آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 466,250 20,006,895,640 Rls. 617,530 $
2 5 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 517,500 15,713,886,621 Rls. 506,783 $
3 11 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 337,500 14,371,156,086 Rls. 444,034 $
4 9 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 241,250 8,791,406,184 Rls. 273,693 $
5 10 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 985,910 7,017,863,930 Rls. 216,893 $
6 5 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 171,250 5,574,999,780 Rls. 180,018 $
7 9 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 762,265 5,360,958,897 Rls. 166,828 $
8 8 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 763,745 5,344,932,329 Rls. 168,012 $
9 2 1395 تبريز بلغارستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,334,384,000 Rls. 176,000 $
10 7 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 129,392 5,299,294,073 Rls. 168,209 $
11 11 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 736,070 5,241,553,369 Rls. 161,928 $
12 4 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 4,760,586,735 Rls. 154,239 $
13 8 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 103,450 4,263,798,844 Rls. 134,484 $
14 5 1395 تبريز بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 135,000 4,222,508,675 Rls. 136,079 $
15 7 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 4,173,050,825 Rls. 132,205 $
16 12 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 96,250 3,955,045,186 Rls. 122,073 $
17 8 1395 تبريز بلغارستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 112,500 3,813,061,390 Rls. 120,415 $
18 9 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 3,190,599,639 Rls. 99,441 $
19 4 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 2,920,075,920 Rls. 94,608 $
20 11 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 2,768,236,961 Rls. 85,523 $
21 11 1395 تبريز بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,484,242,244 Rls. 76,736 $
22 7 1395 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 31,000 2,397,361,750 Rls. 75,950 $
23 10 1395 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 2,276,313,600 Rls. 70,400 $
24 4 1395 تبريز بلغارستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,000 2,032,140,000 Rls. 66,000 $
25 3 1395 تبريز بلغارستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,000 2,012,076,000 Rls. 66,000 $
26 8 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 57,500 1,917,183,816 Rls. 60,444 $
27 10 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,841,270,400 Rls. 56,970 $
28 1 1395 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,800 1,779,699,600 Rls. 58,800 $
29 12 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 246,120 1,754,278,878 Rls. 54,144 $
30 10 1395 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,742,048,000 Rls. 53,900 $
31 8 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 55,000 1,708,267,796 Rls. 53,860 $
32 7 1395 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,511,792,000 Rls. 48,000 $
33 7 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,492,015,464 Rls. 47,304 $
34 7 1395 تبريز بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,431,756,835 Rls. 45,359 $
35 10 1395 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 43,800 1,260,938,928 Rls. 38,982 $
36 9 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 29,373 1,223,893,257 Rls. 38,185 $
37 8 1395 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 43,000 1,094,978,400 Rls. 34,400 $
38 7 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 156,650 1,071,941,633 Rls. 34,033 $
39 8 1395 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,063,977,600 Rls. 33,600 $
40 10 1395 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,000 1,060,566,400 Rls. 32,800 $
41 2 1395 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 1,060,360,000 Rls. 35,000 $
42 7 1395 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,230 1,045,391,903 Rls. 33,173 $
43 6 1395 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 44,000 991,615,680 Rls. 31,680 $
44 12 1395 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 981,718,560 Rls. 30,285 $
45 12 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,300 939,739,840 Rls. 28,990 $
46 10 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,340 938,637,440 Rls. 29,042 $
47 1 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,883 893,940,920 Rls. 29,542 $
48 10 1395 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 885,018,560 Rls. 27,383 $
49 1 1395 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 193,557 878,324,899 Rls. 29,031 $
50 11 1395 تبريز بلغارستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 4,280 827,249,400 Rls. 25,560 $
51 1 1395 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 32,500 708,224,720 Rls. 23,400 $
52 9 1395 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,000 707,606,550 Rls. 22,050 $
53 2 1395 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 696,938,000 Rls. 23,000 $
54 3 1395 تبريز بلغارستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,540 638,853,732 Rls. 20,988 $
55 1 1395 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,760 624,634,080 Rls. 20,640 $
56 12 1395 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 624,547,704 Rls. 19,272 $
57 7 1395 تبريز بلغارستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 21,900 624,158,590 Rls. 19,910 $
58 8 1395 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,000 595,200,840 Rls. 18,680 $
59 6 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 88,595 594,370,728 Rls. 19,040 $
60 11 1395 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,653 557,243,352 Rls. 17,218 $
61 6 1395 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,464 527,123,376 Rls. 16,848 $
62 7 1395 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,000 497,534,400 Rls. 15,840 $
63 4 1395 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 66,860 449,917,720 Rls. 14,708 $
64 5 1395 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 8,750 412,123,030 Rls. 13,333 $
65 2 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,961 407,565,123 Rls. 13,447 $
66 11 1395 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,400 405,456,192 Rls. 12,528 $
67 2 1395 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 84,498 383,941,208 Rls. 12,673 $
68 8 1395 تبريز بلغارستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,200 333,806,534 Rls. 10,527 $
69 7 1395 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 129,962 326,909,667 Rls. 10,397 $
70 3 1395 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 319,609,500 Rls. 10,500 $
71 9 1395 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 6,250 305,434,680 Rls. 9,524 $
72 5 1395 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 107,800 266,795,936 Rls. 8,624 $
73 9 1395 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 256,728,000 Rls. 8,000 $
74 8 1395 تبريز بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,200 208,374,931 Rls. 6,548 $
75 2 1395 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 85,300 206,133,984 Rls. 6,804 $
76 3 1395 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,275 203,271,642 Rls. 6,678 $
77 11 1395 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,721 198,617,868 Rls. 6,137 $
78 4 1395 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 63,000 154,173,600 Rls. 5,040 $
79 9 1395 تبريز بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,990 149,538,312 Rls. 4,662 $
80 11 1395 تبريز بلغارستان 25081000 بنتونيت 88,930 115,166,682 Rls. 3,558 $
81 12 1395 تبريز بلغارستان 25081000 بنتونيت 86,530 112,187,120 Rls. 3,462 $
82 3 1395 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 44,000 107,145,280 Rls. 3,520 $
83 1 1395 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 43,900 105,711,720 Rls. 3,492 $
84 12 1395 تبريز بلغارستان 25081000 بنتونيت 64,255 83,316,000 Rls. 2,570 $
85 7 1395 تبريز بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 71,292,788 Rls. 2,260 $
86 7 1395 تبريز بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,690 67,154,580 Rls. 2,138 $
87 10 1395 تبريز بلغارستان 25081000 بنتونيت 43,300 56,067,368 Rls. 1,732 $
88 5 1395 تبريز بلغارستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 44,000 54,479,040 Rls. 1,760 $
89 6 1395 تبريز بلغارستان 28051200 کلسيم 21,272 53,185,105 Rls. 1,702 $
90 7 1395 تبريز بلغارستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 262 24,688,260 Rls. 786 $
91 9 1395 تبريز بلغارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 380 10,219,803 Rls. 319 $
مجموع کل
187,968,482,632 ريال
مجموع کل
5,928,863 دلار
[1]