آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 348,111 22,421,060,095 Rls. 691,686 $
2 11 1395 تبريز ارمنستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 83,251 18,025,129,800 Rls. 556,950 $
3 9 1395 تبريز ارمنستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 64,430 14,090,963,460 Rls. 439,834 $
4 12 1395 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 194,590 12,852,333,988 Rls. 396,463 $
5 9 1395 تبريز ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 35,820 10,989,239,308 Rls. 342,819 $
6 3 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 25,939 7,131,851,400 Rls. 234,200 $
7 2 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 24,872 7,062,921,760 Rls. 232,920 $
8 8 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,081,830 6,875,597,598 Rls. 216,366 $
9 1 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 23,838 6,870,267,800 Rls. 227,000 $
10 1 1395 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 646,790 6,654,232,638 Rls. 219,906 $
11 8 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 26,908 5,738,028,900 Rls. 180,450 $
12 2 1395 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 630,866 5,425,843,047 Rls. 178,962 $
13 4 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,282 5,099,382,720 Rls. 166,080 $
14 9 1395 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,724,580,000 Rls. 147,000 $
15 8 1395 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,550 4,715,035,584 Rls. 148,347 $
16 6 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 21,731 4,520,437,350 Rls. 144,750 $
17 5 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,056 4,432,899,000 Rls. 143,200 $
18 6 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 702,590 4,388,983,730 Rls. 140,518 $
19 7 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 19,240 4,088,278,500 Rls. 129,900 $
20 11 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 17,940 3,884,275,800 Rls. 119,999 $
21 7 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 605,480 3,814,069,134 Rls. 121,096 $
22 5 1395 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,930 3,805,796,610 Rls. 122,790 $
23 3 1395 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 684,542 3,478,863,649 Rls. 114,237 $
24 12 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 15,860 3,412,093,500 Rls. 105,303 $
25 7 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 35,245 3,326,992,626 Rls. 105,735 $
26 9 1395 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 281,893 3,319,670,013 Rls. 103,202 $
27 5 1395 تبريز ارمنستان 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 525,200 3,257,356,120 Rls. 105,040 $
28 9 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 14,750 3,198,171,600 Rls. 99,600 $
29 10 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 14,280 3,114,955,800 Rls. 96,300 $
30 5 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 181,550 3,095,343,954 Rls. 99,849 $
31 2 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 31,642 3,068,424,828 Rls. 101,268 $
32 4 1395 تبريز ارمنستان 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 6,504 3,050,365,300 Rls. 99,070 $
33 6 1395 تبريز ارمنستان 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 479,850 2,986,361,950 Rls. 95,970 $
34 6 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 30,630 2,858,942,910 Rls. 91,890 $
35 8 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 157,665 2,762,557,659 Rls. 86,838 $
36 4 1395 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 28,780 2,656,623,600 Rls. 86,340 $
37 9 1395 تبريز ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,980 2,653,457,628 Rls. 82,706 $
38 6 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 153,405 2,639,286,500 Rls. 84,372 $
39 4 1395 تبريز ارمنستان 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 417,850 2,571,173,300 Rls. 83,570 $
40 6 1395 تبريز ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 5,121 2,551,181,620 Rls. 81,380 $
41 3 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 417,780 2,545,348,154 Rls. 83,556 $
42 9 1395 تبريز ارمنستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 87,610 2,535,074,199 Rls. 78,849 $
43 9 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 389,700 2,501,918,352 Rls. 77,940 $
44 10 1395 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 24,750 2,398,952,100 Rls. 74,250 $
45 4 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 385,510 2,368,913,920 Rls. 77,102 $
46 4 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 158,755 2,351,059,237 Rls. 76,448 $
47 3 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 139,866 2,342,745,800 Rls. 76,924 $
48 11 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 125,282 2,230,368,474 Rls. 68,905 $
49 10 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,360 2,161,720,080 Rls. 67,080 $
50 9 1395 تبريز ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,445 2,159,054,991 Rls. 67,323 $
