آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 تبريز الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 138,000 14,641,431,000 Rls. 483,000 $
2 6 1395 تبريز الجزاير 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,975 8,702,296,874 Rls. 278,822 $
3 3 1395 تبريز الجزاير 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,775 7,637,435,600 Rls. 251,023 $
4 1 1395 تبريز الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 58,500 6,200,171,250 Rls. 204,750 $
5 10 1395 تبريز الجزاير 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,300 4,601,510,864 Rls. 142,136 $
6 11 1395 تبريز الجزاير 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,930 4,495,373,058 Rls. 138,909 $
7 12 1395 تبريز الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 57,000 4,488,693,570 Rls. 138,510 $
8 4 1395 تبريز الجزاير 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,200 4,333,838,256 Rls. 141,264 $
9 9 1395 تبريز الجزاير 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,790 4,325,212,590 Rls. 134,215 $
10 8 1395 تبريز الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,000 2,966,445,300 Rls. 93,100 $
11 8 1395 تبريز الجزاير 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,514 1,983,312,435 Rls. 62,245 $
12 8 1395 تبريز الجزاير 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 59,706 1,530,215,268 Rls. 47,764 $
13 9 1395 تبريز الجزاير 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 49,032 1,526,434,902 Rls. 47,646 $
14 8 1395 تبريز الجزاير 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,459 1,116,606,972 Rls. 35,044 $
15 8 1395 تبريز الجزاير 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 13,728 351,830,334 Rls. 10,982 $
16 8 1395 تبريز الجزاير 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,200 267,649,200 Rls. 8,400 $
مجموع کل
69,168,457,473 ريال
مجموع کل
2,217,810 دلار
[1]