آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 تبريز افغانستان 08081000 سيب , تازه 7,410,823 66,700,911,489 Rls. 2,075,735 $
2 5 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,409,150 54,015,970,334 Rls. 1,742,508 $
3 6 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,086,570 50,638,255,998 Rls. 1,625,476 $
4 2 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,481,840 41,303,239,545 Rls. 1,362,223 $
5 10 1395 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 168,015 33,893,947,184 Rls. 1,047,089 $
6 8 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,611,254 33,198,307,774 Rls. 1,043,760 $
7 11 1395 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 115,997 21,083,673,097 Rls. 651,351 $
8 10 1395 تبريز افغانستان 08081000 سيب , تازه 2,531,908 20,896,764,412 Rls. 646,957 $
9 12 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,339,350 17,369,379,008 Rls. 535,740 $
10 7 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,183,240 14,780,556,027 Rls. 469,654 $
11 3 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 761,080 12,721,557,728 Rls. 418,597 $
12 12 1395 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 60,435 12,489,765,218 Rls. 385,424 $
13 1 1395 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 124,879 11,339,188,494 Rls. 374,637 $
14 6 1395 تبريز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 116,614 10,923,326,550 Rls. 349,842 $
15 9 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,516,455 9,677,784,315 Rls. 301,527 $
16 6 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,466,290 9,149,798,170 Rls. 293,258 $
17 10 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 55,996 9,056,520,000 Rls. 280,000 $
18 12 1395 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 91,595 8,904,109,320 Rls. 274,785 $
19 8 1395 تبريز افغانستان 08081000 سيب , تازه 991,466 8,842,621,972 Rls. 277,610 $
20 1 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 462,940 8,488,035,980 Rls. 280,383 $
21 3 1395 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 93,636 8,215,004,436 Rls. 269,612 $
22 11 1395 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 126,515 7,847,450,565 Rls. 242,456 $
23 5 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 126,454 7,838,734,630 Rls. 252,909 $
24 9 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 111,788 7,174,962,672 Rls. 223,577 $
25 3 1395 تبريز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 77,510 7,082,788,740 Rls. 232,530 $
26 2 1395 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 84,541 6,918,256,782 Rls. 228,179 $
27 10 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,060,240 6,858,350,878 Rls. 212,048 $
28 4 1395 تبريز افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 28,451 6,701,443,070 Rls. 219,073 $
29 3 1395 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 71,000 6,492,315,000 Rls. 213,000 $
30 5 1395 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 67,600 6,279,705,300 Rls. 202,800 $
31 12 1395 تبريز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 70,761 6,205,906,838 Rls. 191,539 $
32 10 1395 تبريز افغانستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 180,000 6,092,707,840 Rls. 188,512 $
33 2 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 40,719 6,064,680,000 Rls. 200,000 $
34 1 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 995,280 6,023,959,864 Rls. 199,056 $
35 12 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 465,640 5,999,011,172 Rls. 185,067 $
36 12 1395 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,959 5,710,629,472 Rls. 176,167 $
37 8 1395 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 57,735 5,508,475,875 Rls. 173,205 $
38 4 1395 تبريز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 58,023 5,368,315,185 Rls. 174,069 $
39 9 1395 تبريز افغانستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 157,500 5,246,400,180 Rls. 163,180 $
40 10 1395 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 57,864 4,947,339,152 Rls. 152,848 $
41 4 1395 تبريز افغانستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 8,000 4,909,253,580 Rls. 160,020 $
42 2 1395 تبريز افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 20,961 4,891,872,600 Rls. 161,400 $
43 7 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 75,462 4,745,810,116 Rls. 150,924 $
44 5 1395 تبريز افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 135,000 4,728,122,032 Rls. 152,214 $
45 8 1395 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 412,786 4,600,993,300 Rls. 144,930 $
46 7 1395 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 47,500 4,483,192,500 Rls. 142,500 $
47 10 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 45,929 4,170,727,087 Rls. 128,879 $
48 7 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 377,370 4,160,124,965 Rls. 132,081 $
49 11 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 32,524 4,142,792,000 Rls. 128,000 $
50 8 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 63,287 4,025,606,523 Rls. 126,575 $