51 10 1395 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 188,725 2,135,844,340 Rls. 66,122 $
52 2 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 346,190 2,099,005,398 Rls. 69,238 $
53 4 1395 تبريز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 454,230 2,090,914,432 Rls. 68,131 $
54 12 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 114,895 2,048,032,624 Rls. 63,192 $
55 9 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,250 2,044,462,500 Rls. 63,750 $
56 9 1395 تبريز ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,150 2,015,156,640 Rls. 62,640 $
57 8 1395 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,352 1,997,112,958 Rls. 62,857 $
58 12 1395 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,750 1,927,493,230 Rls. 59,475 $
59 2 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 112,244 1,871,505,167 Rls. 61,733 $
60 6 1395 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 28,474 1,860,190,230 Rls. 59,390 $
61 7 1395 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,180 1,847,748,058 Rls. 58,734 $
62 10 1395 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 43,085 1,847,421,192 Rls. 57,311 $
63 8 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 19,397 1,842,676,206 Rls. 58,191 $
64 7 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 104,138 1,778,485,185 Rls. 56,489 $
65 9 1395 تبريز ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,175 1,745,007,360 Rls. 54,235 $
66 11 1395 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 106,209 1,736,230,186 Rls. 53,636 $
67 6 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,525 1,734,354,885 Rls. 55,575 $
68 12 1395 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 62,316 1,716,621,591 Rls. 52,969 $
69 12 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,550 1,707,123,600 Rls. 52,650 $
70 3 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,650 1,705,691,700 Rls. 55,950 $
71 3 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 18,490 1,691,058,420 Rls. 55,470 $
72 7 1395 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,180 1,683,213,400 Rls. 53,540 $
73 10 1395 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 93,135 1,656,586,357 Rls. 51,225 $
74 4 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,970 1,649,106,900 Rls. 53,910 $
75 7 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,270 1,635,382,650 Rls. 51,810 $
76 9 1395 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,645 1,602,069,438 Rls. 49,934 $
77 12 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 16,300 1,584,702,300 Rls. 48,900 $
78 5 1395 تبريز ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 3,158 1,577,415,840 Rls. 50,960 $
79 2 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,145 1,560,447,615 Rls. 51,435 $
80 11 1395 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 16,000 1,553,472,000 Rls. 48,000 $
81 10 1395 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,500 1,545,228,475 Rls. 47,775 $
82 1 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 252,200 1,526,666,618 Rls. 50,440 $
83 4 1395 تبريز ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 16,420 1,521,027,200 Rls. 49,280 $
84 12 1395 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,740 1,468,593,600 Rls. 45,302 $
85 2 1395 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 16,122 1,465,925,094 Rls. 48,366 $
86 11 1395 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 14,700 1,427,164,200 Rls. 44,100 $
87 3 1395 تبريز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 311,670 1,424,514,774 Rls. 46,746 $
88 4 1395 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,660 1,415,475,960 Rls. 46,269 $
89 12 1395 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 14,510 1,410,676,710 Rls. 43,530 $
90 8 1395 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,130 1,405,693,920 Rls. 44,290 $
91 11 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 213,920 1,385,059,812 Rls. 42,784 $
92 1 1395 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 112,989 1,367,516,396 Rls. 45,195 $
93 8 1395 تبريز ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,730 1,345,935,213 Rls. 42,329 $
94 9 1395 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 31,170 1,318,973,565 Rls. 41,080 $
95 5 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,843 1,300,858,536 Rls. 42,054 $
96 4 1395 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,030 1,285,394,700 Rls. 42,090 $
97 4 1395 تبريز ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 208,190 1,283,730,994 Rls. 41,638 $
98 7 1395 تبريز ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,509 1,247,356,604 Rls. 39,648 $
99 3 1395 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 13,600 1,239,096,000 Rls. 40,800 $
100 5 1395 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 199,260 1,234,278,598 Rls. 39,852 $
مجموع کل
326,771,885,457 ريال
مجموع کل
10,363,303 دلار