آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 405,000 12,312,881,630 Rls. 396,614 $
2 12 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 10,113,792,000 Rls. 312,000 $
3 12 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 9,756,650,200 Rls. 301,100 $
4 6 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,603,930 9,373,265,639 Rls. 300,287 $
5 2 1395 تبريز ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 9,235,208,873 Rls. 304,429 $
6 11 1395 تبريز ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,000 7,475,772,000 Rls. 231,000 $
7 4 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,254,731 7,461,278,079 Rls. 242,986 $
8 8 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,534,561,600 Rls. 205,800 $
9 9 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,280,399 6,367,740,534 Rls. 198,300 $
10 3 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 979,469 6,000,370,892 Rls. 197,009 $
11 8 1395 تبريز ايتاليا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 157,500 5,317,154,108 Rls. 167,620 $
12 3 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,267,980,800 Rls. 172,800 $
13 11 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,500 5,191,994,700 Rls. 160,425 $
14 8 1395 تبريز ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 4,997,772,000 Rls. 156,000 $
15 8 1395 تبريز ايتاليا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,000 4,997,772,000 Rls. 156,000 $
16 11 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 781,671 4,932,904,338 Rls. 152,404 $
17 7 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 4,916,652,000 Rls. 156,000 $
18 7 1395 تبريز ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 4,916,652,000 Rls. 156,000 $
19 12 1395 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 4,889,666,520 Rls. 150,930 $
20 1 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 816,258 4,773,169,959 Rls. 157,676 $
21 8 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 796,450 4,726,461,132 Rls. 148,786 $
22 7 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 844,274 4,486,366,974 Rls. 142,430 $
23 5 1395 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 4,405,689,085 Rls. 141,913 $
24 5 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 735,993 4,393,747,071 Rls. 141,843 $
25 9 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 4,184,666,400 Rls. 130,400 $
26 2 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 666,423 3,966,740,654 Rls. 130,826 $
27 12 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 565,409 3,689,913,125 Rls. 113,872 $
28 4 1395 تبريز ايتاليا 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 37,713 3,483,580,600 Rls. 113,140 $
29 5 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,343,032,000 Rls. 108,000 $
30 10 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 523,910 3,203,334,169 Rls. 98,988 $
31 1 1395 تبريز ايتاليا 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 13,400 2,672,714,500 Rls. 88,325 $
32 2 1395 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,000 2,317,644,000 Rls. 76,500 $
33 7 1395 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,239,757,705 Rls. 70,957 $
34 9 1395 تبريز ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,085,915,000 Rls. 65,000 $
35 12 1395 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,871,609,760 Rls. 57,780 $
36 9 1395 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,835,915,220 Rls. 56,970 $
37 10 1395 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,823,230,324 Rls. 56,363 $
38 1 1395 تبريز ايتاليا 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 18,856 1,713,161,880 Rls. 56,568 $
39 8 1395 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,493,150,760 Rls. 47,304 $
40 6 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 101,526 1,360,818,708 Rls. 43,696 $
41 10 1395 تبريز ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,035,136,000 Rls. 32,000 $
42 8 1395 تبريز ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,013,312,000 Rls. 32,000 $
43 10 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 133,980 954,174,370 Rls. 29,475 $
44 12 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 110,465 787,409,975 Rls. 24,300 $
45 4 1395 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 728,245,080 Rls. 23,652 $
46 11 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 90,270 642,759,658 Rls. 19,858 $
47 8 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 84,960 595,519,470 Rls. 18,690 $
48 4 1395 تبريز ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 85,860 578,671,135 Rls. 18,889 $
49 11 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,403 566,982,240 Rls. 17,520 $
50 9 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 66,240 467,125,782 Rls. 14,571 $
51 1 1395 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 68,523 414,535,135 Rls. 13,705 $
52 2 1395 تبريز ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,925 362,188,680 Rls. 11,955 $
53 5 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 43,400 295,097,770 Rls. 9,547 $
54 2 1395 تبريز ايتاليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 25,720 283,459,660 Rls. 9,340 $
55 9 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,645 266,970,975 Rls. 8,325 $
56 9 1395 تبريز ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,500 241,132,500 Rls. 7,500 $
57 3 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,430 224,742,792 Rls. 7,372 $
58 6 1395 تبريز ايتاليا 25083000 خاک رس نسوز 12,000 223,711,200 Rls. 7,200 $
59 5 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,660 196,867,440 Rls. 6,360 $
60 4 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,130 164,141,625 Rls. 5,325 $
61 12 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,475 160,304,256 Rls. 4,944 $
62 10 1395 تبريز ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 21,850 155,597,783 Rls. 4,807 $
63 6 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,130 145,263,944 Rls. 4,648 $
64 6 1395 تبريز ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 20,955 144,076,330 Rls. 4,610 $
65 5 1395 تبريز ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 21,125 143,638,770 Rls. 4,647 $
66 8 1395 تبريز ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 20,300 142,005,402 Rls. 4,466 $
67 2 1395 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 20,775 138,694,930 Rls. 4,570 $
68 4 1395 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 21,860 134,128,588 Rls. 4,372 $
69 12 1395 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 20,448 132,614,160 Rls. 4,090 $
70 12 1395 تبريز ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,340 90,739,600 Rls. 2,800 $
71 12 1395 تبريز ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,687 87,790,563 Rls. 2,709 $
72 5 1395 تبريز ايتاليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 7,000 72,645,300 Rls. 2,340 $
73 6 1395 تبريز ايتاليا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 2,310 72,272,970 Rls. 2,310 $
74 12 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,650 69,988,320 Rls. 2,160 $
75 6 1395 تبريز ايتاليا 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 639 48,755,063 Rls. 1,565 $
76 7 1395 تبريز ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 730 45,858,600 Rls. 1,460 $
77 8 1395 تبريز ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,720 32,814,504 Rls. 1,032 $
78 7 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 765 31,565,000 Rls. 1,000 $
79 2 1395 تبريز ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 560 26,494,677 Rls. 873 $
80 6 1395 تبريز ايتاليا 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 2,140 21,212,586 Rls. 678 $
81 2 1395 تبريز ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 460 13,942,140 Rls. 460 $
82 9 1395 تبريز ايتاليا 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 100 12,828,000 Rls. 400 $
83 6 1395 تبريز ايتاليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 150 7,039,575 Rls. 225 $
84 1 1395 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,000 6,052,000 Rls. 200 $
85 6 1395 تبريز ايتاليا 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 1,210 3,869,140 Rls. 124 $
86 3 1395 تبريز ايتاليا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 620 2,834,640 Rls. 93 $
87 6 1395 تبريز ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 80 1,758,700 Rls. 56 $
88 6 1395 تبريز ايتاليا 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 30 1,055,220 Rls. 34 $
89 6 1395 تبريز ايتاليا 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 540 312,870 Rls. 10 $
مجموع کل
206,119,026,057 ريال
مجموع کل
6,544,308 دلار
[1]