آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 تبريز اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 8,483,790,000 Rls. 280,000 $
2 12 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 25,097 6,410,921,349 Rls. 197,805 $
3 9 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 27,360 6,286,859,332 Rls. 195,711 $
4 8 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 19,831 5,748,665,181 Rls. 180,549 $
5 11 1395 تبريز اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,663,700,000 Rls. 175,000 $
6 11 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,750 3,809,007,400 Rls. 117,700 $
7 3 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 23,170 3,571,348,720 Rls. 117,176 $
8 7 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,700 3,442,536,000 Rls. 109,600 $
9 5 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,700 3,402,532,000 Rls. 109,600 $
10 1 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,045 3,159,499,000 Rls. 104,360 $
11 4 1395 تبريز اسپانيا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 2,713,707,440 Rls. 88,136 $
12 10 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 14,100 2,644,822,000 Rls. 81,696 $
13 3 1395 تبريز اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,125,900,000 Rls. 70,000 $
14 9 1395 تبريز اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,053,824,000 Rls. 64,000 $
15 9 1395 تبريز اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,575,399,000 Rls. 49,000 $
16 11 1395 تبريز اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,048,593,600 Rls. 32,400 $
17 12 1395 تبريز اسپانيا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 925,887,150 Rls. 28,575 $
18 2 1395 تبريز اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,880,000 Rls. 30,000 $
19 12 1395 تبريز اسپانيا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 20,000 466,905,600 Rls. 14,400 $
20 7 1395 تبريز اسپانيا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,000 453,038,400 Rls. 14,400 $
21 2 1395 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 12,215 296,052,512 Rls. 9,772 $
مجموع کل
65,191,868,684 ريال
مجموع کل
2,069,880 دلار
[1]