Rls. 23,652 $
44 1 1395 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,456 703,212,140 Rls. 23,239 $
45 8 1395 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 70,691 682,604,496 Rls. 21,498 $
46 11 1395 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 6,847 664,747,842 Rls. 20,541 $
47 12 1395 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,640 604,078,408 Rls. 18,649 $
48 10 1395 تبريز تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,920 588,741,120 Rls. 18,216 $
49 7 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 68,500 578,008,164 Rls. 18,382 $
50 2 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 33,930 565,455,166 Rls. 18,662 $
51 5 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 67,500 560,483,388 Rls. 18,114 $
52 12 1395 تبريز تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,684 552,348,384 Rls. 17,052 $
53 9 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 48,890 549,338,694 Rls. 17,113 $
54 10 1395 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 48,400 548,373,945 Rls. 16,940 $
55 4 1395 تبريز تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,790 531,348,300 Rls. 17,370 $
56 5 1395 تبريز تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,258 488,268,396 Rls. 15,774 $
57 11 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 46,000 467,433,252 Rls. 14,443 $
58 11 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 40,730 461,357,160 Rls. 14,255 $
59 8 1395 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 24,730 456,064,371 Rls. 14,343 $
60 10 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 46,000 452,124,480 Rls. 13,989 $
61 8 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 46,000 444,178,728 Rls. 13,989 $
62 3 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 65,410 437,885,383 Rls. 14,389 $
63 10 1395 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,060 420,750,436 Rls. 13,007 $
64 8 1395 تبريز تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,594 408,425,976 Rls. 12,863 $
65 8 1395 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 28,820 321,402,081 Rls. 10,087 $
66 7 1395 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 25,180 277,265,793 Rls. 8,813 $
67 10 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,840 270,086,936 Rls. 8,344 $
68 12 1395 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 13,710 255,975,800 Rls. 7,900 $
69 2 1395 تبريز تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,398 254,628,110 Rls. 8,390 $
70 10 1395 تبريز تركمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,276 248,767,040 Rls. 7,697 $
71 9 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 243,955,782 Rls. 7,602 $
72 8 1395 تبريز تركمنستان 08081000 سيب , تازه 26,888 239,399,613 Rls. 7,529 $
73 12 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,500 228,817,088 Rls. 7,064 $
74 8 1395 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,580 218,357,139 Rls. 6,853 $
75 12 1395 تبريز تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 4,220 216,996,194 Rls. 6,697 $
76 6 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 29,330 201,457,326 Rls. 6,452 $
77 9 1395 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 17,850 200,923,260 Rls. 6,248 $
78 9 1395 تبريز تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,610 192,938,151 Rls. 6,001 $
79 6 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,500 187,993,130 Rls. 6,038 $
80 1 1395 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,500 182,709,880 Rls. 6,038 $
81 11 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 23,030 163,945,892 Rls. 5,066 $
82 9 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 23,205 163,917,744 Rls. 5,104 $
83 5 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 23,070 157,553,375 Rls. 5,075 $
84 4 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 22,635 152,307,610 Rls. 4,979 $
85 1 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 20,860 138,977,865 Rls. 4,589 $
86 12 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 17,995 128,247,116 Rls. 3,958 $
87 7 1395 تبريز تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5,000 125,640,000 Rls. 4,000 $
88 9 1395 تبريز تركمنستان 08109010 انار تازه 6,053 97,321,077 Rls. 3,027 $
89 1 1395 تبريز تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,620 96,710,960 Rls. 3,196 $
90 10 1395 تبريز تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,260 89,591,040 Rls. 2,772 $
91 5 1395 تبريز تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 5,799 83,018,628 Rls. 2,682 $
92 3 1395 تبريز تركمنستان 28043000 ازت 25,310 77,089,237 Rls. 2,531 $
93 1 1395 تبريز تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 540 65,361,600 Rls. 2,160 $
94 6 1395 تبريز تركمنستان 28043000 ازت 15,210 47,535,813 Rls. 1,521 $
95 2 1395 تبريز تركمنستان 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 16,120 45,523,500 Rls. 1,500 $
96 10 1395 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 6,330 45,064,608 Rls. 1,392 $
97 12 1395 تبريز تركمنستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,400 44,261,132 Rls. 1,366 $
98 5 1395 تبريز تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,751 37,243,853 Rls. 1,203 $
99 9 1395 تبريز تركمنستان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,650 31,770,090 Rls. 990 $
100 8 1395 تبريز تركمنستان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 750 14,308,650 Rls. 450 $
مجموع کل
135,135,800,090 ريال
مجموع کل
4,282,018 دلار