آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 تبريز آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,872,820 55,576,935,087 Rls. 1,729,961 $
2 7 1395 تبريز آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,760 16,736,171,640 Rls. 531,022 $
3 10 1395 تبريز آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 948,810 13,639,166,026 Rls. 422,695 $
4 12 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 225,000 8,628,967,239 Rls. 266,217 $
5 3 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 235,000 8,073,286,761 Rls. 264,964 $
6 5 1395 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 1,508,370 7,467,772,954 Rls. 241,335 $
7 9 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 89,000 7,005,784,800 Rls. 218,050 $
8 1 1395 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 679,810 6,994,304,401 Rls. 231,135 $
9 5 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 180,000 6,294,942,491 Rls. 202,953 $
10 4 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 180,000 6,230,499,555 Rls. 202,952 $
11 8 1395 تبريز آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,500 6,144,938,865 Rls. 192,855 $
12 4 1395 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 1,185,490 5,831,900,962 Rls. 189,674 $
13 2 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 167,500 5,729,779,116 Rls. 188,859 $
14 11 1395 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 5,558,494,128 Rls. 171,697 $
15 9 1395 تبريز آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 54,355 5,236,329,195 Rls. 163,065 $
16 2 1395 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 157,500 5,017,494,633 Rls. 165,565 $
17 8 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 135,000 4,847,178,723 Rls. 152,214 $
18 7 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,140 4,770,062,870 Rls. 151,510 $
19 8 1395 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 933,840 4,734,161,673 Rls. 149,413 $
20 8 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 53,500 4,157,681,850 Rls. 131,075 $
21 8 1395 تبريز آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40,715 3,881,112,840 Rls. 122,145 $
22 3 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 128,873 3,686,983,098 Rls. 121,053 $
23 8 1395 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 81,600 3,676,339,814 Rls. 115,792 $
24 7 1395 تبريز آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,497 3,356,686,263 Rls. 106,491 $
25 4 1395 تبريز آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 67,024 3,355,726,880 Rls. 109,072 $
26 8 1395 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 3,005,648,856 Rls. 94,608 $
27 7 1395 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 65,120 2,901,110,763 Rls. 92,047 $
28 3 1395 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 2,884,249,974 Rls. 94,609 $
29 5 1395 تبريز آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 2,818,730,049 Rls. 90,719 $
30 6 1395 تبريز آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 10,073 2,776,779,683 Rls. 88,576 $
31 2 1395 تبريز آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 2,752,263,360 Rls. 90,720 $
32 8 1395 تبريز آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 48,147 2,697,889,220 Rls. 84,938 $
33 5 1395 تبريز آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 427,879 2,586,323,733 Rls. 83,307 $
34 8 1395 تبريز آذربايجان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 26,034 2,473,177,932 Rls. 78,102 $
35 9 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,449,199,367 Rls. 76,107 $
36 8 1395 تبريز آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 170,490 2,423,893,578 Rls. 75,954 $
37 7 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,402,317,455 Rls. 76,107 $
38 1 1395 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,303,378,355 Rls. 76,107 $
39 9 1395 تبريز آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 52,340 2,188,710,342 Rls. 68,042 $
40 8 1395 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,171,369,286 Rls. 68,571 $
41 8 1395 تبريز آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 28,420 2,165,740,416 Rls. 68,208 $
42 2 1395 تبريز آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 54,020 2,070,144,582 Rls. 68,266 $
43 3 1395 تبريز آذربايجان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 22,508 2,055,363,036 Rls. 67,524 $
44 9 1395 تبريز آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 21,323 2,052,829,179 Rls. 63,969 $
45 7 1395 تبريز آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 21,562 2,038,219,585 Rls. 64,761 $
46 7 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,625 2,007,589,700 Rls. 63,700 $
47 10 1395 تبريز آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,356 1,977,015,432 Rls. 61,068 $
48 6 1395 تبريز آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 39,910 1,937,857,055 Rls. 62,115 $
49 12 1395 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,929,886,560 Rls. 59,535 $
50 10 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,500 1,923,332,725 Rls. 59,525 $