51 6 1395 تبريز افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 45,600 3,990,383,040 Rls. 127,680 $
52 12 1395 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 57,559 3,988,766,200 Rls. 123,100 $
53 5 1395 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 37,819 3,976,383,420 Rls. 128,512 $
54 2 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 653,490 3,960,734,554 Rls. 130,698 $
55 5 1395 تبريز افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 45,600 3,952,206,720 Rls. 127,680 $
56 3 1395 تبريز افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 46,300 3,932,683,920 Rls. 129,000 $
57 4 1395 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 45,600 3,931,267,200 Rls. 127,680 $
58 9 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 23,360 3,848,760,000 Rls. 120,000 $
59 2 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 63,173 3,830,953,362 Rls. 126,346 $
60 5 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 600,050 3,722,961,106 Rls. 120,010 $
61 5 1395 تبريز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 39,763 3,697,891,575 Rls. 119,289 $
62 10 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 286,770 3,668,461,784 Rls. 113,519 $
63 8 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 551,110 3,504,187,494 Rls. 110,222 $
64 4 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 205,960 3,496,356,335 Rls. 113,279 $
65 7 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 543,010 3,414,363,870 Rls. 108,602 $
66 3 1395 تبريز افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 19,810 3,290,555,076 Rls. 108,054 $
67 7 1395 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,050 3,257,017,740 Rls. 103,590 $
68 1 1395 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 181,880 3,136,254,030 Rls. 103,558 $
69 11 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 462,790 2,995,671,344 Rls. 92,558 $
70 4 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 481,940 2,960,211,834 Rls. 96,388 $
71 8 1395 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 32,581 2,959,095,918 Rls. 93,183 $
72 11 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 44,881 2,905,785,894 Rls. 89,762 $
73 2 1395 تبريز افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 18,130 2,824,296,150 Rls. 93,162 $
74 2 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 265,150 2,813,773,773 Rls. 92,803 $
75 6 1395 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,525 2,808,665,717 Rls. 89,978 $
76 9 1395 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,800 2,772,662,400 Rls. 86,400 $
77 3 1395 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,496 2,732,667,570 Rls. 89,719 $
78 6 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 43,119 2,687,995,222 Rls. 86,178 $
79 10 1395 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,576 2,686,919,406 Rls. 83,050 $
80 5 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 245,240 2,660,768,390 Rls. 85,835 $
81 10 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 233,240 2,637,569,948 Rls. 81,633 $
82 3 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 248,670 2,619,438,802 Rls. 85,924 $
83 11 1395 تبريز افغانستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 12,465 2,595,635,744 Rls. 80,132 $
84 7 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 15,980 2,519,000,000 Rls. 80,000 $
85 6 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 16,285 2,492,960,000 Rls. 80,000 $
86 3 1395 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 40,791 2,484,741,980 Rls. 81,582 $
87 3 1395 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 398,830 2,431,531,400 Rls. 79,766 $
88 1 1395 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 16,190 2,422,000,000 Rls. 80,000 $
89 8 1395 تبريز افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,419,974,279 Rls. 76,107 $
90 3 1395 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,988 2,401,458,180 Rls. 78,914 $
91 1 1395 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 146,740 2,361,201,040 Rls. 77,976 $
92 6 1395 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 24,800 2,325,223,200 Rls. 74,400 $
93 7 1395 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,956 2,268,513,420 Rls. 71,868 $
94 9 1395 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 37,524 2,232,161,976 Rls. 69,404 $
95 10 1395 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,191 2,229,550,903 Rls. 68,927 $
96 6 1395 تبريز افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,250 2,221,860,375 Rls. 70,875 $
97 9 1395 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,000 2,218,419,000 Rls. 69,000 $
98 1 1395 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,150 2,211,854,700 Rls. 73,095 $
99 1 1395 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,100 2,187,798,000 Rls. 72,300 $
100 8 1395 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 194,230 2,161,746,981 Rls. 68,012 $
مجموع کل
776,759,985,941 ريال
مجموع کل
24,703,656 دلار