51 7 1395 تبريز آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,100 1,894,023,000 Rls. 60,300 $
52 6 1395 تبريز آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,100 1,890,344,700 Rls. 60,300 $
53 12 1395 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,774,625,040 Rls. 54,765 $
54 12 1395 تبريز آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 16,200 1,732,478,220 Rls. 53,460 $
55 9 1395 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,000 1,685,628,750 Rls. 52,540 $
56 10 1395 تبريز آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 40,000 1,680,640,000 Rls. 52,000 $
57 8 1395 تبريز آذربايجان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 16,890 1,651,104,000 Rls. 52,000 $
58 11 1395 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 35,700 1,618,034,787 Rls. 49,986 $
59 7 1395 تبريز آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,625 1,559,575,617 Rls. 49,597 $
60 12 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 55,000 1,425,923,600 Rls. 44,000 $
61 2 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 49,500 1,425,523,000 Rls. 47,000 $
62 10 1395 تبريز آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,280 1,397,095,030 Rls. 43,263 $
63 8 1395 تبريز آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 198,135 1,384,903,708 Rls. 43,586 $
64 2 1395 تبريز آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,366,046,640 Rls. 45,090 $
65 4 1395 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,360,158,820 Rls. 44,068 $
66 6 1395 تبريز آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 206,449 1,275,120,243 Rls. 40,969 $
67 5 1395 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,273,488,288 Rls. 41,136 $
68 2 1395 تبريز آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 5,360 1,261,942,400 Rls. 41,600 $
69 11 1395 تبريز آذربايجان 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 12,967 1,259,095,595 Rls. 38,903 $
70 2 1395 تبريز آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,100 1,256,812,788 Rls. 41,412 $
71 12 1395 تبريز آذربايجان 04021030 ---شير خشك صنعتي 19,000 1,231,466,000 Rls. 38,000 $
72 11 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,500 1,220,596,010 Rls. 37,715 $
73 3 1395 تبريز آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 44,000 1,206,418,400 Rls. 39,600 $
74 3 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,500 1,205,536,500 Rls. 39,550 $
75 5 1395 تبريز آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 31,710 1,182,313,692 Rls. 38,052 $
76 9 1395 تبريز آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 7,075 1,135,519,125 Rls. 35,375 $
77 10 1395 تبريز آذربايجان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 11,657 1,131,241,908 Rls. 34,971 $
78 9 1395 تبريز آذربايجان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 22,000 1,121,808,600 Rls. 34,980 $
79 7 1395 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,476 1,114,520,176 Rls. 35,469 $
80 9 1395 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,098,420,582 Rls. 34,286 $
81 3 1395 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,046,751,580 Rls. 34,286 $
82 11 1395 تبريز آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,035,584,000 Rls. 32,000 $
83 1 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 45,500 1,035,405,000 Rls. 34,200 $
84 5 1395 تبريز آذربايجان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 21,508 1,032,046,846 Rls. 33,337 $
85 8 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,000 1,028,712,125 Rls. 32,425 $
86 4 1395 تبريز آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 65,000 1,027,695,075 Rls. 33,450 $
87 8 1395 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 30,279 1,022,455,964 Rls. 32,254 $
88 3 1395 تبريز آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 39,890 1,020,931,990 Rls. 33,508 $
89 12 1395 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,350 1,011,787,270 Rls. 31,220 $
90 9 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,900 946,075,440 Rls. 29,520 $
91 10 1395 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,600 945,366,480 Rls. 29,280 $
92 9 1395 تبريز آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 95,000 927,341,286 Rls. 28,888 $
93 7 1395 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 183,510 926,779,965 Rls. 29,361 $
94 10 1395 تبريز آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 93,000 914,754,143 Rls. 28,281 $
95 10 1395 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 885,018,560 Rls. 27,383 $
96 12 1395 تبريز آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 48,920 871,739,012 Rls. 26,906 $
97 9 1395 تبريز آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,749 870,635,024 Rls. 27,243 $
98 12 1395 تبريز آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,363 869,258,755 Rls. 26,836 $
99 1 1395 تبريز آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,124 839,654,480 Rls. 27,748 $
100 12 1395 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,709 814,669,628 Rls. 25,134 $
مجموع کل
326,518,789,929 ريال
مجموع کل
10,346,182 دلار